Hoppa till innehåll

Införsel och utförsel till lager

Införsel och utförsel till konsignations-, försäljnings- eller annat liknande lager

När ett företag som är upptaget i Finlands momsregister skaffar eller tar emot gemenskapsvaror, som här placeras t.ex. i ett konsignations- eller försäljningslager, ska denna införsel uppges i statistikdeklarationen i upplagringsskedet. Varans leverantör eller mottagare kan också vara ett utländskt företag som registrerats här.

När ett finländskt företag köper varor som ett utländskt företag levererat till ett lager här i Finland och för vilka en statistikdeklaration redan avgetts i Finland, betraktas denna anskaffning som inhemsk handel, och ingen statistikdeklaration behöver lämnas för den.

När ett företag som är upptaget i Finlands momsregister härifrån till ett annat gemenskapsland utför varor som där lagras upp för försäljning, vidarebefordran o.d., ska dessa varor deklareras som utförsel från Finland till detta land.

När ett finländskt exportföretag levererar lagervaror till sitt lager i ett annat gemenskapsland, måste företaget i allmänhet registrera sig som mervärdesskatteskyldigt i detta land och avge en statistik-deklaration för denna överföring både i Finland och i bestämmelselandet i fråga (i Finland = utförsel; i bestämmelselandet = införsel).

Som transaktionskod anges i ovan nämnda lageröverföringsfall kod 31. Som värde anges varornas värde vid leveranstidpunkten.

Om ett finskt företag levererar sina egna varor till ett lager som är beläget i ett annat medlemsland är handelspartnerns momsnummer företagets egna utländska momsnummer, i fall företaget har registrerats som momsskyldigt i bestämmelselandet. Företaget äger varorna som utförs och har infört dem till ett annat medlemsland. Om det finska företaget inte har ett momsnummer för destinationslandet, anges handelspartnerns momsnummer som QV999999999999.

Exempel: Ett svenskt företag levererar varor till sitt försäljningslager i Finland, varifrån varorna säljs vidare till olika kunder i Finland. Det svenska företaget är registrerat som momsskyldigt i Finland och gör Intrastat-deklarationer för de importerade varorna. Transaktionstyp är 31. Vidareförsäljning av varorna till olika finska kunder är inrikeshandel.

Införsel och utförsel till avropslager (call off-lager)

Med avropslager (call off-lager) avses ett lager som är känt på förhand och som oftast finns i köparens utrymme. Varorna från detta lager levereras exklusivt till denna enda köpare. Säljaren överför varorna till ett lager i ett annat EU-land för en viss köpare. Äganderätten har ännu inte överförts vid utförseln. Köparen blir ägare av varorna först när varorna tas ut ur lagret.

När ett företag som finns i mervärdesskatteregistret i Finland anskaffar eller tar emot unionsvaror som här placeras i ett avropslager, ska denna införsel anges i statistikdeklarationen vid uppläggningen på lagret. Befordran av varor till ett sådant här lager kräver inte att ett utländskt företag momsregistrerar sig i Finland.

När ett finskt företag köper varor från ett utländskt företag som levererats till ett lager här och för vilka en statistikdeklaration redan inlämnats i Finland, anses denna anskaffning vara inrikeshandel och man behöver inte längre inge en statistikdeklaration.

När ett företag i Finlands momsregister levererar varor härifrån till ett annat unionsland och varorna där läggs upp i ett avropslager, ska dessa varor deklareras med en Intrastat-deklaration för export i Finland. Typen av transaktion anges med koden 32 i sådana här lagerbefordringar. Som värde anges varornas värde vid leveranstidpunkten.

Handelspartners momsnummer är varans mottagare i det andra medlemslandet i vars utrymme avropslagret finns och som senare köper varorna då dessa tas i bruk.

Exempel: Ett svenskt företag säljer varor till ett finskt företag, varorna levereras från Sverige till ett lager beläget i det finska företagets lokaler. FI tar varorna i bruk efterhand som varorna behövs för affärsverksamheten. SE fakturerar FI månatligen enligt mängden som tas från lagret. På lagret finns ingen personal under SE:s bestämmanderätt och varorna säljs endast till företaget FI. Det finska företaget gör Intrastat-deklaration för de importerade varorna enligt varuleveransen. Transaktionstyp är 32.