Hoppa till innehåll

Varuleveranser för hela industrianläggningar

Vid bestämning av varukoden enligt KN-nomenklaturen för varor som levereras för att användas i hela industrianläggningar kan man såväl vid införsel som vid utförsel på begäran av den uppgiftsskyldige på vissa villkor tillämpa ett förenklat förfarande. Tillstånd till detta förfarande beviljas av Tullens statistikenhet efter en skriftlig, i förväg inlämnad fritt formulerad ansökan.

Industrianläggningens totala värde ska överstiga 3 miljoner euro för att tillståndet ska kunna beviljas. Undantag utgör hela industrianläggningar som återanvänds, varvid nämnda värdegräns inte tillämpas. Det totala värdet erhåller man genom att räkna ihop de olika delarnas värden. Värdet på vederlagsfria varor fastställs enligt det pris som normalt skulle faktureras om de såldes eller köptes. År 2021 ska man i ansökan ange handelspartnerns namn och VAT-nummer (momsnummer). Dessa uppgifter behövs även i ansökan, om ett projekt som påbörjats redan nu i 2020 fortsätter in på nästa år eller längre framåt.

Med hel industrianläggning avses en kombination av maskiner, apparater, redskap, utrustning, instrument och material vilka klassificeras under olika varukoder och vilka i denna kombination används för framställning av varor och tillhandahållande av tjänster. Alla andra varor som ska användas i samband med uppförande av en hel industrianläggning får betraktas som komponentdelar till anläggningen, om de inte är undantagna från statistiken enligt tillämpningsförordningen (t.ex. verktyg som behövs vid uppförande av industrianläggningen och som återinförs till Finland efter det att anläggningen blivit färdig).

Tillståndsansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Företagets namn och momsnummer
  • Beskrivning av vad som byggs och var
  • På KN2-nivå beskrivning av de varor som införs eller utförs (t.ex. plåt av koppar, KN2-kapitel 74)
  • Tidsperiod då varor införs eller utförs (första och sista året och månaden)
  • Det sammanlagda värdet av de varor som införs eller utförs
  • Varornas avsändningsland vid införsel och bestämmelseland vid utförsel
  • Handelspartnerns namn och VAT-nummer (momsnummer) om projektet fortsätter in på 2021 eller längre framåt

Det åttasiffriga KN-numret för varor avsedda för hela industrianläggningar ska bildas på följande sätt:

  1. De fyra första siffrorna är 9880.
  2. Den femte och sjätte siffran ska motsvara numret på det kapitel (2 siffror) i Kombinerade nomenklaturen som gruppundernumret avser.
  3. Den sjunde och åttonde siffran ska vara 0.

Exempel: Ett finländskt företag har sålt ett helt kraftverk. Under uppförandet av kraftverket utförs bl.a. stålrör från Finland. Varukoden för dessa stålrör är 9880 73 00.

Vänligen sänd den fritt formulerade ansökan med er underskrift till e-post adressen intrastat@tulli.fi eller till adressen Tullen, Statistik, PB 512, 00101 Helsingfors.