Hyppää sisältöön

Tilastokuvaus: Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin

Tilaston nimi

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Tilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa yritysten kokoluokittain, omistajatyypeittäin ja tavaroiden ulkomaankaupan keskittymistä.

Tietosisältö

Tilastosta käyvät ilmi Suomen tuonnin ja viennin arvot

  • neljännesvuosittain ja vuosittain, jaoteltuna yritysten kokoluokittain
  • vuosittain, jaoteltuna omistajatyypeittäin
  • tuonnin ja viennin keskittyminen vuosittain

Tiedot on summattu sekä toimialoittain (NACE/TOL) että tuoteluokittain (CPA). Tiedot ulkomaankaupan keskittymisestä on esitetty myös kauppakumppaneiden sekä maantieteellisten alueiden mukaan

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Tilastokeskuksen aineistosta on saatu yritysten kokoluokka- ja yritystyyppitiedot. Kyseinen aineisto saadaan vuosittain Tullin Tilastoinnin käyttöön yhteistyösopimuksen pohjalta.

Käytetyt luokitukset

Tuoteluokituksena tilastossa käytetään EU:n tuoteluokitusta CPA 2015 (Komission asetus (EU) N:o 1209/2014). CPA-luokitus kuvaa viennin ja tuonnin rakennetta tuoteluokittain toiminnan mukaan (Classification of Products by Activities, CPA). CPA-luokituksen mukaiset tiedot johdetaan CN-nimikkeistöstä (Combined Nomenclature, CN).

Toimialaluokituksena tilastossa käytetään Euroopan Yhteisön toimialaluokitusta; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE/TOL2008). Yritykselle muodostetaan NACE -luokkatieto sen päätoimialan mukaan.

Maaluokitus perustuu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 2020/1470 tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO 3166 mukaisia koodeja.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain / vuosittain

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Tilasto tavaroiden ulkomaankaupasta yritysten kokoluokittain ilmestyy viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilastoitavan vuosineljänneksen päättymisestä. Vuositilasto ilmestyy viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilastoitavan vuoden päättymisestä. Julkistamiskalenteria pidetään yllä Tullin verkkosivuilla.

Aikasarja

Tietoja tavaroiden ulkomaakaupasta yritysten kokoluokittain ja yritystyypeittäin on vuodesta 2002 lähtien. Tietoja tavaroiden ulkomaankaupan keskittymisestä on vuodesta 2004 lähtien. Vuosien 2004-2007 tiedot ulkomaankaupan keskittymisestä on julkaistu omana tilastojulkaisunaan ja vuodesta 2008 alkaen osana julkaisua Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin. Tiedot julkaistaan myös Uljas-tilastotietokannassa.

Asiasanat

tuonti, vienti, ulkomaankauppa, yritykset, kokoluokka, omistajatyyppi, keskittyminen

Yhteystiedot

Tulli, Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Verkkosivut: tilastot.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi