Hoppa till innehåll

Statistikbeskrivning: Utrikeshandelns transporter

Statistikens namn

Utrikeshandelns transporter

Producent

Tullen

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken visar Finlands import och export i ton och de transporterade varornas statistiska värde. Uppgifterna presenteras uppdelade efter transportsätt enligt det aktiva transportmedel med vilket varan införs eller utförs. Uppgifterna är också grupperade enligt land och varugrupp. Statistikmaterialet innehåller också uppgifter om returvaror och reparerade varor. Transittransporter ingår inte i transportstatistiken.

Statistiken om containertransporter i externhandeln omfattar containertransporter mellan Finland och länder utanför EU enligt avsändningsland (import) och bestämmelseland (export). I statistiken ingår alla länder som år 2002 var utanför EU. I övrigt motsvarar statistiken om containertransporter i externhandeln statistiken om transportsätt.

Metod för datainsamling

Uppgifterna gällande transportsätt ingår både i statistikdeklarationerna som företagen inlämnar över EU-interhandeln och i de uppgifter som anges i tulldeklarationerna vid externhandel. Vid upprättandet av Finlands utrikeshandelsstatistik kombineras uppgifterna om intern- och externhandeln, och i samband med detta kombineras också uppgifterna om transportsätt.

Klassificeringar

Statistikföringen av varor grundar sig på FN:s internationella klassificeringsstandard (Standard International Trade Classification; SITC, Rev.4, fr.o.m. år 2007) och CSTE-varuklassificeringen (Commodity Classification for Transport Statistics in Europe). Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1833/2006) om landsklassificering av statistiken över gemenskapens externhandel och handeln mellan medlemsstaterna. Landskoderna följer Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen i elektronisk form i Uljas-tjänsten. Kvartalsuppgifterna i månads- och årspublikationerna.

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Transportstatistiken publiceras månatligen i elektronisk form senast nio veckor efter det att statistikmånaden har avslutats.

Kvartalsuppgifterna publiceras i månadspublikationen över utrikeshandeln och årsuppgifterna i årspublikationen över utrikeshandeln. En årsöversikt över transportstatistiken publiceras i mars-april året efter att statistikåret avslutats.

Tidsserie

Dessa uppgifter har samlats in sedan år 1965. Statistiken finns i elektronisk form i Uljas-tjänsten med uppgifter från och med år 2002.

Nyckelord

import, export, transportsätt, ton, antal ton, SITC, CSTE

Kontaktuppgifter

Tullen, Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Webbplatsen: tilastot.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi