Hoppa till innehåll

Statistikbeskrivning: Återexport

Definition av återexport

Exporten från Finland omfattar produkter som tillverkas i Finland och produkter som produceras någon annanstans. Leveranser via Finland av varor som är tillverkade någon annanstans än i Finland kan delas in i tre grupper enligt hur de behandlas i tullen:

1) Transitering eller transit Transitleveranser går via Finlands tullområde, men de övergår inte till fri omsättning i Finland. Transit hör inte till den här utredningen och ingår inte heller i statistiken om utrikeshandeln.

2) Import av varor tillfälligt för att till exempel lagra dem i tullager, reparera eller förädla dem. Denna återexport som definieras enligt EU:s bestämmelser är liten till omfattningen och ingår inte i denna utredning.

3) Vidareexport av varor som tillverkats i Finland och någon annanstans. Varorna kan byta ägare i Finland, de kan lagras, packas om och förses med exempelvis bruksanvisningar. Varans grundläggande karaktär och varubeteckning enligt varuklassificeringen CN ändras dock inte under hanteringen.

I detta sammandrag ses återexport som varor som importeras till Finland och exporteras vidare, som inte bytt ägare i Finland eller bytt ägare inom en koncern. I Finland kan dessa varor ha lagrats, packats om eller försetts med exempelvis bruksanvisningar utan att varans grundläggande karaktär och varubeteckning enligt varuklassificeringen CN har ändrats under hanteringen.

Kalkylmetod för återexport

Återexporten beräknas genom att granska de varuflöden enligt produktklass som går via företag och koncerner. De aktörer som ska kontrolleras är antingen koncerner, alltså ett moderbolag och dess dotterföretag, eller enskilda företag.

Kontrollen enligt varuklassificering görs enligt den mest exakta nivån på CN-nomenklaturen (Combined Nomenclature) med åtta siffror (CN8). Av ett företags eller en koncerns export- och importvaror av samma produktklass räknas bara de produkter som återexport som har ett annat målland än importens ursprungsland, det vill säga varan återvänder inte till sitt ursprungsland. När ett företag eller en koncern både importerar och exporterar en vara i samma CN8-klass anses de exporterade varor vars antal täcks av företagets eller koncernens CN8-import vara återexport. Hur mycket av produktionen som i själva verket hamnar på den inhemska marknaden och hur stor del av exportvarorna som har ett annat ursprung än den egna importen, till exempel egen produktion som producerats i Finland, kan inte specificeras i materialet.

I fall där ett företag importerar mindre av en vara av en viss CN8-klass än vad det exporterar, anses hela exporten utgöra återexport. Då beräknas mängden återexporterade varor per land genom att fördela exportmängden av CN8-klassen för företaget i fråga med exporten per målland i samma proportioner som företagets hela export fördelar sig på olika länder utifrån CN8-klassen i fråga. Om till exempel ett företag importerar 100 kg CN 11041290 och exporterar 200 kg till Ryssland och 100 kg till Sverige av samma CN8, då antas två tredjedelar av importen gå som återexport till Ryssland och en tredjedel till Sverige. Om ett företag på motsvarande sätt importerar 50 kg av ett visst CN8 och exporterar 90 kg och allt går enbart till Ryssland, då fastställs det att 50 kg går som återexport till Ryssland. I fall där exporten av en viss CN8 täcker hela exporten av samma CN8, räknas hela exporten av denna CN8 som återexport. Om importen till exempel är 300 kg och exporten till Sverige är 100 kg och 100 kg till Ryssland, är återexporten till Ryssland 100 kg och 100 kg till Sverige.

Värdet på återexporten räknas ut genom att först använda kvantiteterna på importen och exporten, vilket i de flesta fall är i kilogram, så att den värdeökning som sker mellan import och export inte förvränger statistiken. I fallet med elenergi CN 27160000 används megawattimmar för beräkningen. Värdet på återexporten räknas ut genom att använda företags- eller koncernspecifika genomsnittspriser för varje CN8-klass med antagandet att kilo- eller enhetspriset för företagets eller koncernens återexportgods har samma värde som företagets övriga export.

Värdeökningen på varuflödena har beräknats utifrån kilo- eller enhetspriserna för CN8-specifika varuflöden för export och återexport för företag som bedriver import och export. Om ett företag till exempel importerar ett visst CN8 för 3 euro per kilo och återexporterar samma produkt för 4 euro per kilo sker en värdeökning på 33 procent. Värdeökningen har beräknats genom att utesluta mobiltelefoner och delar till dem (CN 85171200 och 85177090) samt personbilar (CN 87032110–87039090) från varuflödena. I beräkningen går det inte att specificera vilka varor som hamnar på den finska marknaden av dem som importeras eller vilka varor från den finska produktionen som exporteras.

Tullen har åren 2005–2010 framställt sammandrag av återexporten till Ryssland. Framställningen av sammandraget i fråga bygger på en jämförelse av produktions- och utrikeshandelsstatistik på makronivå. På grund av skillnader i förfarandet är siffrorna i detta sammandrag och i sammandraget Återexport till Ryssland inte direkt jämförbara.