Hoppa till innehåll

Statistikbeskrivning: Utrikeshandel med varor

Statistikens namn

Utrikeshandel med varor

Producent

Tullen

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln. Statistiken är en officiell informationskälla för uppgifter om Finlands import, export och handelsbalans.

Uppgiftsinnehåll

Av statistiken som beskriver Finlands hela import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. Preliminär statistik som publiceras månadsvis gäller EU, euro-området och området utanför EU. I månadsstatistik framgår också uppgifter världsdelsvis, landsgruppsvis och landsvis.

Av CN-statistiken framgår detaljerade import- och exportuppgifter om varorna månadsvis. I huvudsak ingår alla varor som importeras till Finland eller exporteras från Finland i statistiken över varuhandeln inom intern- och externhandel. Handeln med tjänster har lämnats utanför statistiken. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt lämnar eller ankommer till landet, med undantag av fartyg och flygplan som statistikförs efter att ägandeförhållandet ändrats.

Utanför statistiken lämnas bl.a. transitotrafik samt sådana ekonomiska transaktioner som inte har något betydande kommersiellt värde. De minsta företagen har också befriats från skyldigheten att lämna uppgifter om internhandel för statistikföring.

SITC-statistiken innehåller uppgifter om import och export av varor och varugrupper månadsvis enligt länder. Värdesuppgifterna uttrycks på alla nivåer av klassificeringen men mängduppgifterna är det ändamålsenligt att uttrycka endast på de noggrannare nivåerna av klassificeringen.

Utrikeshandelsstatistiken uppgörs enligt SITC-varuklassificeringen för att göra den internationellt jämförbar. Varuklassificeringen som upprätthålls av FN används i de flesta länder. Varorna grupperas efter noggrannare varunomenklaturer (HS, KN) till grövre klasser i vilka man tagit i beaktande bl.a. varornas förädlingsgrad.

Klassificeringar enligt produkter, näringsgrenar och varor används i huvudsak för att beskriva strukturen och utvecklingen av hela importen och exporten utan landsvisa specifikationer. Uppgifterna produceras trots det också landsvis. I statistiken enligt denna indelning finns endast värdeinformation.

Metod för datainsamling

Uppgifterna om Finlands handel med andra EU-länder insamlas med hjälp av statistikdeklarationer inlämnade av företagen, dvs. med Intrastat-systemet.
Uppgifterna om Finlands handel med s.k. tredje länder får man genom förtullningssystemet. Uppgifterna skall lämnas för varje import- och exportförsändelse. Vid uppgörandet av Finlands utrikeshandelsstatistik kombineras uppgifterna om intern- och externhandeln.

Klassificeringar

Statistiken över varorna grundar sig på EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Export statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och import per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). I den kombinerade nomenklaturen finns ungefär 10 000 varukoder.

Statistikföringen grundar sig på FN:s varuklassificering för internationell handel (Standard International Trade Classification; SITC, Rev.4, från och med år 2007). Uppgifterna enligt SITC-klassificeringen härleds från KN-nomenklaturen enligt FN:s definition (Combined Nomenclature, CN). På den noggrannaste nivån i SITC-klassificeringen finns 2970 varuklasser.

I CPA- statistiken framgår importens och exportens struktur enligt produkter efter näringsgren (Classification of Products by Activities, CPA).

Uppgifterna enligt CPA-klassificeringen härleds från KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN). Från CPA- klassificeringen härleds å sin sida MIG-grupperna.

BEC baseras på SITC-klassificering och upprätthålls av FN. Varorna har grupperats enligt varornas makroekonomiska användningsändamål (Classification by Broad Economic Categories).

NACE-statistiken innehåller uppgifter enligt företagens näringsgren (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes, NACE 2002).

MIG-statistiken uppger importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användningsändamål (Main Industrial Groupings, MIG). Det här är ingen officiell varuklassificering.

Länderklassificeringen grundar sig på kommissionens förordning (EG, 1833/2006) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landkoderna motsvarar koderna enligt den internationella standarden ISO/DIS 3166.

Uppdateringsfrekvens

Varje månad

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Preliminär statistik gällande import och export färdigställs ungefär sex veckor efter att statistikmånaden avslutats. Noggranna statistikuppgifter över utrikeshandeln publiceras ungefär nio veckor efter statistikmånaden.

En publiceringstidpunkt uppges i slutet av varje år, för preliminär statistik och månadsstatistik, så att den exakta publiceringstidtabellen framgår för följande års månadsvisa publikationer. Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats.

Tidsserie

Information om hela importen och exporten finns från och med år 1856. Uppgifter i elektronisk form finns från och med år 1987 i statistikdatabasen Uljas. Äldre uppgifter än dessa finns på papper eller mikrokort i arkivet.

Information enligt den kombinerade nomenklaturen KN finns att få från och med år 1995. Det sker förändringar i nomenklaturen varje år, vilket gör att det inte är möjligt att bilda en enhetlig tidsserie för alla varor. Även förändringar i landsförteckningarna begränsar uppgörandet av landsvisa tidsserier. Uppgifter i elektronisk form finns i statistikdatabasen Uljas.

Under åren 1988-94 uppgjordes varustatistiken enligt HS-nomenklaturen (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS). Dessa och varustatistik uppgjord enligt äldre nomenklaturer kan man höra sig för om vid statistikservicen vid Statistikservicen.

Uppgifter enligt SITC-klassificeringen finns från och med år 1988 (Rev. 3) och från och med år 2007 (Rev. 4). SITC- klassificeringen genomgår inte förändringar varje år vilket också möjliggör jämförelser med längre tidsserier. Uppgifter i elektronisk form finns i statistikdatabasen Uljas.

Utrikeshandelsstatistik enligt de tidigare versionerna av SITC-varuklassificeringen har uppgjorts för åren 1958-87. Man kan höra sig för om dessa vid Statistikservicen.

Uppgifter enligt varuklasser, näringsgren och användningsändamål finns från och med år 1997. Uppgifter i elektronisk form finns i statistikdatabasen Uljas.

Nyckelord

import, export, handelsbalans, utrikeshandel, varor, KN-nomenklatur, Intrastat, SITC, varuklasser, användningsändamål, näringsgren, CPA, NACE, MIG

Kontaktuppgifter

Tullen, Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Webbplatsen: tilastot.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi

Mera information

Statistikuppgifter över utrikeshandeln kan, förutom från utrikeshandelsstatistiken, också fås från Statistikcentralens statistik över nationalbokföringen och företagsstatistiken samt från betalningsbalansen.

Statistikuppgifter över utrikeshandel som EU-medlemsländer idkar finns i Eurostats publikationer, på Internetsidor och i databasen Easy Comext. Databasen kan användas över internet och den är avgiftsfri för användarna.