Hyppää sisältöön

Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankaupan maa-, maaryhmä- ja toimialakatsaukset

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaankaupan maakatsauksissa esitellään tuoreimpia tavararyhmittäisiä tietoja Suomen ja jonkin muun maan välisestä kaupasta. Vastaavanlaisia katsauksia voidaan laatia myös erilaisista maaryhmistä (esim. EU-maat, kehitysmaat, Latinalainen Amerikka jne.). Ulkomaankaupan toimialakatsauksissa esitellään tuoreimpia maa- ja maaryhmäkohtaisia tietoja Suomen ulkomaankaupasta jollakin tietyllä toimialalla (esim. metsäteollisuus, korkean teknologian tuotteet jne.).

Maa- ja toimialakatsauksista saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Katsaukset ovat tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmästä.

Tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta.

Maa- ja toimialakatsauksissa CN-luokitukseen pohjautuvaa tilastoaineistoa on voitu yhdistellä käyttötarpeen mukaan seuraavien luokitusten mukaisesti:

  • Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi; Standard International Trade Classification (SITC, rev.4, alkaen v. 2007)
  • Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA) 
  • Tavarat makrotaloudellisen luokkien mukaan, Classification by Broad Economic Categories (BEC, rev. 4)
  • Toimialaryhmät pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan; Main Industrial Groupings (MIG). Tämä luokitus ei ole virallinen tavaraluokitus
  • Euroopan yhteisön toimialaluokitus; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002)

1.3 Lait ja asetukset

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 1172/95) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja. Maaryhmät on määritelty kuukausijulkaisun selityksissä.

2. Menetelmäkuvaus

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Maa- ja toimialakatsausten tiedot saattavat olla osaksi ennakollisia. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Kunkin kalenterivuoden tiedot vahvistetaan seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistussuhteen muututtua. Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä sellaiset taloustoimet, joilla ei ole merkittävää kaupallista arvoa. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta. Palvelujen ulkomaankauppa jää myös tämän tilaston ulkopuolelle.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tullin tilastointi päättää maa-, maaryhmä- ja toimialakatsausten julkaisuaikataulusta aiheen ajankohtaisuuden mukaan. Julkaisuajankohtaan vaikuttavat ulkomaankaupan kehityksen lisäksi mm. valtiovierailut, kauppaneuvottelut, messut jne. Aikataulu vahvistetaan muutamia viikkoja ennen julkaisuajankohtaa. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Katsauksissa käytetään yleensä uusimpia kuukausitason tietoja. Osa katsauksista julkaistaan kuitenkin vain vuosiaineiston pohjalta (esim. korkean teknologian katsaus ja kehitysmaakatsaus).

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Ulkomaankaupan maa- ja toimialakatsaukset julkaistaan Tullin Internet-sivuilla ennalta ilmoitettuna julkaisupäivänä. Katsaukset voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla. Yksityiskohtaiset tilastot tavararyhmittäin ja maittain ovat saatavissa Tilastopalvelusta ja Tullin maksuttomasta Uljas-tilastotietokannasta.

Maa- ja toimialakatsauksista ja kaikista muistakin ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankaupasta.

Lisätietoja:
- Tilastopalvelu: puh. 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- Verkkosivut: tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Maa- ja toimialakatsauksia on Tullin Internet-sivuilla vuodesta 2000 lähtien. Sitä vanhempia katsauksia on saatavissa vain satunnaisesti paperijulkaisuina.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

.Maa- ja toimialakatsausten tiedot tarkentuvat kuukausittain uusien kuukausitilastojen julkaisemisen yhteydessä.

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.

Tilastotietoja EU:n jäsenmaiden käymästä ulkomaankaupasta löytyy Eurostatin julkaisuista, Internet-sivuilta ja sen tietokannasta Easy Comext. Tietokantaa voi käyttää Internetin kautta ja se on käyttäjille maksuton. YK:n kokoamat ulkomaankauppatilastot (Comtrade-tietokanta) ovat maksutta käytettävissä YK:n Internet-sivuilla.

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden samoin kuin YK:n jäsenvaltioiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät vaikuttavat tilastojen vertailtavuuteen.