Hyppää sisältöön

Tilastokuvaus: Tavaroiden ulkomaankauppa

Tilaston nimi

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Tilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tietosisältö

Koko tuontia ja vientiä kuvaavista tilastoista käyvät kuukausittain ilmi Suomen tuonnin, viennin ja kauppataseen arvot. Kuukausittaisissa ennakkotilastoissa tiedot käyvät ilmi EU:n, euroalueen ja EU:n ulkopuolisen alueen osalta. Kuukausitilastoissa tiedot käyvät ilmi myös maanosittain, maaryhmittäin ja maittain.

CN-tilastoista käyvät kuukausittain ilmi yksityiskohtaiset tavaroiden tuonti- ja vientitiedot. Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Palvelujen ulkomaankauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistussuhteen muututtua.

Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä sellaiset taloustoimet, joilla ei ole merkittävää kaupallista arvoa. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoitusvelvollisuudesta.

SITC-tilastoista käy kuukausittain ilmi tavaroiden ja tavararyhmien tuonti ja vienti maittain. Arvotiedot on ilmaistu luokituksen kaikilla tasoilla, mutta paljoustieto on tarkoituksenmukaista ilmaista vain luokituksen tarkemmilla tasoilla.

Ulkomaankauppatilastoja laaditaan SITC-tavaraluokituksen mukaan sen kansainvälisen vertailukelpoisuuden vuoksi. Tätä YK:n ylläpitämää tavaraluokitusta käytetään useimmissa maissa. Tavarat on ryhmitelty yksityiskohtaisten tavaranimikkeistöjen (HS, CN) pohjalta karkeammiksi luokiksi, joissa on otettu huomioon mm. tavaroiden jalostusaste.

Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin rakennetta ja kehitystä ilman maakohtaista erittelyä. Tiedot tuotetaan kuitenkin myös maakohtaisina. Näiden luokitusten mukaisissa tilastoissa on vain arvotieto.

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Käytetyt luokitukset

Tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Yhdistetyssä tavaranimikkeistössä on noin 10 000 tavaranimikettä.

SITC-tilastot laaditaan YK:n kansainvälisen kaupan luokittelustandardin mukaan (Standard International Trade Classification, SITC, Rev. 4, alkaen v. 2007). SITC-luokituksen mukaiset tiedot johdetaan CN-nimikkeistöstä YK:n määritelmien mukaan (Combined Nomenclature, CN). Tarkimmalla tasolla SITC-luokituksessa on 2 970 tavaraluokkaa.

CPA-tilastoista käy ilmi tuonnin ja viennin rakenne tuoteluokittain toiminnan lajin mukaan (Classification of Products by Activities, CPA).

CPA-luokituksen mukaiset tiedot johdetaan CN-nimikkeistöstä (Combined Nomenclature, CN). CPA-luokista puolestaan johdetaan edelleen MIG-luokat.

BEC-luokitus on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus (Classification by Broad Economic Categories).

NACE-tilastot sisältävät tietoja yritysten toimialaluokituksen mukaan (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes, NACE 2002).

MIG-tilastot ilmaisevat tuonnin ja viennin tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (Main Industrial Groupings, MIG). Tämä luokitus ei ole virallinen tavaraluokitus.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1833/2006) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

Päivitystiheys

Kuukausittain

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Ennakkotilastot tuonnista ja viennistä valmistuvat noin kuusi viikkoa tilastokuukauden jälkeen. Yksityiskohtaiset tilastot ulkomaankaupasta julkaistaan noin yhdeksän viikon kuluttua tilastokuukaudesta.

Ennakko- ja kuukausitilastoille määritellään julkistamisaika kunkin vuoden lopulla siten, että aikataulusta käy ilmi tarkka julkaisuhetki seuraavan vuoden kuukausittaisille julkaisuille. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla.

Aikasarja

Tietoja koko tuonnista ja viennistä on vuodesta 1856 lähtien. Sähköisessä muodossa tietoja on Uljas-tietokannassa vuodesta 1987 lähtien. Tätä vanhemmat tiedot löytyvät paperi- tai mikrokorttimuodossa arkistoista.

CN-nimikkeistön mukaisia tietoja on vuodesta 1995 lähtien. Nimikkeistöön tulee vuosittain muutoksia, joten yhtenäistä aikasarjaa ei kaikista tavaroista ole mahdollista muodostaa. Myös muutokset maaluettelossa rajoittavat maakohtaisten aikasarjojen laadintaa. Sähköisessä muodossa tietoja on Uljas-tietokannassa.

Vuosina 1988-94 tavaratilastot laadittiin HS-nimikkeistön mukaisina (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS). Näitä ja vielä aikaisemminkin käytössä olleiden nimikkeistöjen mukaisia tavaratilastoja voi tiedustella Tilastopalvelusta.

SITC-luokituksen mukaan tietoja on vuodesta 1988 lähtien (Rev. 3) ja vuodesta 2007 lähtien (Rev. 4). SITC-luokitukseen ei tule vuosittaisia muutoksia, mikä mahdollistaa myös vertailun pitempien aikasarjojen avulla. Sähköisessä muodossa tietoja on Uljas-tietokannassa.

SITC-tavaraluokituksen aikaisempien versioiden mukaisia ulkomaankauppatilastoja on laadittu vuosilta 1958-87. Näitä voi tiedustella Tilastopalvelusta.

Tietoja tuoteluokittain, toimialoittain ja käyttötarkoituksen mukaan on vuodesta 1997 lähtien. Sähköisessä muodossa tietoja on Uljas-tietokannassa. Toimiala- ja käyttötarkoitusluokitusten mukaisia tietoja voi tiedustella Tilastopalvelusta.

Asiasanat

tuonti, vienti, kauppatase, ulkomaankauppa, tavarat, CN-nimikkeistö, yhdistetty nimikkeistö, Intrastat, SITC, tuoteluokat, toimialat, käyttötarkoitus, CPA, NACE, MIG

Yhteystiedot

Tulli, Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Verkkosivut: tilastot.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

Lisätietoja

Ulkomaankauppatilaston lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta ja yritystilastoista sekä maksutasetilastosta.

Tilastotietoja EU:n jäsenmaiden käymästä ulkomaankaupasta löytyy Eurostatin julkaisuista, Internet-sivuilta ja sen tietokannasta Easy Comext. Tietokantaa voi käyttää Internetin kautta ja se on käyttäjille maksuton.