Hoppa till innehåll

Statistikbeskrivning: Utrikeshandel med varor enligt företagstyper

Statistikens namn

Utrikeshandel med varor enligt företagstyper

Producent

Tullen

Beskrivning

Statistiken beskriver varuhandel mellan Finland och övriga EU-medlemsstater samt Finland och tredjeländer, alltså intern och extern handel enligt företagens storleksklasser och ägartyp, samt hur utrikeshandeln med varor koncentreras.

Uppgiftsinnehåll

Av statistiken framgår värdet av Finlands import och export

  • kvartalsvis och årligen, uppdelat efter företagens storleksklasser
  • årligen, uppdelat efter företagens ägartyper
  • årligen, koncentrationen av Finlands import och export

Uppgifterna har summerats enligt näringsgren (NACE) och produktklass (CPA). Uppgifterna om koncentrationen har presenterats enligt handelspartner och geografiskt område.

Metod för datainsamling

Uppgifterna om handeln mellan Finland och de andra EU-länderna insamlas från Intrastat-statistikdeklarationerna över internhandeln, som de uppgiftsskyldiga företagen lämnar in.
Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredjeländer fås genom tulldeklarationerna, som ska inlämnas för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättande av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

Uppgifterna om företagens storleksklasser och -typer kommer från Statistikcentralen. Tullens statistik får årligen uppgifterna till sitt förfogande i enlighet med ett samarbetsavtal.

Klassificeringar

I statistiken används EU:s produktklassificering CPA 2015 (Kommissionens förordning (EU) nr 1209/2014). CPA-klassificeringen beskriver importens och exportens struktur enligt produktklass efter näringsgren (Classification of Products by Activities, CPA). Uppgifterna enligt CPA-klassificeringen härleds från KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN).

I statistiken används Europeiska Gemenskapens näringsgrensklassificering; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE/TOL2008). Företagen uppdelas enligt NACE, i klasser enligt deras huvudsakliga näringsgren.

Länderklassificeringen grundar sig på kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1470 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik. Landkoderna motsvarar koderna enligt den internationella standarden ISO 3166.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis / årsvis

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Statistiken av utrikeshandeln uppdelat efter företagens storleksklasser publiceras senast tre månader efter kvartalet som beskrivs har avslutats. Årsstatistiken publiceras senast sex månader efter det statistiska året som beskrivs har avslutats. Publiceringskalendern finns på Tullens webbplats.

Tidsserie

Uppgifter om utrikeshandeln uppdelat efter företagens storleksklasser finns från och med år 2002. Uppgifter om  hur utrikeshandeln med varor koncentreras finns tillgänglig från och med år 2004. Informationen presenterades under åren 2004–2007 som en egen statistik och från och med år 2008 som en del av publikationen ”Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin” (Utrikeshandel med varor enligt företagstyp), finns enbart på finska. Uppgifterna publiceras också i Uljas databasen, även på svenska.

Nyckelord

import, export, utrikeshandel, företag, storleksklass, ägartyp, koncentration

Kontaktuppgifter

Tullen, Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Webbplatsen: tilastot.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi