Hoppa till innehåll

Utbyte av data gällande externhandeln mellan EU-länderna och hur det påverkar Finlands utrikeshandelsstatistik år 2024

Sedan början av statistikåret 2024 har den metod som använts för att sammanställa statistik om utrikeshandel med varor ändrats i alla EU-länder, vilket påverkar handelsstatistiken med länder utanför EU. Exportvaror som deklareras till Tullen i varje medlemsstat registreras inte längre i det land där deklarationen inges, om det faktiska exportlandet är ett annat EU-land. I stället skickas sådana exportuppgifter till det EU-land från vilket varorna skickades för tullklarering till en annan medlemsstat. Det handlar om ett gemensamt system mellan EU-länderna för utbyte av tulluppgifter inom den internationella handeln, dvs. Customs data exchange (CDE).

I Finska statistiken över internationell handel tar vi bort från statistiken den varuexport som deklarerats för tullklarering till Tullen, om det faktiska exportlandet är en annan medlemsstat och vi lägger till uppgifter som skickats till oss om export som passerar EU:s yttre gräns i en annan medlemsstat och där tullklarering har utförts.

CDE-uppföljning kommer att göras månadsvis under år 2024. För enskilda länder kan de procentuella effekterna vara stora, särskilt om exportvärdet är lågt. Den månatliga variationen per land torde också vara betydande. Den bifogade tabellen nedan visar nettoeffekten per land månadsvis.