Hoppa till innehåll

Korrigering av uppgifter

Tillägg

Varor som lämnats utanför tidigare inlämnade statistikrapporter redovisas som tillägg till aktuell statistikperiod. Tillägget redovisas som en vanlig införsel- eller utförseldeklaration, inte med korrigeringsblankett. Du bara gör en ny deklaration endast för de saknade varorna.

Korrigering av inlämnade uppgifter

Om uppgiftslämnaren i efterhand upptäcker fel i de uppgifter han lämnat, ska uppgifter korrigeras. Varuposter vilkas värde understiger 2 000 euro ska i allmänhet inte korrigeras, utom om det gäller ett betydande kvantitetsfel, t.ex. om värdet av varan är 900 euro och kvantiteten 200 000 kg har anmälts i stället för den rätta 200 kg. Ändringen i varukodens värde eller kvantitet (1:a och 2:a kvantiteten) borde vara minst 10 % (+ eller -).

Korrigering ska emellertid alltid göras om man angett fel momsnummer, anmält införseln såsom utförsel och utförseln såsom införsel. Då ska den felaktiga varuposten raderas och de rätta uppgifterna matas in på nytt. Man ska alltid anmäla korrigering om man angett fel statistikperiod eller om en hel varupost måste raderas eftersom den t.ex. hör till externhandeln och ska förtullas.

Deklarationen skickad via Intrastat deklarationstjänst korrigeras via den servicen. Deklarationen sänt som direktmeddelande kan korrigeras med en korrigeringsblankett som du kan hitta på sidan Hur inlämnas en Intrastat deklarationen.

Tidsgräns för korrigering

Korrigeringar och tillägg kan göras i vilken period som helst ända till mitten av augusti i det år som efterföljer statistikåret. Deklarationer som gäller året 2023 måste korrigeras senast 16. augusti 2024.

Undantag är statistikperioderna 01 och 02, som du kan korrigera eller göra tillägg i Intrastat-deklarationstjänsten fram till årsskiftet.

Krediteringar

Mindre kreditnotor och tilläggsräkningar i anslutning till varuleveranser beaktas vanligen inte som korrigeringar. Kreditnotorna i anslutning till returneringar av varor tas emellertid i beaktande men de ska inte anmälas såsom korrigeringar utan på vanligt sätt med transaktionskod 21.

Korrigering ska alltid gälla uppgifter som inlämnats för en viss varukod. Därför kan ändringar som gäller en lång period, t.ex. årsrabatter, beaktas endast i begränsad omfattning (t.ex. då det är fråga om en enda varukod). Om en ersättning i pengar (varan returneras inte och någon ersättande vara skickas inte) täcker hela varupostens värde, anmäls korrigeringen inte alls. Negativa tal kan inte heller deklareras.

Ett finländskt företag FI köper varor till ett värde av 10 000 euro av ett estniskt företag EE. Varorna faktureras och levereras till Finland i mars. En del av varorna har skadats. Varorna returneras inte, men det estniska företaget EE skickar i maj en separat kreditnota på 2 000 euro.

Korrigeringen gäller den ursprungliga deklarationen. FI lämnar in en korrigeringsblankett, med vilken det värde för varorna som angavs i deklarationen för mars korrigeras till 8 000 euro.

Ett finländskt företag FI köper i februari varor till ett värde av 15 000 euro av ett estniskt företag EE och i april till ett värde av 10 000 euro. En del av de varor som levereras i februari har skadats. Varorna returneras inte, men det estniska företaget EE krediterar 3 000 euro för de skadade varorna i aprils räkning.

Korrigeringen gäller den ursprungliga deklarationen. FI lämnar in en korrigeringsblankett, med vilken det värde för varorna som angavs i deklarationen för februari korrigeras till 12 000 euro. Värdet för varorna i april månads deklaration ska vara 10 000 euro.

Ett finländskt företag FI har under årets lopp köpt varor (hundratals varuposter under olika månader) av ett svenskt företag SE. Varuleverantören ger senare en årsrabatt vars storlek beror på den mängd varor som har köpts under året.

Årsrabatten kan inte som sådan anmälas utan företaget borde korrigera värdet i alla de varuposter som rabatten gäller. Vanligtvis gäller årsrabatten tiotals eller hundratals varuposter och därför krävs inga korrigeringar.

FI beaktar inte årsrabatten i sina Intrastat-deklarationer.