Hoppa till innehåll

Kvalitetsdeklaration: Utrikeshandelns transporter

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Utrikeshandelns transportstatistik beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland. Statistiken visar Finlands import och export i ton och de transporterade varornas statistiska värde. Uppgifterna presenteras uppdelade efter transportsätt enligt det aktiva transportmedel med vilket varan införs eller utförs. Uppgifterna är också grupperade enligt land och varugrupp. Statistikmaterialet innehåller också uppgifter om returvaror och reparerade varor. Transittransporter ingår inte i utrikeshandelns transportstatistik.

Statistiken om containertransporter i externhandeln omfattar containertransporter mellan Finland och länder utanför EU enligt avsändningsland (import) och bestämmelseland (export). I statistiken ingår alla länder som år 2002 var utanför EU. I övrigt motsvarar statistiken om containertransporter i externhandeln statistiken om transportsätt.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Statistikföringen av varor grundar sig på FN:s internationella klassificeringsstandard (Standard International Trade Classification; SITC, Rev.4, fr.o.m. år 2007) och CSTE-varuklassificeringen (Commodity Classification for Transport Statistics in Europe). Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1106/2012) om landsklassificering av statistiken över gemenskapens externhandel och handeln mellan medlemsstaterna. Landskoderna följer Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

1.3 Lagar och förordningar

Det finns ingen lagstiftningsgrund för upprättandet av utrikeshandelns transportstatistik.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna gällande transportsätt insamlas från de uppgifter som företagen anger i statistikdeklarationerna över EU-interhandeln och i tulldeklarationerna vid externhandel. Vid upprättandet av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln, och i samband med detta kombineras också uppgifterna om transportsätt.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Utrikeshandelns transportstatistik publiceras månatligen. I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt anländer till eller lämnar landet.

Statistik som publiceras i Uljas-tjänsten revideras månatligen fram till slutet av statistikåret.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Utrikeshandelns transporterstatistiken publiceras månatligen i elektronisk form senast nio veckor efter det att statistikmånaden har avslutats.

En årsöversikt över utrikeshandelns transportstatistik publiceras i mars-april året efter att statistikåret avslutats. Publikationen finns på Tullens webbplats.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Mera information om utrikeshandelns transporter och om all övrig utrikeshandelsstatistik finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. Där återfinns bl.a. principerna för upprättande av utrikeshandelsstatistik samt all Tullens statistik och översikter gällande Finlands utrikeshandelsstatistik.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- webbplatsen: tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Dessa uppgifter har samlats in sedan år 1965. Statistiken finns i elektronisk form i Uljas-tjänsten med uppgifter från och med år 2002.

7. Tydlighet och enhetlighet

Uppgifterna gällande transportsätt insamlas från de uppgifter som företagen anger i statistikdeklarationerna över EU-interhandeln och i tulldeklarationerna vid externhandel.