Hyppää sisältöön

Laatuseloste: Rajaliikennetilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Rajaliikennetilasto kuvaa ulkomaanliikenteessä maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit kulkuvälineittäin. Tilasto kuvaa Suomen ulkomaanrajan ylittävien kuljetusvälineiden (kulkuneuvojen, perävaunujen, konttien, ym. kuljetusvälineiden) lukumäärää. Tilastoista käyvät ilmi Suomeen saapuneet ja Suomesta lähteneet kuljetusvälineet, sekä tyhjät että kuormatut. Tiedot on ryhmitelty myös maittain ja rajanylityspaikoittain. Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittäneet puutavarakuljetukset ja rakennuskohteisiin tapahtuvat kuljetukset sisältyvät tilastoihin vuodesta 2006 alkaen. Puutavarakuljetukset ja kuljetukset rakennuskohteisiin tapahtuvat pääasiassa Haapovaaran, Kuusamon, Lieksan Inarin, Talikkajärven ja Leminahon rajanylityspaikkojen kautta. Haminan tiedot ovat saatavilla erikseen huhtikuuhun 2011 asti jonka jälkeen tiedot sisältyvät Kotkan tietoihin. Tornion tiedot sisältävät vuoden 2012 alusta lähtien myös Krannikadun ja Näränperän liikenteen. Vuoden 2011 loppuun asti olevat tiedot sisältävät vain E4 tien kautta kulkevan liikenteen luvut.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tilastoista käyvät kuukausittain ilmi Suomen rajan ylittäneiden kuljetusvälineiden lukumäärä. Kuljetusvälinejakoon sisältyy jako henkilöautoihin, linja-autoihin, kuorma-autoihin ja perävaunuihin ja konttikuljetuksiin (kuormatut ja tyhjät kontit). Tilastoon sisältyy tieto tulliasemasta, jossa tulliraja on ylitetty. Tiedot on ryhmitelty myös ajoneuvon rekisteröintimaan tai määrä/lähtömaan mukaan silloin, kun tämä tieto on saatavissa, ja muussa tapauksessa rekisteröintimaa on erittelemätön. Maarajan ylittävät ajoneuvot on ilmoitettu rekisteröintimaittain ja merirajan tiedot on ilmoitettu lähtö- / määrämaittain. Tämän vuoksi Uljas-tietokannasta tietoja poimittaessa vaihtoehto erittelemätön kannattaa pitää aina yhtenä valintana. Liikennetilastoihin sisältyy myös kauttakulkuliikenne. Rajanylityspaikat on ryhmitelty lisäksi Norjan, Ruotsin ja Venäjän raja-asemiin sekä erikseen meri- ja maaraja-asemiin.

1.3 Lait ja asetukset

Rajaliikennetilaston laatimisella ei ole lainsäädännöllistä perustaa.

2. Menetelmäkuvaus

Traficom kerää satamittain tiedot Suomeen meritse saapuvista kuljetusvälineistä. Tulli kerää tulliasemittain tiedot maarajan ylittävistä kuljetusvälineistä. Nämä täsmäytetään Väyläviraston lukuihin. Eri lähteistä saadut tiedot kootaan yhteen Tullin tilastoinnissa.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Rajanylityspaikoilta saatava tieto pohjautuu liikennelaskureiden sekä manuaalisesti kerättävän liikenteen laskennan tietoihin. Merirajaa koskevat tiedot pohjautuvat Traficomin toimittamiin tietoihin. Suurin virhemahdollisuus sisältyy liikennelaskureiden tietoihin, sillä pitkät jonot ja ruuhkat saattavat aiheuttaa virheitä laskureiden antamiin lukuihin. Laskureihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat myös niiden kyky erotella eri liikennevälineet täysin sekä huomioida toimipaikalle suuntautuva liikenne.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Rajaliikennetilastot tuotetaan kuukausittain sähköisessä muodossa seitsemän viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisestä. Kuukausittaiset rajaliikennetilastot julkaistaan Ulkomaankaupan kuukausijulkaisussa ja vuotuiset rajaliikennetilastot julkaistaan Ulkomaankaupan vuosijulkaisussa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Rajaliikenteen tiedot julkaistaan kuukausittain Tullin Uljas-palvelussa.

Rajaliikenteestä ja kaikista muistakin ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankauppaan.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:
- puhelin: 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- verkkosivut: tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tietoja on kerätty vuodesta 1954 lähtien. Tilasto on saatavilla sähköisenä Uljas-palvelussa vuodesta 2004 alkaen.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Tiedot merirajan ylittävästä liikenteestä kerää Traficom. Tiedot maarajan ylittävästä liikenteestä keräävät Tullin rajatoimipaikat.