Hyppää sisältöön

Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin

Tilaston tuottaja: Tulli

Tilaston laadintaperuste: Tulli julkaisee tavaroiden ulkomaankaupan tietoja myös yritysnäkökulmasta.

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin tilastossa tavaroiden tuonti ja vienti esitetään luokiteltuna yritysten erilaisten ominaisuuksien mukaan. Aineistona käytetään tavaroiden ulkomaankauppa-tilaston tuonti- ja vientitietoja. Tiedot yhdistetään Tilastokeskukselta saatavaan yritysrekisterin tietoihin, josta saadaan tiedot yritysten rakenteesta.

1.2 Käsitteet ja luokitukset

Tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta.

Tilastossa yritysten ulkomaankauppa luokitellaan seuraavien ominaisuuksien mukaisesti:

 • Kokoluokka; pienet, keskisuuret ja suuret yritykset
 • Omistajatyyppi; yksityiset kotimaiset yritykset, ulkomaalaisomisteiset yritykset ja valtiosektori.
 • Keskittyminen; kuvaa tuonnin ja viennin keskittymistä yrityksille niiden kokoluokan mukaan.

Tilastossa tiedot on laskettu sekä toimialoittain (NACE) että tuoteluokittain (CPA). Ulkomaankaupan keskittyminen on esitetty myös kauppakumppaneiden sekä maantieteellisten alueiden mukaan.

Ulkomaankaupan yritystilastossa ulkomaankaupan tilastossa CN-luokitukseen pohjautuva tilastoaineisto on yhdistelty myös seuraavien luokitusten mukaisesti:

Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA)

Euroopan yhteisön toimialaluokitus Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Yritykselle muodostetaan NACE-luokkatieto sen päätoimialan mukaan.

1.3 Tutkimuskohde ja tiedonantajat

Tavaroiden ulkomaankauppatilaston yritystyypeittäin aineisto tuonti- ja vientitietojen osalta on sama kuin tavaroiden ulkomaankauppatilasto.

Yritysten rakenteelliset tiedot muodostetaan Tilastokeskuksessa. Tullin käyttämät yritysten kokoluokka ja omistajaluokka -tiedot ovat samansisältöiset kuin Tilastokeskuksessa. Yritysrekisteritiedon osalta käytetään tilastossa uusinta saatavissa olevaa tietoa. Tulli tuottaa ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain -tilaston tiedot yhdistämällä ulkomaankauppa-aineiston Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoon.

1.4 Käyttäjien näkökulma

Tavaroiden ulkomaankauppatilastosta yritystyypeittäin saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä yritysten näkökulmasta. Käyttäjiltä kerätään jatkuvasti palautetta nettisivujen kommentointimahdollisuuden kautta ja laaja asiakastyytyväisyyskysely tehdään 3-4 vuoden välein. Asiakkaiden palautteen perusteella kehitetään sekä Uljas-tilastotietokantaa että Tilastoinnin nettisivuja.

2. Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

2.1 Menetelmäkuvaus

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään pääsääntöisesti Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmästä.

Muutamassa tapauksessa lähteenä om käytetty muualta kerättyjä tietoja. Sähkön ja kaasun määrä ja hintatiedot kerätään erikseen. Aluksista saadaan tiedot toiselta viranomaiselta. Vuoden 2024 alusta EU-jäsenmaat vaihtavat tullaustietoa keskenään, jotta toisessa jäsenmaassa tullatut erät saadaan oikean maan tilastoon. Verohallinnolta saadaa ns OSS-tietoja sisäkaupan pienarvoisten tuonneista, jotka lisätään tilastoon.

Tilastokeskuksen yritysrekisteritiedot yhdistetään tavaroiden ulkomaankauppatilaston tietoihin, joilloi voidaan esittää ulkomaankaupan tietoja yritysten kokoluokan ka omistajatyypin mukaisesti. Tilastokeskus luokittelee yritykset kokoluokittain seuraavien sääntöjen mukaisesti:

 • Mikroyrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 10. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa
 • Pieniä yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 50. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa
 • Keskisuuria yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 250. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa vuodessa
 • Pk-yrityksiä ovat mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset. Tilastossa pk-yritykset yhteensä -luokka tarkoittaa näiden kolmen luokan avulla muodostettua yhdistettyä luokkaa
 • Suuria yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia yli 250. Tämän ehdon lisäksi myös yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa vuodessa sekä taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa vuodessa, ovat suuria yrityksiä.

Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää rekisteritietoja ulkomaisista yhteisöistä, joiden henkilöstö- ja taseen suuruusluokkatietoja ei ole saatavilla. Tämän tilaston yhteydessä kyseisille yrityksille on muodostettu kokoluokkatieto yksinomaan liikevaihtotiedon perusteella. Tästä huolimatta on toimijoita, joita ei voida luokitella mihinkään kokoluokkaan. Ne on otettu huomioon tässä tilastossa määrittelemätön-ryhmänä.

Tilastokeskuksen käyttämä yrityksen omistajatyyppiluokitus sisältää seuraavat luokat: yksityinen kotimainen, valtiosektori, kunta, Ahvenanmaan maakunta, ulkomaalaisomisteinen ja muu omistajatyyppi.

Jokaiselle yritykselle on määritelty omistajatieto, minkä kriteerinä on ehto, että yrityksen pääomistajataholla on yli 50 prosentin osuus yrityksen äänivallasta.

Tilastossa ulkomaan tavarakaupan keskittyminen yritysten rakenteen mukaan on esitetty tärkeimpien tuoteluokkien (CPA), toimialojen (NACE), kauppakumppaneiden sekä maantieteellisten alueiden mukaan.

Yritysten toimialatiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

2.2 Revisiot

Neljännesvuosittaisten tilastojen tiedot ovat täten ennakollisia ja ne saattavat revisoitua. Vuosikatsaus julkaistaan viimeistään kuusi kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisestä, jolloin revisioituminen on vähäistä.

3. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ulkomaankaupan yritystiedot lasketaan neljänneksittäin ja kokoluokka ja omistajatyyppitiedot ilmestyvät viimeistään kolme kuukautta tilastoitavan vuosineljänneksen jälkeen. Neljännesvuosittaisten katsausten tiedot ovat täten ennakollisia ja ne saattavat revisoitua. Vuosikatsaus, jossa julkaistaan myös keskittymistä koskevat tiedot, julkaistaan viimeistään kuusi kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisestä.

4. Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu säännöllisesti vuoden 2004 alusta, jolloin julkaistiin tietoja ulkomaankaupasta yritysten kokoluokittain. Omistajatyypeistä ja keskittymisestä on julkaistu tietoja vuodesta 2005 lähtien.

5. Tietojen saatavuus ja selkeys

Tavaroiden ulkomaankaupan yritystyypeittäin tilastojulkaisut löytyvät Tullin verkkosivuilla uusimmilta vuosilta. Tilastojulkaisut voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla. Tilastojen tietosisältö julkaistaan samanaikaisesti Uljas-tilastotietokannassa (uljas.tulli.fi).

Ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin verkkosivuilta kohdasta Tilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet, käytetyt luokitukset sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastojulkaisut, katsaukset ja tiedotteet Suomen tavaroiden ulkomaankaupasta.

Lisätietoja on saatavissa Tilastopalvelusta:

 • puhelin: 0295 52335
 • sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
 • verkkosivut: tilastot.tulli.fi
 • Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi