Hoppa till innehåll

Kvalitetsdeklaration: Lands- och branschöversikter över utrikeshandel med varor

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

I landsöversikterna över utrikeshandel presenteras den senaste varugruppsspecifika informationen om handeln mellan Finland och något annat land. Motsvarande översikter kan upprättas även över olika ländergrupper (t.ex. EU-länderna, utvecklingsländerna, Latinamerika osv.). I branschöversikterna över utrikeshandel presenteras den senaste informationen om varje land och ländergrupp i Finlands utrikeshandel inom en viss bransch (t.ex. skogsindustri, högteknologiska produkter osv.).

Av lands- och branschöversikterna fås en tillförlitlig bild av utrikeshandelns senaste utveckling för en ekonomisk analys. Översikterna är ett viktigt verktyg för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och privata sektorn såväl på nationell nivå som i EU:s och flera internationella organisationers verksamhet.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Uppgifter om internhandeln, dvs. handeln mellan EU-länderna, samlas med Intrastat-systemet av informationsskyldiga aktörer. De statistiska uppgifterna om externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningssystemet.

Statistikföringen av varor baseras på EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Exporten statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och importen per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Med ursprungsland avses det land i vilket varan är tillverkad eller i vilket det senaste produktionsskedet av ekonomiskt värde har skett. Packning av varor betraktas inte som tillverkning. Som exportens bestämmelseland betraktas det land som vid exporttidpunkten är det land som man sist har kännedom av och dit varan skall exporteras från Finland antingen direkt eller via ett annat land.

I land- och branschöversikterna kan det på KN-klassificering baserade statistikmaterialet ha sammanförts efter behov enligt följande klassificeringar:

  • Klassificeringsstandard för internationell handel; Standard International Trade Classification (SITC, rev. 4, med början av 2007)
  • Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA) 
  • Varor grupperas enligt varornas makroekonomiska användningsändamål , Classification by Broad Economic Categories (BEC, rev. 4)
  • Klassificering enligt näringsgren och det huvudsakliga syftet för verksamheten; Main Industrial Groupings (MIG). denna klassificering är inte en officiell varuklassificering.
  • Europeiska gemenskapens klassificering enligt näringsgren; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002)

1.3 Lagar och förordningar

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 1172/95) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Länderklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1106/2012) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landskoderna motsvarar koderna i Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166. Ländergrupperna har beskrivits i den månatliga publikationens beskrivningar.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifterna i lands- och branschöversikterna är preliminära. De ändras allt efter som grundmaterialet kompletteras och materialet revideras. Uppgifterna för varje kalenderår fastställs före utgången av augusti följande år.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Tullens statistik bestämmer om publiceringstidtabellen för lands- och branschöversikterna samt för översikterna över ländergrupperna. På publiceringstidpunkten inverkar utöver utvecklingen av utrikeshandeln även bl.a. statsbesök, handelsförhandlingar, mässor osv. Tidtabellen fastställs några veckor före publiceringstidpunkten. Publiceringstidtabellen upprätthålls på Tullens webbplats. I översikterna används vanligtvis de nyaste uppgifterna på månadsnivå. En del av översikterna publiceras dock endast utgående från årsmaterialet (t.ex. översikten över högteknologi och u-landsöversikten).

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Lands- och branschöversikterna över utrikeshandel publiceras på Tullens webbplats vid på förhand tillkännagivna publiceringsdagar. Översikterna kan även beställas per e-post. Detaljerad statistik per varugrupp och land kan fås via Statistikservice och från Tullens kostnadsfri Uljas-statistikdatabas.

Mer information om lands- och branschöversikterna och all övrig utrikeshandelsstatistik fås på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter om Finlands utrikeshandel.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- webbsidor: tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Lands- och branschöversikterna sedan 2000 finns på Tullens webbplats. Äldre översikter finns endast sporadiskt i pappersformat.

7. Tydlighet och enhetlighet

Uppgifterna i lands- och branschöversikterna preciseras månadsvis i samband med publiceringen av följande månadsstatistik.

Utöver utrikeshandelsstatistiken kan statistiska uppgifter om utrikeshandel fås av nationalekonomiska enhetens bokföring vid Statistikcentralen samt av balansräkningsstatistik.

Statistiska uppgifter om utrikeshandel mellan EU-länderna finns i Eurostats publikationer och databas Easy Comext samt på organisationens webbplats. Databasen kan användas avgiftsfritt via Internet. Den utrikeshandelsstatistik som FN framställer (Comtrade-databasen) kan avgiftsfritt utnyttjas på FN:s webbplats.

De begrepp och definitioner som EU:s medlemsstater och deras viktigaste handelspartner använder avviker från varandra, vilket har en verkan på statistikens jämförbarhet.