Hoppa till innehåll

Kvalitetsdeklaration: Utrikeshandel med varor

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Av statistiken över import och export framgår värdena på Finlands import, export och handelsbalans per månad i fråga handeln totalt samt även per världsdel, ländergrupp och land.

Av utrikeshandelsstatistiken enligt KN-nomenklaturen framgår vilka varor som importeras och exporteras, vad varornas värde och mängd är och hur handeln fördelar sig landsvis.

Av SITC-statistiken framgår månatligen vilka varor och varugrupper som importeras och exporteras landsvis. Uppgifter om värde på alla nivåer i klassificeringen, men mängduppgifterna är ändamålsenliga endast på de mer detaljerade nivåerna i klassificeringen.

Utrikeshandelsstatistiken upprättas enligt SITC-varuklassificeringen på grund av dess internationella jämförbarhet. Denna varuklassificering som FN upprätthåller används i flesta länder. Varorna är klassificerade utgående från detaljerade varunomenklaturer (HS, CN) i större klasser, i vilka bl.a. varornas bearbetningsgrad har beaktats. SITC-klassificeringen ändras inte årligen, vilket möjliggör jämförelser med hjälp av längre tidsserier.

Strukturen av varuimport och -export beskrivs på grov nivå per produktklass enligt typ av aktivitet, bransch och huvudsakligt ändamål.

Av utrikeshandelsstatistik med varor fås en tillförlitlig bild av utrikeshandelns senaste regionala utveckling för en ekonomisk analys. Statistiken är ett viktigt verktyg för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och privata sektorn såväl på nationell nivå som i EU:s och flera internationella organisationers verksamhet.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Uppgifter om internhandeln, dvs. handeln mellan EU-länderna, samlas med Intrastat-systemet av informationsskyldiga aktörer. De statistiska uppgifterna om externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningssystemet.

Statistikföringen av varor baseras på EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Exporten statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och importen per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Med ursprungsland avses det land i vilket varan är tillverkad eller i vilket det senaste produktionsskedet av ekonomiskt värde har skett. Packning av varor betraktas inte som tillverkning. Som exportens bestämmelseland betraktas det land som vid exporttidpunkten är det land som man sist har kännedom av och dit varan skall exporteras från Finland antingen direkt eller via ett annat land.

SITC-statistiken upprättas enligt FN:s klassificeringsstandard för internationell handel (Standard International Trade Classification, SITC, Rev. 4, med början av 2007). Uppgifterna enligt SITC-klassificeringen leds från KN-nomenklaturen enligt FN:s definitioner (Combined Nomenclature, CN). På den mest detaljerade nivån omfattar SITC-klassificeringen 2 970 varuklasser.

Av CPA-statistiken framgår strukturen på importen och exporten per produktklass efter näringsgren (Classification of Products by Activities, CPA). Uppgifter enligt CPA-klassificeringen deriveras från KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN). Från CPA-klasserna deriveras i sin tur NACE- och MIG-klasserna.

BEC baseras på SITC-klassificering och upprätthålls av FN. Varorna har grupperats enligt varornas makroekonomiska användningsändamål (Classification by Broad Economic Categories).

NACE-statistiken innehåller uppgifter enligt näringsgren (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes, NACE 2002).

Av MIG-statistiken framgår import och export enligt näringsgren och det huvudsakliga syftet för verksamheten (Main Industrial Groupings, MIG). Denna klassificering är inte en officiell varuklassificering.

1.3 Lagar och förordningar

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 1172/95) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1106/2012) om landsklassificering av statistiken över gemenskapens externhandel och handeln mellan medlemsstaterna. Landskoderna följer Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Månadsstatistiken är preliminär. Siffrorna ändras allt efter som grundmaterialet kompletteras och materialet revideras. Bl.a. en uppskattning av den andel som motsvarar saknade statistikdeklarationer och de företag som hamnar under tröskelvärdet räknas med i de månatliga siffrorna. Varje EU-land fastställer ett tröskelvärde, dvs. en statistisk gräns per kalenderår utgående från värdet på företagens årliga import och export.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

För månadsstatistiken meddelas en exakt publiceringstid cirka ett år i taget. Publiceringstidtabellen upprätthålls på Tullens webbplats. Statistiken publiceras inom nio veckor från utgången av den statistikförda månaden.

Statistiken preciseras i samband med utarbetandet av följande månadsstatistik. Uppgifterna för varje kalenderår fastställs före utgången av augusti följande år.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Centrala uppgifter om den månatliga statistiken publiceras på Tullens webbplats vid på förhand tillkännagivna publiceringstider.

Mer information om månadsstatistiken och all övrig utrikeshandelsstatistik fås på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter om Finlands utrikeshandel. Detaljerade statistiska uppgifter finns även i den kostnadsfri Uljas-databasen.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om den totala varuimporten och -exporten finns sedan 1856. Utrikeshandelns totalsiffror sedan 1884 finns på Tullens webbplats -> Utrikeshandelsstatistik/ Tabeller. I Uljas-databasen finns uppgifter sedan 1987 i elektronisk form. Äldre uppgifter finns i pappers- eller mikrokortsform i Statistikservicens arkiv.

Uppgifter enligt KN-nomenklaturen finns sedan 1995. Eftersom nomenklaturen ändras årligen är det inte möjligt att bilda en enhetlig kronologisk serie för alla varor. Kronologin i de landsspecifika serierna begränsas även av ändringarna i landsförteckningen. I Uljas-databasen finns uppgifter i elektronisk form.

Under åren 1988-94 upprättades varustatistiken enligt HS-nomenklaturen (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS). Denna samt varustatistik enligt ännu äldre nomenklaturer finns tillgängliga hos Statistikservicen.

Uppgifter finns sedan 1988 (Rev.3) och med början av 2007 (Rev. 4). Kronologin i de landsspecifika serierna begränsas av ändringarna i landsförteckningen. I Uljas-databasen finns uppgifter i elektronisk form.

Utrikeshandelsstatistik enligt tidigare versioner av SITC-varuklassificeringen har upprättats under åren 1958-87. Denna finns tillgänglig hos Statistikservicen.

Uppgifter enligt produkter efter näringsgren, efter näringsgren och efter varornas huvudsakliga användning finns sedan 1997. I Uljas-databasen finns uppgifter i elektronisk form.

7. Tydlighet och enhetlighet

Statistiken preciseras månadsvis i samband med publiceringen av följande månatliga statistik.

Utöver utrikeshandelsstatistiken kan statistiska uppgifter om utrikeshandel fås av nationalekonomiska enhetens bokföring vid Statistikcentralen samt av balansräkningsstatistik.

Statistiska uppgifter om utrikeshandel mellan EU-länderna finns i Eurostats publikationer och databas Easy Comext samt på organisationens webbplats. Databasen kan användas avgiftsfritt via Internet.

Den utrikeshandelsstatistik som FN framställer (Comtrade-databasen) kan avgiftsfritt utnyttjas på FN:s webbplats.

De begrepp och definitioner som EU:s medlemsstater och deras viktigaste handelspartner använder avviker från varandra, vilket har en verkan på statistikens jämförbarhet.