Hoppa till innehåll

Statistiklagstiftning

Finlands utrikeshandelsstatistik grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning och på Finlands nationella statistiklag och tullag.

Genom Europeiska unionens lagstiftning om statistikföring försäkrar man sig om att de statistiska uppgifterna grundar sig på noggrant fastställda normer som tillämpas i alla EU:s medlemsstater. Därtill har enhetliga definitioner och förfaranden vid den praktiska tillämpningen av statistikföringen av utrikeshandeln fastställts genom kommissionens förordningar och beslut.

För statistiken om utrikeshandeln med varor trädde i kraft nya Europeiska unionens lagar år 2022. Den nya lagstiftningen tillämpas i statistikföringen från och med januari 2022.

Nedan finns en lista över de väsentligaste bestämmelserna gällande statistikföring, med länkar antingen till Statens författningsdata - Finlex, som upprätthålls av justitieministeriet, eller till EUR-Lex-databasen, som upprätthålls av EU:s publikationsbyrå.

  • Riktlinjer för europeisk statistik - Kommissionens rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar. Mera information om riktlinjer på Eurostats webbsida (på engelska). Ladda ner publikationen som pdf från Eurostats webbsida.
  • Ländernomenklaturen - Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1470 av den 12 oktober 2020 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik. Läs förordningen på EUR-Lex.
  • Statistiklagen 280/2004. Läs lagen på Finlex.fi.
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik. Läs förordningen på EUR-Lex.
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik. Läs förordningen på EUR-Lex.
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1704 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 vad gäller närmare detaljer för de statistiska uppgifter som skatte- och tullmyndigheterna ska lämna och om ändring av bilagorna V och VI. Läs förordningen på EUR-Lex.
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1225 om förfaringssätt för datautbytet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 vad gäller exporterande medlemsstater vid unionsextern export och skyldigheter för rapporteringsenheter. Läs förordningen på EUR-Lex.
  • EG:s statistiklag - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, ändring (EU) nr 759/2015. Läs förordningen på EUR-Lex.
  • Kombinerade nomenklaturen (KN) - Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Läs förordningen på EUR-Lex.
  • Tullagen 304/2016. Läs lagen på Finlex.fi.