Hoppa till innehåll

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor

Statistikbeskrivning

FOS Finlands officiella statistik

Producent av statistiken: Tullen

Statistiken ingår i Finlands officiella statistik

Beskrivning

Indexen för utrikeshandel med varor beskriver export- och importprisernas samt export- och importvolymens utveckling.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. Indexen offentliggörs separat för handeln med EU-länder och för handeln med tredjeländer. Indexen beräknas och publiceras enligt CPA2015-klassificeringen (Classification of Products by Activities). Basåret är 2020=100. Både preliminära och detaljerade uppgifter publiceras om indexen.

Metod för datainsamling och uppgiftskälla

Underlaget för beräkningen av utrikeshandelns index är utrikeshandel med varor –statistikens data. Uppgifterna om handeln mellan Finland och de andra EU-länderna insamlas med Intrastat-systemet från statistikdeklarationer som de uppgiftsskyldiga företagen lämnar in. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och externa länder samlas in från tulldeklarationerna, som ska inlämnas för varje import- och exportförsändelse till Tullen. Vid upprättande av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- respektive externhandeln.

Klassificeringar

Enhetsvärde- och volymindexen för utrikeshandel beräknas och publiceras enligt CPA2015-klassificeringen (Classification of Products by Activities). Preliminära indexen publiceras på CPA klassificeringens nivå 1 och de detaljerade indexen på CPA klassificeringens nivåer 1-3.

Uppdateringsfrekvens

Både de preliminära och de detaljerade indexen sammanställs månatligen.

Tidtabell för färdigställande och publicering

De månatliga preliminära enhetsvärde- och volymindextalen för utrikeshandel med varor publiceras senast 38 dagar efter referensmånadens slut. De detaljerade indexen publiceras senast 60 dagar efter referensmånadens slut. Publiceringstidtabellen definieras alltid under hösten och gäller för det kommande statistikåret. Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats.

Tidsserie

Data för enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor är tillgängliga med nuvarande klassificering från och med år 2020. Gällande den tidigare klassificeringen, CPA 2008 och CPA har vissa varukoder räknats bakåt till år 2002 genom kedjning.

Tullen har producerat utrikeshandelsindex dör varor sedan år 1919. De äldre utrikeshandelsindexen finns tillgängliga i arkivet i form av pappersutskrifter.