Hyppää sisältöön

Intrastat tulevaisuus

Intrastatin EU-asetusten muutostilanne

Intrastatin tiedonantorasituksen pienentämiseksi EU-komission ESS- ja ulkomaankauppatilastokomiteat hyväksyivät suunnittelun käynnistämisen SIMSTAT (Single Market Statistics) hankkeeksi vuonna 2012. Sen ehdotuksena oli, että kaikki jäsenmaat keräävät sisäkaupan vientitiedot mutta sisäkaupan tuontitiedot konstruoidaan muiden maiden keräämistä vientitiedoista. Viennistä kerättävien tietojen yksityiskohtaisuutta lisättäisiin ainakin kauppakumppani-tiedolla, mutta jäsenmailla olisi mahdollisuus kansallisesti päättää jatkossa omasta tuonnin tiedonkeruusta (jäsenmailla edelleen vastuu tilastoistaan).

SIMSTAT-hanke toteutettiin vuosina 2012 - 2016. Suomi koordinoi hankkeen pilottiprojektin, jossa oli 17 jäsenmaata ajalla 9/2013 - 9/2014. Ranska koordinoi testiprojektin, johon osallistui 21 jäsenmaata ajalla 11/2014 - 12/2015. Projektit onnistuivat ja osoittivat, että vientimaan mikrodata on käytettävissä tuontimaan vaihtoehtoiseksi tietolähteeksi. SIMSTAT-projektin aikaiset monenväliset tietojenvaihtosopimukset päättyivät vuoden 2017 loppuun ja sopimusten mukaan kaikki jäsenmaat ovat tuhonneet hankkeen aikana vastaanottamansa viennin mikrodatat, joissa sopimuskoordinaattorina toimi Suomen Tullin tilastojohtaja.

Tuloksena SIMSTAT-hankkeesta oli, että EU-sisäkaupan viennin Intrastat-keruuseen tullaan lisäämään kaksi uutta muuttujaa: ”Kauppakumppanin ALV-tunnus” ja ”Alkuperämaa”. EU-viennin mikrodatavaihto olisi pakollista, mutta sen käyttö EU-tuonnin tilastointiin olisi vapaaehtoista. Viennin tietojenkeruun aikataulua olisi noudatettava kaikissa jäsenmaissa kaikkien tiedonantajien. Laatuvaatimukset yhtenäistettäisiin. Uudistuksen työnimeksi komissiossa muuttui ”Intrastatin modernisointi” huhtikuusta 2016 alkaen.

Yritystilastojen nykyiset EU-asetukset yhdistävää puiteasetusta (EBS, European Business Statistics) valmisteltiin jo useita vuosia, jossa yhtenä moduulina on tavaroiden EU-sisäkaupan tilastointi eli ns Intrastat-moduuli ja siihen sisältyy ”Intrastatin modernisointi” muutokset. EBS perusasetus (BA) eteni komissiosta neuvoston käsittelyyn vuonna 2016 lopulla ja neuvoston tilastotyöryhmän saavutti yhteisymmärryksen vuoden 2018 lopussa. Yritystilastojen puiteasetus (EBS) tuli voimaan 1.1.2021, mutta sen osalta Intrastatin mikrodatan pakollinen vaihto tuli voimaan yhden vuoden perusasetuksen voimaantulosta eli 1.1.2022. EBS perusasetus (EU 2019/2152) on julkaistu virallisessa lehdessä 17.12.2019

Intrastatin tulevat muutokset Suomessa

Suomen osalta muutos tarkoittaa, että tavaroiden ulkomaankauppatilastojen julkaisuaikataulut säilyvät ennallaan. Isoimpina riskeinä muutoksessa on, että jotkin jäsenmaat eivät noudattaisi sovittua aikataulua tai uusien muuttujien tiedonkeruun laatu jäisi heikoksi. Suomen Tullin tavoitteena on Intrastatin modernisoinnin tuloksena muutaman vuoden siirtymäaikana lopettaa pääosin EU-sisäkaupan tuonnin Intrastat-ilmoittaminen yrityskohtaisesti, kun muilta mailta vastaanotettu mikrodata korvaa sen. Intrastatissa olisi jatkossakin reilut 2000 yritystä vienti-ilmoittajina, joiden lisäksi myös jonkin verran tuonti-ilmoittajia.

Vuonna 2022 yksikään jäsenmaa ei vielä käyttänyt muiden jäsenmaiden keräämiä vientitietoja. Vuonna 2023 ensimmäisenä Tanska alkoi käyttämään muiden jäsenmaiden keräämiä vientitietoja pk-yritysten EU-tuonnin tilastoinnissa. Suomi ei vielä käytä EU-tuonnin tilastointiin muiden maiden keräämiä vientietoja, koska laadullisesti riittävä yrityskohtainen korvattavuus on osoittautunut hyvin pieneksi.

Tullin tilastoinnissa kehitetään uutta tilastointimenetelmää, joka mukailee Tanskan käyttämää menetelmää. Verohallinnolta saadaan tätä varten aiempaa nopeammin tarvittavia VIES-tietoja joulukuusta 2023 alkaen. Tavoitteena on saada uusi menetelmä käyttöön vuoden 2024 aikana, jolloin loppuvuodesta 2024 pk-yrityksiltä poistettaisiin Intrastat-tuonnin ilmoittamisvelvollisuuksia. Tulli tulee informoimaan tästä tällä nettisivulla ja yrityskohtaisesti.

EU-jäsenmaiden kesken on sovittu myös yhtenäisistä tietoturvavaatimuksista yrityskohtaisten tilastotietojen käsittelyyn liittyen, jota varten tietoturva-auditointi (ISO27001, ISO27002) tullaan suorittamaan kaikissa jäsenmaissa. Suomi on läpäissyt tietoturva-auditoinnin.

Intrastatissa ilmoitettavien tietojen muutostilanne

Verottajalle ilmoitetaan kuukausiyhteenvetoilmoituksessa tavaroiden yhteisöhankintojen ja yhteisömyyntien arvotieto, joita Tulli käyttää tavaroiden EU-sisäkaupan kehikkona. Vuonna 2021 Suomessa Intrastat-ilmoittajia oli 6 304, kun samana vuonna Verottajalle ALV-ilmoituksen antaneita EU-kauppaa harjoittavia yrityksiä oli 86 601. Ilman Intrastat-ilmoittamista EU-sisäkaupasta ei voida tehdä tavarakohtaisia tilastoja, jossa CN-nimikkeen ilmoittaminen koetaan rasittavimpana. Suomessa Intrastat-ilmoitusvelvollisuuden piirissä on vain EU-asetusten edellyttämä minimimäärä yrityksiä. Intrastatissa ilmoitettavia tietoja on kevennetty muun muassa seuraavasti:

  • Vuonna 2008 tilastoarvon ilmoittaminen koettiin viidenneksi työllistävimmäksi kohdaksi. Tilastoarvon ilmoittaminen on ollut vuoden 2010 tammikuun ilmoituksista lähtien vapaaehtoista kaikille yrityksille. Ilmoittajien kokemus tämän tiedon ilmoittamisesta ei ollut muuttunut tästä huolimatta pienemmäksi vuoden 2014 rasitemittauksen mukaan. Tulli haluaa muistuttaa Intrastat-ilmoittajia, että tilastoarvon ilmoittaminen ei ole pakollista.
  • Vuonna 2008 nettopainon ilmoittaminen koettiin kolmanneksi työllistävämmäksi. Nettopainon (kg) ilmoittaminen on ollut vuoden 2011 tammikuun ilmoituksista alkaen vapaaehtoista niille nimikkeille, joilla on lisäpaljous (toinen paljous). Vuoden 2014 rasitemittauksen mukaan ilmoittajien kokemus nettopainon ilmoittamisen vaikeudesta kuitenkin kasvoi kahdeksan prosenttiyksikköä suuremmaksi, samalla nettopaino nousi toiseksi työllistävimmäksi kohdaksi.

Intrastat-ilmoitustapojen muutostilanne

Intrastat-ilmoittamisessa on useita ilmoitustapoja:

Intrastat-ilmoituspalvelussa on myös muutostoiminto, jolla voi ilmoittaa korjaukset ja poistot aikaisemmin ilmoituspalvelulla annettuihin ilmoituksiin.

Tulli lopetti operaattorivälitteisen sanoma-asioinnin syyskuussa 2021 Intrastat-järjestelmässä (EDIFACT).

Lisätietoja Intrastatin tulevaisuudesta:
Tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä, olli-pekka.penttila@tulli.fi p. 040 332 1862.