Hyppää sisältöön

Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto vuodesta 2022 alkaen

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaankaupan kuukausitilastoon sisältyvät kuukausittaiset tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Kuukausitilastosta käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet ensinnäkin erilaisten tavaraluokitusten mukaan, toisaalta kauppaa käyvien yritysten toimialan mukaan ja kolmanneksi maaryhmittäin ja maittain.

Kuukausitilaston yhteydessä julkaistaan ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit. Ne antavat kuukausittaiset ja kumulatiiviset tiedot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen sekä viennin ja tuonnin volyymin kehityksestä.

Kuukausitilastosta saadaan taloudellisia analyyseja ja tutkimuksia varten luotettava kuva tavaroiden ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Kuukausitilasto on tietolähde sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille ja tutkijoille niin kansallisesti kuin EU:ssa sekä useiden muiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään pääsääntöisesti Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmistä.

Tavaroiden luokittelu ulkomaankauppatilastossa perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Esimerkiksi, tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta. Tuontitiedot julkaistaan myös lähetysmaittain Uljas tilastotietokannassa.

Kuukausitilastossa CN-luokitukseen pohjautuva tilastoaineisto on yhdistelty seuraavien luokitusten mukaisesti:

  • Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi; Standard International Trade Classification (SITC, rev.4, alkaen v. 2007)
  • Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA)
  • Tavarat makrotaloudellisen luokkien mukaan Classification by Broad Economic Categories (BEC, rev. 4)

1.3 Lait ja asetukset

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat asetukset Euroopan yritystilastoista:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2152 Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1197 Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 nojalla vahvistettavista teknisistä määrittelyistä ja järjestelyistä
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1704 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 täydentämisestä täsmentämällä yksityiskohtaisesti ne tilastotiedot, jotka vero- ja tulliviranomaisten on annettava, ja muuttamalla sen liitteitä V ja VI
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1225 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaista tiedonvaihtoa koskevien järjestelyjen täsmentämisestä ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1197 muuttamisesta unionin ulkoisen viennin jäsenvaltion sekä raportointiyksiköiden velvollisuuksien osalta

Maaluokitus perustuu Komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/1470 tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardin ISO 3166 mukaisia koodeja.

2. Menetelmäkuvaus

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään pääsääntöisesti yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille, jos yrityksen viennin ja/tai tuonnin arvo ylittää Tullin kullekin vuodelle määrittelemän kynnysarvorajan.

Tiedot Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistussuhteen muututtua.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tavaroiden ulkomaankauppatilasto on revisioituva tilasto ja kuukausitilaston luvut ovat ennakollisia, kunnes tilastovuosi suljetaan. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Kuukausitilaston tietoihin arvioidaan mm. puuttuvien tilastoilmoitusten osuus ja alle kynnysarvon jääneiden yritysten osuus.

Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä korjaustavarat. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta. Palvelujen ulkomaankauppa jää myös tämän tilaston ulkopuolelle.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Kuukausitilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki kalenterivuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin verkkosivuilla. Kuukausitilasto julkaistaan noin 60 päivää tilastointikuukauden päättymisestä lukien kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

Kuukausitilaston tiedot tarkentuvat seuraavien kuukausitilastojen tuottamisen yhteydessä. Kunkin kalenterivuoden lopulliset tiedot julkaistaan aina seuraavan vuoden elokuun lopussa, kun tilastovuosi suljetaan.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto julkaistaan Tullin verkkosivuilla ennalta ilmoitettuna julkaisuhetkenä. Kuukausitilaston voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla. Yksityiskohtaiset tilastot tavararyhmittäin ja maittain ovat saatavissa maksuttomasta Uljas-tilastotietokannasta, tiedot julkaistaan samaan aikaan kuin kuukausitilasto-julkaisu. Kuukausitilaston yhteydessä julkaistaan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit.

Kuukausitilastosta ja muistakin ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin verkkosivuilta kohdasta Tilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot, katsaukset ja tiedotteet Suomen tavaroiden ulkomaankaupasta.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:
- puhelin: 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- verkkosivut: tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Kuukausitilastoa ulkomaankaupasta on tuotettu 1960-luvulta alkaen. Tullin verkkosivuilla niitä on vuodesta 2000 lähtien. Sitä vanhempia tilastoja on saatavissa vain paperijulkaisuina. Yksikköarvo- ja volyymi-indeksejä on tuotettu CPA-luokituksella vuodesta 1997 lähtien. CPA-luokituksen eri versioiden väliset muunnosavaimet löytyvät Tullin verkkosivuilta.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

EU:n jäsenvaltiot ovat pyrkineet harmonisoimaan tavaroiden ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävät menetelmät, käsitteet ja määritelmät. Harmonisointi parantaa tilastojen yhtenäisyyttä ja vertailtavuutta.

Kuukausitilaston tiedot tarkentuvat kuukausittain uusien kuukausitilastojen julkaisemisen yhteydessä tilastovuoden sulkemiseen asti.

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta on saatavilla myös Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta. Nämä tilastot on laadittu eri menetelmillä.

Tullin verkkosivuilla Tilastopalvelu-osiossa on listattu linkkejä eri maiden ja kansainvälisten yhteisöjen, mm. EU:n ja YK:n ulkomaankauppasivustoille.