Hoppa till innehåll

Kvalitetsdeklaration: Preliminär statistik om utrikeshandel med varor från och med 2022

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor ger de första uppgifterna månatligen om Finlands utrikeshandel med varor. Av preliminär statistik framgår hur Finlands export, import och handelsbalans har utvecklats både som helhet och med de övriga EU-länderna, euroområdet och länderna utanför EU. I den preliminära statistiken publiceras även uppgifter om värdet på den totala varuexporten och varuimporten samt landspecifik förändring för handeln med de största handelspartners.

Av preliminär statistik fås en tillförlitlig bild av utrikeshandelns senaste utveckling för en ekonomisk analys. Preliminär statistik är ett viktigt verktyg för beslutsfattare och forskare både inom den offentliga och den privata sektorn såväl nationellt som i EU samt i flera internationella organisationers verksamhet.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Uppgifter om internhandeln, dvs. handeln mellan EU-länderna, samlas med Intrastat-systemet av informationsskyldiga aktörer. De statistiska uppgifterna om externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningssystemet.

Klassificering av varor i utrikeshandelsstatistiken baseras på EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Exporten statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och importen per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Med ursprungsland avses det land i vilket varan är tillverkad eller i vilket det senaste produktionsskedet av ekonomiskt värde har skett. Packning av varor betraktas inte som tillverkning. Som exportens bestämmelseland betraktas det land som vid exporttidpunkten är det land som man sist har kännedom av och dit varan skall exporteras från Finland antingen direkt eller via ett annat land.

1.3 Lagar och förordningar

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av förordningar om europeisk företagsstatistik:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik.
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik.
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1704 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 vad gäller närmare detaljer för de statistiska uppgifter som skatte- och tullmyndigheterna ska lämna och om ändring av bilagorna V och VI.
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1225 om förfaringssätt för datautbytet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 vad gäller exporterande medlemsstater vid unionsextern export och skyldigheter för rapporteringsenheter.

Landsklassificeringen baseras på kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1470 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik. Landskoderna följer Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 3166.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands varuhandel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och länder utanför EU fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statistiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

Tullen producerar siffrorna i preliminär statistik både i ursprunglig form, säsongsrensat och i trendserier. Säsongsrensningen är en kalkylmässig metod med vars hjälp man från de arbetsdagskorrigerade serierna försöker eliminera regelbundet återkommande säsongsvariationer. Från trendserien har även oregelbunden variation avlägsnats. I oregelbunden variation har även avvikande observationer, bl.a. de största fartygen inkluderats.

I säsongrensningen av utrikeshandelns serier tillämpas den modellbaserade metoden TRAMO/SEATS, som rekommenderas av Eurostat. I säsongrensningen används utrikeshandelsmaterial sedan början av 2010.

I sin säsongrensning använder Tullen det s.k. indirekta förfarandet. Vid tillämpningen av metoden säsongsrensas endast serier på lägre nivå och serier på lägre nivå med säsongsrensade uppgifter leds genom att aggregera behövliga serier på lägre nivå. I Tullens siffror innebär detta att en direkt säsongrensning görs i fråga om serierna i handel inom euroområdet, handel med övriga EU-länder och externhandel. De säsonsgrensade serierna i gemenskapshandel och den totala handeln är resultat på aggregationer av ovan nämnda serier.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

På grund av den tidiga publiceringen av den preliminära statistiken har en del av värdena estimerats. Siffrorna ändras allt efter som grundmaterialet kompletteras och materialet revideras. Bl.a. en uppskattning av den andel som motsvarar saknade statistikdeklarationer och de företag som hamnar under tröskelvärdet räknas med i de månatliga siffrorna. Varje EU-land fastställer ett tröskelvärde, dvs. en statistisk gräns per kalenderår utgående från värdet på företagens årliga import och export.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt reparerade varor. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

För preliminär statistik meddelas en exakt publiceringstid cirka ett kalenderår i taget. Publiceringstidtabellen upprätthålls på Tullens webbplats. Preliminär statistik om export och import blir klara senast 38 dagar från utgången av den statistikförda månaden.

Preliminär statistik kompletteras i samband med publiceringen av månadsstatistiken cirka nio veckor från utgången av den statistikförda månaden. I samband med utarbetandet av månadsstatistiken kan korrigeringar göras även i tidigare månaders statistik under samma kalenderår. Uppgifterna för varje kalenderår fastställs före utgången av augusti följande år.
På grund av säsongrensningsmetoden kan föregående månaders säsongsrensade siffror ändras även om de ursprungliga siffrorna inte gör det.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Preliminär statistik om utrikeshandel publiceras på Tullens webbplats vid på förhand tillkännagivna publiceringstider. Publikationen preliminär statistik kan även beställas per e-post. Uppgifterna för den preliminära statistiken publiceras delvis även i Uljas-statistikdatabasen (uljas.tulli.fi).

Mer information om preliminär statistik och all övrig utrikeshandelsstatistik fås på Tullens webbplats under Statistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter om Finlands utrikeshandel.

Mer information fås även från Statistikservicen:

  • telefon: 0295 52335
  • e-post: statistik[at]tulli.fi
  • webbsidor: tulli.fi/statistik
  • Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Preliminär statistik om utrikeshandel har producerats sedan 1997. Uppgifterna sedan 2000 finns på Tullens webbplats.

7. Tydlighet och enhetlighet

EU:s medlemsstater har strävat efter att harmonisera de metoder, begrepp och definitioner som används i statistikföringen. Harmoniseringen förbättrar statistikens enhetlighet och jämförbarhet.

Uppgifterna i den preliminära statistiken blir mer precis i samband med publiceringen av detaljerade månadsstatistiken, då dataunderlaget har blivit mer fullständigt.

Utöver utrikeshandelsstatistiken med varor kan statistiska uppgifter om utrikeshandel fås av nationalräkenskaperna från Statistikcentralen samt av balansräkningsstatistik.

Statistiska uppgifter om utrikeshandel i EU-länderna finns i Eurostats publikationer och databas Easy Comext samt på organisationens webbplats. Databasen kan användas avgiftsfritt.