Hyppää sisältöön

Tekijänoikeudet ja tietosuoja tilastoissa

Tekijänoikeudet

Tilastopalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Tullille.

Palvelun käyttäjän viitatessa palvelun tietoihin on lähteenä mainittava Tulli.

Tietosuoja

Tietosuojasuositus

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta on laatinut tietosuojaa koskevan suosituksen, joka koskee kaikkia Suomen virallisen tilaston tuottajia. Näihin suosituksiin on sisällytetty keskeisimmät lakiin pohjautuvat toimintaohjeet sekä suosituksia, joiden pohjana ovat Euroopan komission laatimat Euroopan tilastojen käytännesäännöt.

Tietosuoja Tullissa

Tietosuoja on tilastotoimen keskeinen perusperiaate, jolla pyritään varmistamaan tiedonantajien luottamus ja luotettavien perustietojen saaminen. Tietosuojasta huolehtiminen on Tullin tiedonkeruussa tarvitseman luottamuksen edellytys. Jotta Tullin tilastot olisivat luotettavia, on tilastojen laatimista varten saatava mahdollisimman luotettavat ja kattavat perustiedot. Tämä onnistuu ainoastaan, jos tiedonantajat voivat luottaa siihen, että heitä koskevia tietoja käsitellään asianmukaisesti ja tietosuojasta huolehtien.

Tietosuojavaatimukset rajaavat sen, mitä tietoja voidaan kerätä, miten tietoja voidaan käsitellä ja missä muodossa julkaista. Tilastotointa koskevat tietosuojasäännökset sisältyvät tilastolakiin, lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta, EU:n tilastolakiin ja EU:n ulkopuolisen kaupan osalta myös tullilakiin.

Tullissa on sisäiset ohjeet tietoturvasta, ja laitoksen tietoturvapäällikkö vastaa kokonaisvaltaisesti tullilaitoksen tietoturvallisuudesta. Herkkien taloustilastoaineistojen käsittelystä Tulli on vahvistanut erillisen ohjeen. Tilastojen tuotantoon ja julkaisuun osallistuvat henkilöt allekirjoittavat salassapitositoumuksen.

Tietojen salassapito ja luovuttaminen

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapito merkitsee sitä, että tiedot on suojattava tilastotuotannon kaikissa vaiheissa väärinkäytöksiltä.

Ulkomaankauppatietojen julkaisemisessa sovelletaan EU:n ulkomaankauppatilastoasetusten mukaisesti ns. passiivista salausta. Yrityksillä on mahdollisuus pyynnöstä saada kauppaa koskevat tiedot salaisiksi, mikäli yrityskohtaiset tiedot voidaan julkaisuista tunnistaa ja siitä aiheutuisi haittaa yrityksen liiketoiminnalle. Toimialaluokituksen mukaisissa tilastoissa ja eräissä yksityiskohtaisissa tilastoissa sovelletaan kuitenkin aktiivista salausta. (Salauskäytännöstä tarkemmin sivulla: Tietojen luottamuksellisuus - Ulkomaankauppatilastojen salassapitokäytäntö)

Tulli voi luovuttaa salassa pidettäviä tietoja vain yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten tunnistamattomassa muodossa. Salassa pidettäviä tietoja ei voida koskaan luovuttaa hallinnolliseen päätöksentekoon, tutkintaan, valvontaan, oikeudenkäyntiin tai vastaavaan tarkoitukseen.

Yksikkötasoisia tietoja luovutettaessa noudatetaan lupamenettelyä, jolloin jokainen luovutus harkitaan erikseen. Yleensä aineisto luovutetaan hakijan käyttöön Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorion kautta. Ennen aineiston luovuttamista Tullin tilastointi tutkii luovutuksen perusteet ja tekee päätöksen luovuttamisesta.

Käyttölupahakemuksen tekijänä voi olla viranomainen, laitos tai tutkimuksen vastuullinen johtaja tai yksittäinen tutkija. Lupa myönnetään aina nimetylle henkilölle tai henkilöille. Tietojen käyttäjäpiiri on yksilöitävä hakemuksessa mahdollisimman tarkkaan. Käyttöluvan saajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että muut kuin käyttöluvassa mainitut eivät osallistu tietojen käyttöön.

Käyttöluvan hakijan on riittävän selvästi yksilöitävä tietojen käyttötarkoitus, halutut tiedot ja aineiston arvioitu käyttöaika. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma.

Luovutettavista aineistoista poistetaan kaikki tunnistetiedot sekä sellaiset taustatiedot, jotka mahdollistavat osittaisen identifioinnin esim. yritystuntemuksen avulla.

Käyttölupahakemuslomake

Tietojen luovuttaminen tilastoviranomaisten kesken

Tilastoviranomainen voi luovuttaa tunnistetietoja toiselle tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimista varten, jos tunnistetietojen luovuttaminen on välttämätöntä tilastojen laatimisen kannalta. Tilastoviranomaisia ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tilastokeskus ja Tulli.

Tietojen luovutuksesta laaditaan sopimus, jossa kuvataan luovutuksen kohteena oleva tilastoaineisto ja muuttujat, luovutuksen aikataulut sekä luovutuksen kohteena olevan tiedon laatu. Luovutus edellyttää käyttölupapäätöksen tekemistä. Aineistojen edelleen luovutus on kielletty ilman Tullin lupaa.