Hoppa till innehåll

Statistikföring av fartyg och flygplan

Fartyg (sjödugliga) och flygplan (över 2000 kg)

Fartyg (sjödugliga) och flygplan (över 2000 kg) statistikförs när den ekonomiska äganderätten till dem överlåts. Med ekonomisk äganderätt avses rätten att göra anspråk på den nytta som är förbunden med användningen av ett fartyg eller ett flygplan inom ramen för en näringsverksamhet genom att ta de risker som är förknippade med användningen. För sådana fartyg och flygplanen ingen fysisk passering av den finska gränsen förutsätts.

Sådana fartyg är kompletta havsgående fartyg enligt kapitel 89 i den kombinerade nomenklaturen, inklusive bogserbåtar, örlogsfartyg och flytande strukturer. Möjliga varukoder är:

 • 8901 10 10
 • 8901 20 10
 • 8901 30 10
 • 8901 90 10
 • 8902 00 10
 • 8903 22 10
 • 8903 23 10
 • 8903 32 10
 • 8903 33 10
 • 8904 00 10
 • 8904 00 91
 • 8905 10 10
 • 8905 20 00
 • 8905 90 10
 • 8906 10 00
 • 8906 90 10

Sådana flygplan är färdigbyggda flygplan och andra luftfartyg med en olastad vikt som överstiger 2 000 kg.  De klassificerars till varukodar 8802 30 ja 8802 40 i den kombinerade nomenklaturen.

Vid utförsel av fartyg och flygplan anges som bestämmelseland det land där det företag som övertar den ekonomiska äganderätten är etablerat. Vid införsel anges som avsändningsland det land där det företag som överlåter den ekonomiska äganderätten är etablerat.

I statistikdeklarationen anges också de fartyg och flygplan som införs och utförs för lönbearbetning och deras återlämnande efter bearbetning. Med lönbearbetning avses t.ex. ombyggnad, utbyggnad eller renovering.

Införsel eller utförsel för reparation redovisas inte i Intrastat.

Andra fartyg och flygplan

Icke-sjödugliga fartyg statistikförs enligt allmänna principer när varan fysiskt passerar över den finska gränsen.

Andra flygplan och andra luftfartyg enligt kapitel 88 i KN, dvs. helikoptrar, rymdfarkoster, suborbitala och rymdfarkoster, statistikförs enligt allmänna principer när varan passerar över den finska gränsen.