Hoppa till innehåll

Intrastats framtid

Ändringsstatus i EU:s förordningar om Intrastat

För att minska uppgiftslämnarbördan vid Intrastat-deklarering godkände EU-kommissionens ESS-kommitté och kommitté för utrikeshandelsstatistik att planering av ett SIMSTAT-projekt (Single Market Statistics) skulle inledas år 2012. Förslaget var att alla medlemsländer samlar in uppgifter om den EU-interna exporten men att data om den interna importen konstrueras på basis av exportuppgifter från de övriga länderna. Data som insamlas om export skulle göras mera detaljerade genom att ange handelspartner, men medlemsländerna skulle i fortsättningen ha möjlighet att ta nationella beslut om insamlingen av importdata (medlemsländerna har fortsatt ansvar för sin statistik).

SIMSTAT-projektet verkställdes 2012 - 2016. Finland koordinerade ett pilotprojekt med 17 medlemsländer under perioden 9/2013 - 9/2014. Frankrike koordinerade ett testprojekt, i vilket 21 medlemsländer deltog under perioden 11/2014 - 12/2015. Projekten lyckades och visade att mikrodata om exportlandet kan användas som en alternativ informationskälla om importlandet. De multilaterala avtalen om utbyte av data som ingick i SIMSTAT-projektet gick ut vid utgången av år 2017, och alla medlemsländer har enligt avtalen förstört de mikrodata om export de fått under projektet, statistikdirektören för Finska Tullen fungerade som avtalskoordinator.

SIMSTAT-projektet resulterade i att Intrastat-datainsamlingen om den EU-interna handeln ska utökas med två nya variabler: ”Handelspartnerns momskod” och ”Ursprungsland”. Utbyte av mikrodata om EU-export kommer att vara obligatoriskt men användningen av statistikuppgifterna gällande EU-import frivillig. Tidtabellen för insamlingen av exportdata ska efterföljas av alla uppgiftslämnare i alla medlemsländer. Kvalitetskraven ska harmoniseras. Från och med april 2016 har arbetsnamnet för reformen varit ”Modernisering av Intrastat”.

En ramförordning (EBS, European Business Statistics) där nuvarande EU-förordningar om företagsstatistik ska slås ihop har varit under beredning i flera års tid. En av modulerna i den är statistikföring av den EU-interna handeln med varor, s.k. Intrastat-modul, där förändringarna enligt ”Modernisering av Intrastat” ingår. EBS-grundförordningen (BA) gick vidare från kommissionen till rådet i slutet av år 2016 och rådets statistikarbetsgrupp nådde ett avtal i slutet av år 2018. Ramförordningen om företagsstatistik trädde i kraft 1.1.2021, men obligatoriskt utbyte av mikrodata enligt Intrastat trädde i kraft ett år efter grundförordningen, dvs. från 1.1.2022. EBS-grundförordningen (EU 2019/2152) har publicerats i den officiella tidningen 17 december 2019.

Kommande förändringar för Intrastat i Finland

För Finlands del innebär det att publiceringstidtabellen för statistiken över utrikeshandeln av varor förblir oförändrad. De största riskerna är att medlemsländerna inte följer den överenskomna tidtabellen och att datainsamlingen av de nya variablerna inte uppnår önskad kvalitet. Finska Tullen har som mål att i och med moderniseringen av Intrastat, under en övergångsperiod på några år, upphöra i stora drag med Intrastat-deklarering av EU-intern import per företag, när mikrodata som tas emot från de övriga länderna ersätter den. Intrastat kommer i fortsättningen att ha drygt 2000 företag som exportdeklaranter, utöver det finns det även samma antal importdeklaranter (mening uppdaterad den 7 juni 2024).

Inget medlemsland hade ännu år 2022 använt sig av exportdata från de övriga länderna. År 2023 var Danmark först med att börja använda exportdata från de övriga länderna i statistiken över EU-import av små och medelstora företag. Finland använder ännu inte exportuppgifterna från de övriga länderna för sin statistik över EU:s import, eftersom det har visat sig att kvaliteten för den företagsspecifika utbyrbarheten inte är tillräcklig.

En ny statistisk metod utvecklas i Finska tullstatistiken, som anpassar sig till den metod som Danmark använder. Från december 2023 har kommit nödvändig VIES-data att finnas tillgänglig från Finska skatteförvaltningen för detta ändamål snabbare än tidigare. Målet är att få den nya metoden i bruk i början av år 2025, då angående företag skulle tas bort från rapporteringsskyldighet för Intrastat-import (paragraf uppdaterad den 7 juni 2024). Tullen kommer att informera om detta på denna webbplats och direkt till de företagen.

Mellan EU-medlemsländerna har det även överenskommits om enhetliga datasäkerhetskrav i samband med hanteringen av företagsspecifika statistiska data. Av denna anledning kommer datasäkerhetsauditering (ISO27001, ISO27002) att genomföras i alla medlemsländer. Finland har klarat avdatasäkerhetsauditeringen.

Nya uppgifter som ska deklareras via Intrastat

Till Skattemyndigheten deklareras i samband med månadssammandraget värdet av gemenskapsinternt förvärv och gemenskapsintern försäljning av varor. Dessa data använder Tullen som en ram för EU-intern handel med varor. År 2023 fanns det 6 034 Intrastat-deklaranter i Finland, medan antalet företag som idkade EU-handel och som gett skattemyndigheten en momsdeklaration var 87 770. Utan Intrastat-deklarering kan man inte uppgöra varuspecifik statistik över den EU-interna handeln. Deklaranterna upplever att angivandet av KN-numret är den mest belastande punkten. Genom Intrastat insamlas i Finland bara minimiantalet uppgifter enligt EU-förordningarna. Deklarering av Intrastat har underlättats bl.a. enligt följande:

  • Angivandet av statistiskt värde upplevdes 2008 vara den femte mest belastande punkten. Från och med deklarationerna för januari 2010 har det varit frivilligt för alla företag att ange det statistiska värdet. Enligt mätningen 2014 hade deklaranternas syn på belastningen av att ange denna uppgift trots allt inte minskat  Tullen vill påminna Intrastat-deklaranterna om att det inte är obligatoriskt att ange statistiskt värde.
  • År 2008 upplevdes angivandet av nettovikt vara den tredje mest arbetsdryga punkten. Från och med deklarationerna för januari 2011 har det varit frivilligt att ange nettovikt (kg) för de varukoder som har annan kvantitet. Enligt mätningen år 2014 ökade emellertid deklaranternas upplevelse av hur svårt det är att ange nettovikten med åtta procentenheter, samtidigt som nettovikten blev den andra mest belastande punkten.

Nya sätt att deklarera via Intrastat

Det finns olika sätt att deklarera Intrastat:

Intrastat-deklarationstjänsten har också en ändringsfunktion som låter dig korrigera och radera deklarationer som gjorts tidigare med deklarationstjänsten.

Tullen har upphörde med stöd för meddelandedeklarering via operatör i Intrastat-systemet (EDIFACT) i september 2021.

Mera information:
Statistikdirektör Olli-Pekka Penttilä, olli-pekka.penttila@tulli.fi, tfn 0403321862