Hyppää sisältöön

Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto v. 2022 alkaen

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausittaiset tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Ennakkotilastossa julkaistaan myös tavaroiden kokonaisvienti- ja -tuontiarvot sekä muutosprosentit maakohtaisesti suurimpien kauppakumppanimaiden osalta.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tietolähde sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille ja tutkijoille niin kansallisesti kuin EU:ssa sekä useiden muiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen tavarakaupan tiedot kerätään pääsääntöisesti Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmistä.

Tavaroiden luokittelu ulkomaankauppatilastossa perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta.

1.3 Lait ja asetukset

Tavaroiden ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat asetukset Euroopan yritystilastoista:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus(EU) 2019/2152 Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1197 Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 nojalla vahvistettavista teknisistä määrittelyistä ja järjestelyistä
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1704 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 täydentämisestä täsmentämällä yksityiskohtaisesti ne tilastotiedot, jotka vero- ja tulliviranomaisten on annettava, ja muuttamalla sen liitteitä V ja VI
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1225 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaista tiedonvaihtoa koskevien järjestelyjen täsmentämisestä ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1197 muuttamisesta unionin ulkoisen viennin jäsenvaltion sekä raportointiyksiköiden velvollisuuksien osalta

Maaluokitus perustuu Komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/1470 tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO 3166 mukaisia koodeja.

2. Menetelmäkuvaus

Tiedot Suomen käymästä tavarakaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Tulli tuottaa ennakkotilaston luvut sekä alkuperäisinä, kausitasoitettuina että trendisarjoina. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan aikasarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu. Epäsäännölliseen vaihteluun on sisällytetty myös poikkeavat havainnot, mm. suurimmat laivat.

Ulkomaankaupan sarjojen kausitasoituksessa sovelletaan Eurostatin suosittelemaa mallipohjaista TRAMO/SEATS -menetelmää. Kausitasoituksessa käytetään ulkomaankaupan aineistoa vuoden 2010 alusta lähtien. Tulli käyttää kausitasoituksessaan ns. epäsuoraa menettelyä. Menetelmässä kausitasoitetaan ainoastaan alempitasoiset sarjat ja ylemmän tason kausitasoitetut tiedot johdetaan aggregoimalla tarvittavia alempitasoisia sarjoja. Tullin luvuissa tämä tarkoittaa, että suora kausitasoitus tehdään euroalueen ja ulkokaupan sarjoille. EU- ja kokonaiskaupan kausitasoitetut sarjat ovat tuloksia edellä mainittujen sarjojen aggregoinneista.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ennakkotilaston varhaisen julkaisemisajankohdan vuoksi siinä julkaistavat luvut sisältävät estimaatteja. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Kuukausittaisiin lukuihin arvioidaan mm. puuttuvien tilastoilmoitusten osuus ja alle kynnysarvon jääneiden yritysten osuus. Kukin EU:n jäsenmaa määrittelee kynnysarvon eli tilastointirajan kalenterivuosittain yritysten vuosituonnin ja -viennin arvon perusteella.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistussuhteen muututtua. Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä korjaustavarat. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta. Palvelujen ulkomaankauppa jää myös tämän tilaston ulkopuolelle.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki kalenterivuodeksi kerrallaan ennen tilastovuoden alkamista. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin verkkosivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu viimeistään 38 päivän kuluttua tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastossa esitetyt tiedot tarkentuvat kuukausitilastojen julkaisemisen yhteydessä noin yhdeksän viikon kuluttua tilastokuukaudesta. Kuukausitilastojen tuottamisen yhteydessä korjauksia tehdään tarvittaessa aiempiin saman tai avoimen tilastovuoden kuukausiin. Kunkin tilastovuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Kausitasoitusmenetelmästä johtuen edellisten kuukausien tasoitetut luvut saattavat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät muuttuisikaan.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto julkaistaan Tullin internet-sivuilla ennalta ilmoitettuina julkaisuhetkinä. Ennakkotilaston voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla. Ennakkotilaston tietosisältö julkaistaan pääosin myös Uljas-tilastotietokannassa (uljas.tulli.fi).

Ennakkotilastosta ja kaikista muistakin tavaroiden ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin verkkosivuilta kohdasta Tilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankaupasta.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:

  • puhelin: 0295 52335
  • sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
  • verkkosivut: tulli.fi
  • Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ennakkotilastoa ulkomaankaupasta on tuotettu vuodesta 1997 alkaen. Tullin verkkosivuilla niitä on vuodesta 2000 lähtien.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

EU:n jäsenvaltiot ovat pyrkineet harmonisoimaan tavaroiden ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävät menetelmät, käsitteet ja määritelmät. Harmonisointi parantaa tilastojen yhtenäisyyttä ja vertailtavuutta.

Ennakkotilastossa esitetyt tiedot tarkentuvat kuukausitilaston julkaisemisen yhteydessä, kun aineisto on täydentynyt.

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.

Tilastotietoja EU:n jäsenmaiden käymästä ulkomaankaupasta löytyy Eurostatin julkaisuista, verkkosivuilta ja sen maksuttomasta tietokannasta Easy Comext.