Hoppa till innehåll

Statistikbeskrivning: Gränstrafikstatistik

Statistikens namn

Gränstrafikstatistik

Producent

Tullen

Beskrivning

Statistiken beskriver antalet transportmedel som överskrider Finlands utlandsgräns enligt gränsövergångsställe. De fordon som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken klassificeras enligt transportmedel.

Uppgiftsinnehåll

Av statistiken framgår antalet transportmedel som överskridit Finlands gräns varje månad. Transportmedlen är indelade i person- och paketbilar, bussar, lastbilar och påhängsvagnar samt containertransporter. I statistiken ingår uppgift om det tullkontor där tullgränsen har överskridits. Uppgifterna har också grupperats enligt fordonets registreringsland eller bestämmelse-/avgångsland när denna uppgift varit tillgänglig. I övriga fall har registreringslandet varit ospecificerat. Landgränsstationernas fordon och containrar har angetts enligt registreringsland och havsgränsernas uppgifter enligt avgångs-/bestämmelseland. I trafikstatistiken ingår även transittrafiken. Gränsövergångsställena har grupperats i gränsstationer vid norska, svenska och ryska gränsen samt separat i gränsstationer vid havs- och landgränsen.

Metod för datainsamling

Trafikverket samlar in hamnspecifika uppgifter om de transportmedel som anländer till Finland sjövägen. Tulldistrikten samlar in information om de transportmedel som överskrider landgränsen indelad enligt tullkontor. Uppgifterna från de olika källorna sammanställs vid Tullens statistik.

Klassificeringar

I gränstrafikstatistiken tillämpas inte internationella klassificeringsstandarder. Transportmedlen har indelats i följande kategorier: personbilar, bussar, lastbilar med last, tomma lastbilar, påhängsvagnar med last, containrar med last och tomma containrar.

Uppdateringsfrekvens

Varje månad

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Gränstrafikstatistiken publiceras månatligen i elektronisk form senast sju veckor efter det att statistikmånaden har avslutats. Den månatliga gränstrafikstatistiken publiceras i månadspublikationen över utrikeshandeln och den årliga gränstrafikstatistiken publiceras i årspublikationen över utrikeshandeln. En årsstatistik över gränstrafik publiceras i mars-april året efter att statistikåret avslutats.

Tidsserie

Dessa uppgifter har samlats in sedan år 1954. Statistiken finns i elektronisk form i Uljas-tjänsten med uppgifter från och med år 2004.

Nyckelord

utrikestrafik, transportmedel, färdmedel, containrar, gränstrafik

Kontaktuppgifter

Tullen, Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Webbplatsen: tilastot.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi