Hoppa till innehåll

Instruktioner för Uljas statistiska databas

Tullens detaljerade statistik om utrikeshandeln med varor finns tillgänglig i Tullens Uljas-statistikdatabas.

Statistikdatabasens publiceringskalender.

Databasen kan användas på finska, svenska och engelska.

Statistiken över varuhandeln som publiceras månatligen är preliminär. Siffrorna ändras allt efter som primärmaterialet kompletteras och granskas. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs i slutet av augusti året efter statistikåret.

Datainnehåll

Uljas-databasen innehåller utrikeshandelsstatistik grupperad enligt varuklassificering och näringsgrensindelning. I databasen finns också handelsbalansstatistik, indexstatistik och preliminär statistik samt landrapporter. Databasens logistikstatistik ger uppgifter om utrikeshandelns transporter, transittransporter och gränstrafik. Databasens skatte- och uppbördsstatistik innehåller uppgifter om vid Tullen uppburna statliga inkomster.

Närmare information om datainnehållen finns i statistikbeskrivningarna och kvalitetsdeklarationerna.

Materialet får användas fritt, men Tullen ska anges som källa.

KN-klassificering (Kombinerade nomenklaturen, Combined Nomenclature (CN)

KN används vid EU:s tulladministration och utrikeshandelsstatistik. Den mest detaljerade nivån av KN, 8-siffernivån består av cirka 10 000 poster. När man följer utrikeshandeln med en enskild, noga avgränsad vara, lönar det sig att använda KN. KN-klassificeringens 6-siffernivå motsvarar HS-klassificeringen (Harmonised System), som används allmänt för tullstatistik också utanför EU.

SITC-klassificering (Standard International Trade Classification)

SITC är en klassificering som fastställts av FN. Med hjälp av SITC är det lättare att få en helhetsbild av handeln bl.a. när man jämför handelsrelationer mellan länder eller andra större helheter. SITC-klassificeringens mest detaljerade nivå, 5-siffernivån, består av drygt 3 000 poster.

CPA-klassificering (Classification of Products by Activities)

CPA är en EU-klassificering där varor klassificeras enligt den produktgrupp där de typiskt produceras. När man vill utreda utvecklingen av utrikeshandeln med varor i olika produktgrupper lönar det sig att använda CPA-klassificeringen. Den mest detaljerade CPA-nivån, 6-siffernivån, består av cirka 1 400 poster.

BEC-klassificering(Classification by Broad Economic Categories)

BEC är en varuklassificering för utrikeshandelsstatistik som upprätthålls av FN. I klassificeringen grupperas varorna enligt makroekonomiska kategorier (kapitalvaror, mellanprodukter, konsumtionsvaror).

Näringsgrensindelningen NACE/TOL (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

NACE grundar sig på EU:s näringsgrensindelning och den nationella finska versionen av den är TOL. NACE/TOL är näringsgrensindelningen för enheter som idkar ekonomisk verksamhet. En näringsgrensindelning skiljer sig från en varuklassifikation i det att ett företag bara kan höra till en näringsgren, medan i fråga om varuklassificeringar kan ett företags varor höra till många olika varugrupper. Företagets näringsgren bestäms enligt den huvudsakliga näringsgren som företaget har anmält. När man vill utreda utvecklingen hos företag som idkar utrikeshandel i olika näringsgrenar lönar det sig att använda NACE/TOL. I ULJAS-tjänsten har den mest detaljerade TOL-nivån, nivå 3, cirka 270 poster.

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf