Hyppää sisältöön

Laatuseloste: Ulkomaankaupan kuljetukset

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaankaupan kuljetukset -tilasto kuvaa Suomen tuonnin ja viennin kuljetusten tonnimääriä kuljetusmuodoittain ja tavararyhmittäin sekä lähetys- ja määrämaittain. Tilastoista käyvät ilmi Suomen tuonnin ja viennin tonnimäärät ja kuljetettujen tavaroiden tilastoarvot. Tiedot on jaettu kuljetusmuodoittain sen mukaan, mikä on aktiivinen kuljetusväline, jolla tavara tuodaan tai viedään rajan yli. Tiedot on ryhmitelty myös maittain ja tavararyhmittäin. Tilastoitava aineisto sisältää myös palautustavarat ja korjaustavarat. Kuljetustilastoihin eivät sisälly kauttakuljetukset (transito).

Ulkokaupan konttikuljetustilasto sisältää Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden väliset konttikuljetukset lähetysmaittain (tuonti) ja määrämaittain (vienti). Tilastossa ovat mukana kaikki vuonna 2002 EU:n ulkopuolella olleet maat. Muilta osin ulkokaupan konttikuljetustilasto vastaa kuljetusmuototilastoa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tavaroiden tilastointi perustuu YK:n kansainväliseen luokittelustandardiin (Standard International Trade Classification; SITC, Rev.4, alkaen v. 2007) ja CSTE-tavaraluokitukseen (Commodity Classification for Transport Statistics in Europe). Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

1.3 Lait ja asetukset

Kuljetustilaston laatimisella ei ole lainsäädännöllistä perustaa.

2. Menetelmäkuvaus

Kuljetusmuotoa koskevat tiedot kerätään tiedoista, jotka yritykset antavat EU-sisäkaupan tilastoilmoituksissa ja ulkokaupan tulli-ilmoituksissa. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään; tällöin yhdistetään myös kuljetusmuotoa koskevat tiedot.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ulkomaankaupan kuljetukset -tilasto julkaistaan kuukausittain. Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta.

Uljas-palvelussa julkaistavat tilastot revisioituvat kuukausittain tilastovuoden sulkemiseen asti.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ulkomaankaupan kuljetukset -tilasto julkaistaan kuukausittain sähköisessä muodossa yhdeksän viikon kuluessa tilastointikuukauden päättymisestä lukien.

Ulkomaankaupan kuljetukset -tilastosta julkaistaan vuosikatsaus tilastovuotta seuraavan vuoden maalis-huhtikuussa. Julkaisu löytyy Tullin Internet-sivuilla.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Ulkomaankaupan kuljetuksista ja kaikista muistakin ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankauppaan.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:
- puhelin: 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- verkkosivut: tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tietoja on kerätty vuodesta 1965 lähtien. Tilasto on saatavilla sähköisenä Uljas-palvelussa vuodesta 2002 alkaen.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Tiedot kuljetusmuotoja koskevista kerätään yritysten antamista EU-sisäkaupan tilastoilmoituksista ja ulkokaupan tulli-ilmoituksista.