Hoppa till innehåll

Kvalitetsdeklaration: Gränstrafikstatistik

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel. Statistiken beskriver antalet transportmedel (färdmedel, släpvagnar, containrar m.m.) som passerar Finlands utlandsgräns. Av statistiken framgår såväl tomma som lastade transportmedel som anländer till eller avgår från Finland. Uppgifterna är även grupperade enligt land och gränsövergångsställe. Sedan år 2006 ingår virkestransporter och transporter till byggen som passerat gränsen mellan Finland och Ryssland i statistiken. Virkestransporterna och transporterna till byggen sker främst via gränsövergångsställena i Haapovaara, Kuusamo, Inari (i Lieksa), Talikkajärvi och Leminaho. Uppgifterna för Fredrikshamn finns att få separat till och med april 2011, varefter dessa uppgifter ingår i statistiken för Kotka. Från om med början av 2012 omfattar statistiken för Torneå även trafikstatistik från Krannigatan och Näränperä. Till slutet av år 2011 omfattar statistiken enbart uppgifter om trafik som passerar Europaväg E4.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Av statistiken framgår antalet transportmedel som passerat Finlands gräns varje månad. Transportmedlen är indelade i personbilar, bussar, lastbilar och släpvagnar samt containertransporter (lastade och tomma containrar). I statistiken ingår uppgift om det tullkontor där tullgränsen har passerats. Uppgifterna har också grupperats enligt fordonets registreringsland eller bestämmelse-/avgångsland när denna uppgift varit tillgänglig. I övriga fall har registreringslandet varit ospecificerat. Landgränsstationernas fordon och containrar har angetts enligt registreringsland och havsgränsernas uppgifter enligt avgångs-/bestämmelseland. Därför lönar det sig att alltid välja även ”ospecificerad” som ett alternativ då man plockar uppgifter ur databasen Uljas. I trafikstatistiken ingår även transittrafiken. Gränsövergångsställena har grupperats i gränsstationer vid norska, svenska och ryska gränsen samt separat i gränsstationer vid havs- och landgränsen.

1.3 Lagar och förordningar

Det finns ingen lagstiftningsgrund för upprättandet av gränstrafikstatistiken.

2. Metodbeskrivning

Traficom samlar in hamnspecifika uppgifter om de transportmedel som anländer till Finland sjövägen. Tullen samlar in information om de transportmedel som passerar landgränsen indelad enligt tullkontor. Uppgifterna från de olika källorna sammanställs vid Tullens statistik.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Informationen som erhålls från gränsövergångsställena grundar sig på uppgifter från trafikräknare och manuellt insamlade trafikräkningsuppgifter. Informationen som gäller havsgränsen baserar sig på uppgifter som erhållits av Traficom. Störst risk för fel förekommer i de uppgifter som fås från trafikräknare, eftersom långa köer och rusningstrafik kan leda till fel i de siffror som räknarna ger.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Gränstrafikstatistiken publiceras månatligen i elektronisk form senast sju veckor efter det att statistikmånaden har avslutats. Den månatliga gränstrafikstatistiken publiceras i månadspublikationen över utrikeshandeln och den årliga gränstrafikstatistiken publiceras i årspublikationen över utrikeshandeln. Det kan även förekomma brister i trafikräknarnas förmåga att urskilja olika fordonstyper samt att beakta trafiken som riktar sig till tullkontoren.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Uppgifterna om gränstrafiken publiceras varje månad i Tullens Uljas-tjänst.

Mera information om gränstrafiken och om all övrig utrikeshandelsstatistik finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. Där återfinns bl.a. principerna för upprättande av utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter gällande Finlands utrikeshandelsstatistik.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon:0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- webbplatsen: tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Uppgifterna om den trafik som passerar havsgränsen samlas in av Traficom. Tullkontoren vid gränsen samlar in uppgifterna om trafiken vid landgränsen.

7. Tydlighet och enhetlighet

Uppgifterna om den trafik som överskrider havsgränsen samlas in av