Hoppa till innehåll

Upphovsrätt och datasekretess i statistik

Upphovsrätt

Alla rättigheterna till statistikservicen, inklusive upphovsrätt, ägs av Tullen.

När en användare av servicen hänvisar till uppgifter i servicen, ska Tullen anges som källa.

Datasekretess

Rekommendation om datasekretess

Delegationen för Finlands officiella statistik har utfärdat en rekommendation om datasekretess, som gäller alla som producerar Finlands officiella statistik. Dessa rekommendationer innehåller de mest centrala anvisningar som grundar sig på lag samt rekommendationer som grundar sig på uppförandekoden för europeisk statistik, fastställd av Europeiska kommissionen.

Datasekretess vid Tullen

Datasekretess är en central grundprincip inom statistikväsendet med vilken man strävar efter att försäkra uppgiftslämnarnas förtroende och att få pålitlig primärinformation. Att värna om datasekretess är en förutsättning för förtroendet som Tullen behöver för uppgiftsinsamling. För att Tullens statistik ska vara pålitlig måste man få så pålitlig och täckande primärinformation som möjligt för att göra upp statistik. Detta lyckas endast om uppgiftslämnarna kan lita på att uppgifterna som berör dem bearbetas sakligt och värnande om datasekretess.

Kraven på datasekretess avgränsar vilka uppgifter som kan samlas in, hur uppgifterna kan bearbetas och i vilken form de kan publiceras. Förordningarna om datasekretess som berör statistikväsendet ingår i statistiklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, EG:s statistiklag och i fråga om handeln med länder utanför EU även i tullagen.

Tullen har interna anvisningar om datasäkerhet och tullverkets datasäkerhetschef har övergripande ansvar för datasäkerheten vid tullverket. Tullen har gett en separat anvisning om hantering av känsligt statistikmaterial över ekonomi. De personer som deltar i produktionen och publiceringen av statistik undertecknar en sekretessförbindelse.

Sekretess och överlämnande av uppgifter

All information som används för statistiska ändamål är sekretessbelagd. Sekretess innebär att uppgifterna ska skyddas mot missbruk i alla skeden av uppgörandet av statistik.

Vid publiceringen av utrikeshandelsstatistik tillämpas en s.k. passiv sekretesspraxis i enlighet med EU:s förordningar om utrikeshandelsstatistik. Företag kan begära att få uppgifterna om handeln sekretessbelagda, om företagsspecifika uppgifter kan identifieras i publikationer och om detta skulle skada företagets affärsverksamhet. I statistik enligt näringsgrensindelningen och i viss detaljerad statistik tillämpas dock en aktiv sekretesspraxis. (Närmare information om sekretesspraxisen på sidan: Konfidentiella uppgifter)

Tullen kan överlämna sekretessbelagda uppgifter endast för vetenskapliga undersökningar som gäller förhållanden i samhället och för statistiska utredningar, i en oidentifierbar form. Sekretessbelagda uppgifter kan aldrig utlämnas för administrativt beslutsfattande, utredning, övervakning, rättegång eller motsvarande ändamål.

Vid överlämnande av uppgifter på enhetsnivå tillämpas ett tillståndsförfarande, då varje överlämnande övervägs separat. I regel överlämnas materialet till sökanden via Statistikcentralens forskningslaboratorium. Innan materialet överlämnas, utreder Tullens statistikenhet grunderna för överlämnande och fattar ett beslut om överlämnande.

Tillstånd att använda uppgifter kan sökas av en myndighet eller en institution, den ansvarige ledaren för ett forskningsprojekt eller en enskild forskare. Tillståndet beviljas alltid en namngiven person eller namngivna personer. Ansökan bör uppta en så noggrann förteckning som möjligt över de personer som kommer att använda uppgifterna. Den som beviljats tillståndet är skyldig att se till att inga andra än de som anges i tillståndet deltar i användningen av uppgifterna.

Den som ansöker om tillstånd bör tillräckligt utförligt specificera användningssyftet och de uppgifter som önskas samt ge en uppskattning av användningstiden. En forskningsplan bör bifogas ansökan.

Ur det material som tillståndet gäller raderas alla identifikationsuppgifter samt sådana bakgrundsuppgifter som möjliggör partiell identifiering t.ex. med hjälp av företagskännedom.

Tillståndsansökan

Överlämnande av uppgifter mellan statistikmyndigheter

En statistikmyndighet kan överlämna identifikationsuppgifter till en annan statistikmyndighet för framställning av statistik i dess verksamhetsområde, om överlämnandet av identifikationsuppgifterna är nödvändigt för framställning av statistiken.Statistikmyndigheterna är Naturresursinstitutet (Luke), Institutet för hälsa och välfärd THL, Statistikcentralen och Tullen.

Om överlämnande av uppgifter ingås ett avtal i vilket beskrivs det statistikmaterial som ska överlämnas, variablerna, tidtabellerna gällande överlämnandet samt kvaliteten av de uppgifter som ska överlämnas.Överlämnandet förutsätter att beslut om tillstånd att använda uppgifter har fattats.Det är förbjudet att överlämna materialen vidare utan Tullens tillstånd.