Hoppa till innehåll

Lönbearbetning (förädling)

Med lönbearbetning av varor avses fall där varor, vanligtvis råvaror eller halvfabrikat, levereras till något annat medlemsland för bearbetning eller vidareförädling. Avtal har träffats med en utländsk tillverkare för bearbetning av råvaran. Vid lönbearbetning förändras inte äganderätten till varan eller råvaran. Värdet av det tilläggsmaterial som används vid tillverkningen och liknande tillverkningskostnader för varorna debiteras den som beställt förädlingen. Efter bearbetningen skickas varorna till beställaren eller en annan kund om så överenskommits. Förutom råvaran kan beställarens eget material användas i processen.

För varor som levereras för lönbearbetning är koden för typen av transaktion 41, om varorna returneras eller förmodas returneras till den medlemsstat från vilken de ursprungligen hade skickats. Kod 42 ska anges om varorna inte returneras eller inte förmodas returneras till den avsändande medlemsstaten. Varor som returneras efter bearbetningen anges med kod 51, om de returneras till den avsändande medlemsstaten. Kod 52 ska anges om de inte returneras till den avsändande medlemsstaten. Samma koder används såväl vid införsel som vid utförsel.

Ett finländskt företag FI levererar varor för förädling till ett danskt företag (DK) och avtalar med DK att varorna returneras förädlade till Finland.

 • FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration för varuleveransen. Fakturavärdet utgörs av varornas värde vid leveranstidpunkten (t.ex. 100 000 euro). Transaktionskoden är 41.
 • FI fyller i en Intrastat-införseldeklaration för varuleveransen. Som fakturavärde anges det tidigare angivna värdet av varorna (100 000 euro) + förädlingens värde (t.ex. 50 000 euro) = 150 000 euro. Transaktionskoden är 51.

Ett finländskt företag FI levererar varor för förädling till ett polskt företag PL och avtalar med det att varorna levereras efter förädlingen direkt till FI:s lager i Tyskland.

 • FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration för varuleveransen. Fakturavärdet utgörs av varornas värde vid leveranstidpunkten (t.ex. 100 000 euro). Transaktionskoden är 42.
 • FI avger inte någon Intrastat-införseldeklaration för varuleveransen, eftersom varorna inte fysiskt anländer till Finland.

Varor statistikföras efter fysisk rörelse. Om företaget inte är uppgiftsskyldigt för leveransens riktning (införsel eller utförsel), deklareras leveransen inte.

Ett finländskt företag FI levererar varor för förädling till ett danskt företag DK och avtalar med DK att varorna returneras förädlade till Finland.

 • FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration för varuleveransen. Fakturavärdet utgörs av varornas värde vid leveranstidpunkten (t.ex. 50 000 euro). Transaktionskoden är 41.
 • FI avger inte någon Intrastat-införseldeklaration för varuleveransen.

Faktureringsvärdet för varor som levererats för lönbearbetning är värdet enligt tidpunkten för leveransen. De levererade varorna statistikförs till sitt aktuella värde. När varan returneras efter lönbearbetningen utgörs faktureringsvärdet av varans värde plus beloppet av kostnaden för lönbearbetningen och andra tilläggskostnader enligt fakturan.

Ett tyskt företag DE har sålt varor till ett svenskt företag SE. Varorna levereras först till ett finländskt företag FI för förädling. Efter förädlingen levererar FI varorna till Sverige och skickar en räkning för förädlingen till DE. FI är uppgiftsskyldig både för utförsel och för införsel.

 • FI fyller i en Intrastat-införseldeklaration för varuleveransen. Fakturavärdet utgörs av varornas värde vid leveranstidpunkten (t.ex. 100 000 euro). Transaktionskoden är 42.
 • FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration för varuleveransen. Som fakturavärde anges det tidigare angivna värdet av varorna (100 000 euro) + förädlingens värde (t.ex. 50 000 euro) = 150 000 euro. Transaktionskoden är 52.

Som ursprungsland för en vara som tillverkats genom lönbearbetning anges vid införsel det medlemsland där tillverkningen har skett. Vid utförsel deklareras Finland (FI) som ursprungsland.

Varukoden ändras ofta till följd av lönbearbetning. Exempel på lönbearbetning:

 • material eller råvaror används för att göra en ny produkt (t.ex. kläder, gardiner, handväskor)
 • montering av maskiner och utrustning (nya komponenter tillverkas till nya varor)
 • buteljering av vätskor (t.ex. vin från fat till flaska)
 • tillverkning av konserver
 • utspädning av koncentrat (till exempel vatten tillsätts till koncentratet för att göra en färdig dryck, t.ex. apelsinjuice).

Ett finländskt företag FI för ut linnetyg (5309 29 00) till Estland, där dukar sys av tyget. Dukarna (6302 59 10) förs in till Finland efter tillverkningen. Det finländska företaget är skyldigt att lämna uppgifter om införsel och utförsel.

 • FI gör en deklaration för utförsel där destinationslandet är EE, transaktionstypen är 41 och faktureringsvärdet är tygets värde.
 • När dukarna anländer till Finland gör FI en deklaration för införsel där transaktionstypen är 51 och faktureringsvärdet är värdet av de färdiga varorna (=tyget som förts ut + sömnadskostnader). Ursprungslandet är EE.

Om företaget levererar varor för att användas vid lönbearbetningen är transaktionstypen antingen 11 eller 99.

Ett finskt företag för ut mineralvatten (2201 10 11) till Estland för tappning. I försändelsen ingår förutom vätskan också kronkorkar (8309 10 00) med det finska företagets egen logotyp, som används för att stänga flaskorna.

 • I deklarationen för utförsel anges mineralvattnet med transaktionstyp 41 och korkarna med kod 99.