Hyppää sisältöön

Tilastokuvaus: Transitokuljetukset marraskuuhun 2023 asti

Tilaston nimi

Transitokuljetukset

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Tilasto kuvaa Suomen kautta maanteitse Venäjälle kulkevan transitoliikenteen määrää ja arvioitua arvoa.

Tietosisältö

Tilastoista käy kuukausittain ilmi tiedot kauttakuljetuksista, jotka tulevat Suomen tullirajalle ja kuljetetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Tilastoista selviävät tonnimäärät jaettuna tärkeimpien itärajan tullitoimipaikkojen mukaan ja tärkeimpien tuoteryhmien mukaan. Lisäksi kuljetusten arvosta on laadittu arvio toimipaikoittain ja tuoteryhmittäin. Kauttakuljetustavaroita ei lasketa mukaan kauppatilastoaineistoon.

Tiedonkeruumenetelmä

Transitotilasto pohjautuu neljään eri tietolähteeseen sisältäen ne tavaraerät, jotka poistuvat Suomesta Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran tai Niiralan kautta. Tiedot kootaan sähköisen NCTS-passitusjärjestelmän passitusaineistosta, ELEX-järjestelmän ECS-aineistosta joka sisältää ne tavarat jotka kulkevat Suomen halki EU:n vientimenettelyssä, ja ELEX-järjestelmän tullivarastoista puretusta jälleenviennistä. Transitotilastoon lisätään myös tullitoimipaikkojen kokoamat varamenettelyaineistot jotka sisältävät passitusaineiston silloin kun sähköinen passitusjärjestelmä on pois käytöstä.

Tullin tilastoinnissa laaditaan arvio transitokuljetusten tuoteryhmittäisestä arvosta käyttämällä arvon laskennan perusteina ensisijaisesti Eurostatin tietokannassa olevia Venäjän kaupan hintatietoja ja toissijaisesti mm. Venäjän länsituonnin hintoja ja Suomen Venäjä-viennin hintoja.

Käytetyt luokitukset

Transitotilastossa tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Tavarat on ryhmitelty 32 ryhmään käyttämällä jakoperusteina mm. Venäjän länsituontia ja Suomen Venäjä-vientiä.

Päivitystiheys

Kuukausittain

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Transitotilastot julkaistaan kuukausittain sähköisessä muodossa Uljas-tietokannassa. Transitokuljetuksista julkaistaan vuosikatsaus.

Aikasarja

Tietoja on kerätty vuodesta 2002 lähtien. Tilasto on saatavilla sähköisenä Uljas-palvelussa vuodesta 2011 alkaen.

Asiasanat

transito, kauttakuljetus, maantiekuljetus, tiekuljetus

Yhteystiedot

Tulli, Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Verkkosivut: tilastot.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi