Hoppa till innehåll

Kvalitetsdeklaration: Statliga inkomster som uppbärs i Tullen

1. Statistikuppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och användningsändamål

Statistiken om tulluppbörden omfattar kumulativa skatter och avgifter som har beräknats månatligen och från årets början och som har uppburits och betalats i Tullen månad för månad sedan 2001.

Finlands Tull uppbär nationella skatter och skatter som är harmonierade inom den Europeiska gemenskapen samt gemenskapens tullavgifter och jordbruksavgifter. De skatter Tullen uppbär är huvudsakligen skatter på varor som bygger på varornas egenskaper, såsom exempelvis deras beteckning, ursprung och värde. Statistiken har varit ett viktigt verktyg för beslutsfattare och sakkunniga när statsbudgeten ska utarbetas. Genom att publicera statistiken får även forskare och sakkunniga möjlighet att bekanta sig med statens inkomster från detta och det underlättar tillgången på information.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

De vanligaste skatterna som betalas i samband med import är tull och mervärdesskatt. När varor importeras från länder utanför EU uppbärs en så kallad tredjelandstull för dem. Om varorna inte stannar i Finland, redovisas tullavgifterna till EU. Mervärdesskatt uppbärs på varor som kommer från EU-länder.

För bilar som importeras har Tullen uppburit skatt fram till slutet av 2016. Från och med början av 2017 uppbärs bilskatten av skatteförvaltningen.

Punktskatten omfattar de skatter som uppbärs för punktskattebelagda produkter som producerats i Finland eller som importerats till Finland från EU eller från länder utanför unionen enligt betalningsmånad. (Obs. I punktskattestatistiken har skatterna fastställts enligt beskattningsmånad, och skatteuppbörden sker ofta inte under samma månad). I början av 2017 överfördes punktskattebeskattningen till skatteförvaltningen, men Tullen sköter i vissa fall beskattningen av punktskattebelagda produkter som importeras från länder utanför EU.

Tullen uppbär en skatt som kallas farledsavgift för fartyg som idkar handelssjöfart inom Finlands vattenområde.  Sedan den 1 januari 2015 uppbärs inte lästavgift längre. Lästavgiften var en avgift i form av en skatt som uppbars för sjömäns service och underhåll och för att främja sjöräddningsverksamhet. Alla finländska registreringsskyldiga fartyg avsedda för handelssjöfart betalade den.

För varor som kommer från tredjeländer och inte stannar i Finland uppbärs tullar och andra avgifter åt EU. Av dessa avgifter tas ett så kallat uppbördsarvode på 20 procent upp. Uppbördsarvodet för EU-medlen har i statistiken dragits av från de bruttomedel som redovisas för EU = netto som redovisas för EU.

Även för jordbruksprodukter som kommer från tredjeländer uppbärs en jordbruksavgift som redovisas för EU. Jordbruksavgifterna är avsedda att skydda EU-områdets egen produktion i förhållande till tredjeländer.

För den centraliserade förtullningen i Belgien (enligt avtal mellan ländernas tullar), redovisar den belgiska tullen 50 procent av de insamlade tullarna för den finländska tullen.

Utbetalningsavgifterna för Tullens blandade inkomster delas in i två delar. De offentligrättsliga intäkterna (6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten) omfattar Tullaboratoriets undersökningar på tullmyndighetens initiativ av varor som importeras och exporteras. De företagsekonomiska intäkterna omfattar kostnaderna för undersökningar som kunden eller en annan myndighet har beställt.

Avgifter som uppbärs åt andra myndigheter:

  • Gränskontrollsavgiften omfattar kostnaderna för Evira för undersökningar av animaliska livsmedel och andra produkter samt levande djur.
  • Växtkontrollavgifterna uppbärs likaså åt Evira för kontroll av växtdelar och andra varor som importeras från stater utanför EU.
  • Fordonsskatten är en bruksskatt för fordon som Tullen fram till slutet av 2016 har uppburit för fordon registrerade i utlandet och som tillfälligt används i Finland. Skatteförvaltningen tog över bilbeskattningen i början av 2017.
  • Oljeskyddsfondens syfte är att bereda sig på oljeolyckor och betalas för den olja som importeras till landet. Den som tar emot oljan i Finland är betalningsskyldig. Oljeskyddsfonden förvaltas av miljöministeriet och är en fond som står utanför statsbudgeten.
  • Försörjningsberedskapsavgift uppbärs för flytande bränslen, naturgas och el till försörjningsberedskapslagret, vars syfte är (lag 1390/1992) att trygga de nödvändiga ekonomiska förutsättningarna för befolkningens utkomst, landets ekonomi och försvar under undantagsförhållanden. Försörjningsberedskapscentralen förvaltar försörjningsberedskapsavgiften.
  • Avfallsskatt uppbärs på avfall som levereras till avstjälpningsplatser. De som innehar en avstjälpningsplats är skattepliktiga och ska göra en anmälan för registrering till Tullen fram till slutet av 2016).Skatteförvaltningen tog över avfallsskattningen i början av 2017.

1.3 Lagar och förordningar

Tullavgifterna grundar sig på tullagen och EU:s gemensamma tullag (EUR-Lex). Mervärdesskatten grundar sig på mervärdesskattelagen (1501/1993). Bilskatten grundade sig på bilskattelagen (541/2003). Punktskatterna grundar sig på lagen om punktskatt (182/2010). Farledsavgifterna grundar sig på lag (1122/2005 och ändringslag 1214/2014). Det har utfärdats en lag om försörjningsberedskap (1390/1992). Avfallsskatten grundar sig på avfallslagen (646/2011). Växtkontrollavgifterna grundar sig på lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) och lagen om plantmaterial (1205/1994). Oljeskyddsavgiften grundar sig på lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004). Fordonsskatt uppbärs med stöd av fordonsskattelagen (1281/2003).

2. Metodbeskrivning

De statliga inkomster som uppbärs i Tullen tas från Tullens reskontra månatligen. De månatliga uppgifterna korrigeras inte retroaktivt, det är bara årets sista kumulativa uppgift som är slutgiltig och de övriga månaderna avstäms för att motsvara den kumulativa slutgiltiga informationen så att de åtgärder som krävs har gjorts på siffrorna för januari. Under de gamla åren publiceras de kumulativa siffrorna för december i slutet av januari, och därefter uppdateras inte siffrorna längre.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

I Tullens reskontra ingår alla skatter och avgifter som betalats till Tullen. Det har även gjorts korrigeringar i reskontran. Statistiken sammanställs dock månatligen och uppdateras inte retroaktivt. Avstämningen har gjorts i förhållande till de sista kumulativa uppgifterna för månaden så att de ändringar som behövs har gjorts i siffrorna för januari. Siffrorna för januari kan alltså avvika från motsvarande siffror i häftet ”Utrikeshandel med varor” som Tullen publicerar. De korrigeringar och återbäringar som görs för de gamla åren (t.ex. punktskatt), uppdateras inte i den här statistiken.

Lästavgifterna och farledsavgifterna har också bytt plats så att de under hela tidsserien räknas ihop till samma gemensamma summa (utreds i punkt 6). Det gör att de sammanlagda summorna för det som inkomstförs direkt till staten och det som redovisas för andra myndigheter avviker från motsvarande siffror i häftet ”Utrikeshandel med varor”.

4. De publicerade uppgifternas tidsenlighet och rättidighet

Tulluppbördsstatistiken publiceras 30 dagar efter att betalningsmånaden har upphört. Publiceringen sker i samband med månadsstatistiken för utrikeshandeln. Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats.

5. Uppgifternas tillgänglighet och transparens / tydlighet

De skatter och avgifter som uppbärs i Tullen publiceras i databasen Uljas.

Ytterligare information om de skatter och avgifter som uppbärs i Tullen finns på Tullens webbplats:

Ytterligare uppgifter finns även hos Statistikservice:
- telefon: statistikservice 0295 52335
- e-post: tilastot[at]tulli.fi
- webbplatsen: tulli.fi
- Statistikdatabasen Uljas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Tulluppbördsstatistiken omfattar uppgifter från och med 2001. År 2001 var valutan finska mark, vilket med omvandlingskoefficienten 5,94573 har räknats om från mark till euro. Farledsavgifterna har överförts från tidigare år (2001–2005) från ”Andra skatter och avgifter” till ”Avgifter som redovisas till andra myndigheter” så att tidsserien ska vara enhetlig med andra år. Lästavgiften har under hela tidsserien funnits med i ”Andra skatter och avgifter”, medan den åren 2013–2014 fanns i ”Avgifter som redovisas till andra myndigheter”. Efter 2015 uppbärs inga farledsavgifter längre. På motsvarande sätt har de sammanräknade summorna räknats ihop igen med ”Inkomstförda direkt till staten” och ”Avgifter som redovisas till andra myndigheter". 

7. Tydlighet och enhet / koherens

Tulluppbörden har tidigare publicerats i Tullens häfte ”Utrikeshandel med varor”.