Hyppää sisältöön

Tilastokuvaus: Ulkomaankaupan kuljetukset

Tilaston nimi

Ulkomaankaupan kuljetukset

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen tuonnin ja viennin kuljetusten tonnimääriä kuljetusmuodoittain ja tavararyhmittäin sekä lähetys- ja määrämaittain.

Tietosisältö

Tilastoista käyvät ilmi Suomen tuonnin ja viennin tonnimäärät ja kuljetettujen tavaroiden tilastoarvot. Tiedot on jaettu kuljetusmuodoittain sen mukaan, mikä on aktiivinen kuljetusväline, jolla tavara tuodaan tai viedään rajan yli. Tiedot on ryhmitelty myös maittain ja tavararyhmittäin. Tilastoitava aineisto sisältää myös palautustavarat ja korjaustavarat. Kuljetustilastoihin eivät sisälly kauttakuljetukset (transito).

Ulkokaupan konttikuljetustilasto sisältää Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden väliset konttikuljetukset lähetysmaittain (tuonti) ja määrämaittain (vienti). Tilastossa ovat mukana kaikki vuonna 2002 EU:n ulkopuolella olleet maat. Muilta osin ulkokaupan konttikuljetustilasto vastaa kuljetusmuototilastoa.

Tiedonkeruumenetelmä

Kuljetusmuotoa koskevat tiedot sisältyvät sekä niihin tietoihin, joita yritykset antavat EU-sisäkaupan tilastoilmoituksissa että niihin tietoihin, jotka annetaan ulkokaupan tulli-ilmoituksissa. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään; tällöin yhdistetään myös kuljetusmuotoa koskevat tiedot.

Käytetyt luokitukset

Tavaroiden tilastointi perustuu YK:n kansainväliseen luokittelustandardiin (Standard International Trade Classification; SITC, Rev.4, alkaen v. 2007) ja CSTE-tavaraluokitukseen (Commodity Classification for Transport Statistics in Europe). Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1833/2006) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

Päivitystiheys

Kuukausittain sähköisessä muodossa Uljas-palvelussa. Neljännesvuositiedot kuukausi- ja vuosijulkaisuissa.

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Kuljetustilastot julkaistaan kuukausittain sähköisessä muodossa yhdeksän viikon kuluessa tilastointikuukauden päättymisestä lukien.

Neljännesvuositiedot julkaistaan Ulkomaankaupan kuukausijulkaisussa ja vuositiedot Ulkomaankaupan vuosijulkaisussa. Kuljetustilastoista julkaistaan vuositilasto tilastovuotta seuraavan vuoden maalis-huhtikuussa.

Aikasarja

Tietoja on kerätty vuodesta 1965 lähtien. Tilasto on saatavilla sähköisenä Uljas-palvelussa vuodesta 2002 alkaen.

Asiasanat

tuonti, vienti, kuljetusmuoto, tonni, tonnimäärä, SITC, CSTE

Yhteystiedot

Tulli, Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Verkkosivut: tilastot.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi