Hoppa till innehåll

Vad ska inte rapporteras till Intrastat?

Handel med tjänster

Handel med tjänster som inte omfattar varuleveranser inkluderas inte i statistiken. Som tjänster kan klassificeras bl.a. överlåtelse av upphovsmannarätt, patent, licens, varumärke och liknande rättigheter, reklam- och annonstjänster, konsulterings-, produktutvecklings- och bokföringstjänster o.d. samt andra immaterialfall enligt 68 § i mervärdesskattelagen. Undantag utgör införsel och utförsel av elström, samt hyrning av ett löst föremål, vilka ska uppges i statistikdeklarationen om hyrestiden är över 24 månader.

Ett adb-specialprogram som lagrats på ett datamedium anses också vara service och ska inte uppges i statistikdeklarationen. Ett adb-standardprogram däremot ska uppges i deklarationen på normalt sätt. Med adb-standardprogram avses en masstillverkad kommersiell produkt (t.ex. PC-program och spelpaket), som är allmänt tillgänglig för alla kunder.

Varor och leveranser

A. Monetärt guld

B. Lagliga betalningsmedel och värdepapper, inklusive medel som utgör betalning för tjänster, t.ex. porto, skatter, användaravgifter. Med lagliga betalningsmedel menas pengar eller frimärken som kan betalas med, dessa rapporteras inte i Intrastat. Gamla frimärken eller pengar som samlarobjekt skall rapporteras.

C. Varor avsedda för tillfälligt bruk eller som har varit i tillfällig användning (t.ex. uthyrning, utlåning, operationell leasing), förutsatt att alla följande villkor är uppfyllda:

 • Antingen planeras eller planerades ingen förarbetning, eller så görs eller gjordes eller inte ha gjorts ingen förarbetning
 • Den tillfälliga användningen förväntades eller förväntas inte vara längre än 24 månader
 • Utförsel eller införsel inom unionen behövs inte deklareras för momsändamål som ett förvärv eller försäljning. Det har inte skett något ägarbyte och varorna är inte avsedda för export till unionen för extern export/import.

T.ex. följande:

 • varor avsedda för mässor eller utställningar
 • scendekorationer för teaterbruk samt karuseller och annan utrustning för nöjesfält
 • utrustning för yrkesmässigt hantverk (arbetsmaskiner o.d.)
 • biograffilmer (presentationsfilmer, nyhetsmaterial o.d.)
 • djur för utställning, avel, tävling och liknande
 • containrar och utrustning, förpackningar etc. relaterat till transporter som inte handlas
 • varor för undersöknings-, analys- eller avprovningsändamål

D. Varor som sänds mellan

 • en medlemsstat och dess territoriala enklaver i andra medlemsstater och
 • värdmedlemsstaten och territoriala enklaver tillhörande andra medlemsstater eller internationella organisationer

Enklaver är ambassader, konsulat, militärbaser och vetenskapliga baser belägna utanför moderstatens territorium.

E. Varor som används som bärare av särskilt anpassad information, inklusive programvara

T.ex. ett särskilt ADB-program (programvara som skräddarsytts för en kund och som skapats enligt kundens krav) som lagrats på ett datamedium.

F. Data och programvara som laddas ner från internet

G. Varor som levereras avgiftsfritt och som inte själva är föremål för en handelstransaktion, förutsatt att avsändandet endast sker i syfte att förbereda eller understödja en planerad efterföljande handelstransaktion genom demonstration av varornas eller tjänsternas egenskaper, t.ex.:

 • reklammaterial
 • varuprover

H. Varor och reservdelar för reparation och underhåll med defekta delar utbytta under reparation eller underhåll

I. Transportmedel i rörelse under deras drift, inklusive rymdfarkoster vid uppskjutningstillfället

J. Prenumererade tidningar

K. Handel med tjänst utan varuleverans

L. Hyrda varor, om hyrestiden är kortare än 24 månader

M. Transitvaror

N. Trepartshandel, om varan inte överskrider den finska gränsen

Varuleveranser som inte omfattas av Intrastat-systemet:

O. På varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) eller varor som tillverkats under detta förfarande

P. På varuhandel med områden som lämnats utanför mervärdesskattesystemet för internhandeln

Utförseln från Åland till medlemsländerna och införseln från medlemsländerna till Åland förblir utanför Intrastat-systemet. Dessa fall (O, P) ska visserligen ingå i statistiken över internhandeln, men upp-gifterna om dem erhålls genom förtullningsförfarandet.