Hoppa till innehåll

Kvalitetsbeskrivning: Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor, 2020=100

Tullen, statistikenheten

Beskrivning

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor hör till Finlands officiella statistik (FOS). Statistiken beskriver pris- och volymutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.

1. Relevans av statistikuppgifterna

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. Indexen offentliggörs separat för handeln med EU-länder och för handeln med tredjeländer. Indexen beräknas och publiceras enligt CPA2015-klassificeringen (Classification of Products by Activities). Basåret är 2020=100.

Enhetsvärdeindexen för utrikeshandel produceras från ett material som innehåller företagsspecifika uppgifter om utrikeshandeln med varor klassificerade enligt EU:s kombinerade nomenklatur KN8 (Combined Nomenclature). Vid beräkning av månatliga enhetsvärdeindex används varukodernas (varornas) statistikvärde per mängdenhet enligt KN-nomenklaturen som prisuppgift. Varukoderna på CPA4-nivå (CPA2015) har indelats så att de varor som är problematiska för indexberäkningen (förekommer oregelbundet, t.ex., fartyg, luftfartyg, samt vissa koder avseende tjänster) har placerats under ”övriga”. Denna kategori skiljer sig från kategorin ”ospecificerade” som används i annan utrikeshandelstatistik. Indelningen av varorna i varukoder i fråga om volymindex är liknande.

Indexen som beskriver pris- och volymutvecklingen är ett viktigt redskap för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och den privata sektorn i deras arbete såväl på nationellt plan som i EU och i flera internationella organisationer.

2. Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna om handeln mellan Finland och de andra EU-länderna insamlas huvudsakligen med ett Intrastat-system från statistikdeklarationer som de uppgiftsskyldiga företagen lämnar in. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som ska inlämnas för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättande av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- resp. externhandeln.

Det månatliga indexmaterialet granskas efter att månadens utrikeshandelsmaterial blivit färdigt. Därtill lämnar man vid beräkningen av enhetsvärdeindex eventuella felaktiga eller ”outlier” prisuppgifter utanför beräkningen med avgränsningen [0,5;2]. För varor med stor variation i priser tillåts en större variation i prisförhållanden. Indexberäkningen sker två gånger i månaden, först i samband med publiceringen av den preliminära statistiken och en andra gång i samband med den detaljerade månadsstatistiken. Därefter uppdateras siffrorna inte. Värdet på slutliga data som beräkningen av enhetsvärdeindexen grundar sig på täcker 80–94 % av månatliga värdet i utrikeshandelsstatistiken. Vid beräkningen av volymindex används totala månatliga data för utrikeshandelsstatistiken.

Beräkningen av enhetsvärdeindex grundar sig på Laspeyres teori och beräkningen av volymindex på Paasches teori. Indexen beräknas som kedjeindex från basåret 2020, varvid jämförelseåret alltid utgörs av året före beräkningsåret.

Som vikter för enhetsvärdeindex på mikronivå (CPA4) används beräkningsmånadens värdevikter.Formel, mikronivå. Mera information: Statistikservice tfn +35829552335, e-mail statistik@tulli.fi

I formeln står pit för företagets pris per varukod under beräkningsmånaden, qit för motsvarande kvantitet under beräkningsmånaden och pi0 för medelvärdet av de månatliga genomsnittspriserna (företag*cn) under jämförelseåret (föregående år).

Enhetsvärdeindexen på makronivå (CPA3-CPA1) beräknas som viktat medelvärde utgående från den lägre nivåns mikroindex. Som vikter används föregående års värdevikter:Formel, makronivå. Mera information: Statistikservice tfn +35829552335, e-mail statistik@tulli.fi

För volymindex beräknas först värdeindexen:Formel, värdeindex. Mera information: Statistikservice tfn +35829552335, e-mail statistik@tulli.fi

Från värdeindex fås volymindexen genom division med enhetsvärdeindex:Formel, volymindex. Mera information: Statistikservice tfn +35829552335, e-mail statistik@tulli.fi

Kedjning. Utgående från månatliga enhetsvärde- och värdeindex beräknas månatliga förändringar, som kedjas genom att multiplicera förändringen av beräkningsmånadens index med föregående månads motsvarande förändringar. Vid kedjning kring årsskiftet beräknas decembermånaden på nytt med det nya beräkningsårets vikter och ändringen i januari fås genom att jämföra januari månads index med den på nytt räknade decembermånaden. Den erhållna förändringen multipliceras med den ursprungliga decembermånadens kedjade förändring.Formel, kedjning. Mera information: Statistikservice tfn +35829552335, e-mail statistik@tulli.fi

Poängtalet för bytesförhållandet beräknas enligt formeln: (enhetsvärdeindex vid export / enhetsvärdeindex vid import) x 100.

Det glidande medelvärdet beräknas bakåt från beräkningsmånaden som tolv månaders aritmetiska medelvärde utgående från kedjade enhetsvärdeindex I(Li). Det glidande medelvärdet av volymindexen beräknas på motsvarande sätt från volymindexen I(Pi).

Nya företag tas med i beräkningen på CPA4-nivå. Om företag*KN-nummer är med i utrikeshandelsstatistiken två månader i rad, beräknas för det ett artificiellt pris för basåret: den första månadens nuvarande pris divideras med motsvarande index på CPA4-nivå:Formel, artificiellt pris för basåret. Mera information: Statistikservice tfn +35829552335, e-mail statistik@tulli.fi

När indexet på CPA4-nivå fattas ersätts det med motsvarande index på CPA3-nivå.

Vid beräkning av enhetsvärdeindex görs imputeringen på CPA3-nivå. Index som fattas ersätts med föregående månads motsvarande index med tillägg av förändringen i generalindexet mellan innevarande och föregående månad. Vid beräkning av värdeindex ersätts värdet 0 med 0,1 för att varukoden ska hållas med i kedjningen.

Effekt. För enhetsvärde- och volymindex beräknas och offentliggörs också effekten av en lägre varukods förändring på förändringen av generalindexet. I effektsberäkningen gällande kedjeindex, då värdevikterna förändras årligen, har man som vikt använt medelvärdevikter som viktats med antalet månader. Effekten räknas ut med formeln:Formel, effekt. Mera information: Statistikservice tfn +35829552335, e-mail statistik@tulli.fi

I formeln står Wim för ett med månader viktat medelvärde av vikterna för beräkningsårets och föregående års basår. I(Lit) är beräkningsmånadens index på CPA-nivå, I(Lit-1) står för indexet på CPA-nivå för motsvarande månad föregående år och I(Lt-1) är föregående års generalindex.

3. Uppgifternas aktualitet och punktlighet

De månatliga preliminära enhetsvärde- och volymindextalen för utrikeshandel med varor publiceras senast 38 dagar efter referensmånadens slut. De preliminära indexen uppdateras och publiceras på en mer detaljerad nivå senast 60 dagar efter referensmånadens slut. Publiceringstidtabellen definieras alltid under hösten och gäller för det kommande statistikåret. Publiceringskalendern finns på Tullens hemsidor.

Publiceringskalender för statistik om utrikeshandel med varor

4. Uppgifternas enhetlighet och jämförbarhet

Data för enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor, basår 2020=100, är tillgängliga med nuvarande klassificering från och med år 2020. Gällande den tidigare klassificeringen, CPA 2008 och basår 2010=100, har vissa varukoder räknats bakåt till år 2002 genom kedjning (även CPA2002 varukoder).

Index för utrikeshandel med varor har producerats av Tullen sedan år 1919. De äldre serierna finns som papperskopior i arkiv.

5. Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om enhetsvärde- och volymindexen för utrikeshandel med varor publiceras på Tullens webbplats vid tidpunkter som meddelas på förhand. Samtidigt publiceras indextalen på CPA1-nivå (i mappen preliminära uppgifter) och med CPA1-CPA3-nivåerna (i mappen index) i Uljas-statistikdatabasen.

Ytterligare uppgifter om utrikeshandelsstatistik finns på Tullens webbplats under fliken statistik. Där återfinns bl.a. principerna för upprättande av utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens översikter gällande Finlands utrikeshandelsstatistik med varor.

Ytterligare information:

Statistikservice: tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Webbplats: tulli.fi
Statistikdatabasen Uljas: uljas.tulli.fi