Hoppa till innehåll

Vem ska anmäla Intrastat-uppgifter?

Företagets Intrastat-kontaktperson

  • tar hand om sändningen av Intrastat-deklarationer.
  • tar emot påminnelsebrev om Intrastat-deklarationer inte är inlämnade i tid.
  • tar emot statistikförfrågningar av misstänkta möjliga fel som gäller Intrastat-deklarationer.
  • tar emot förfrågningar om förtydliganden vid avvikelser mellan företagets Intrastat-deklarationer och EU-inköp och –försäljning (momsdeklarationer) som lämnats till Skatteförvaltningen.

Vi kommer att kontakta företaget i första hand via e-post. Höll gärna att kontaktinformationen är uppdaterad även i framtiden, så att kommunikationen är smidigt. Rapportera ändringar till Intrastat(at)tulli.fi.

Uppgiftslämnarna utgörs av företag som har ett FO-nummer och som idkar EU-internhandel. Varje medlemsland fastställer kalenderårsvis en statistiktröskel som baserar sig på värdet av den årliga in- och utförseln. Statistiktröskeln ska fastställas på en sådan nivå att så många mindre importörer och exportörer som möjligt kan befrias från att lämna statistikuppgifter och att kvalitetsnivån i statistiken samtidigt kan bibehållas tillräckligt hög. Handeln av företag som befriats från att lämna statistikuppgifter uppskattas och adderas i statistiken på alla KN-nivåer varje månad.

Uppgiftslämnarna fastställs på basis av totalvärden av de gemenskapsinterna förvärv och försäljningar som köparen eller försäljaren uppger till skattemyndigheten i en deklaration för mervärdesskatt.

Tullen får varje månad från Skatteförvaltningen företagsspecifika totalvärden av förvärv och försäljningar inom internhandeln (skattedeklarationen av skatter på eget initiativ 4001r punkt Varuförsäljning till andra EU-länder och punkt Varuinköp från andra EU-länder). På grundval av dessa värden fastställs när under statistikåret uppgiftslämnarna ska börja ge uppgifter. Värdena används också vid statistikproduktionen som övervaknings- och kontrolluppgifter vid uppföljning av hur företaget fullgör sitt uppgiftslämnande.

När uppgiftslämnarna ska börja ge uppgifter fastställs separat för förvärv (införsel) och för leveranser (utförsel):

Det allmänna tröskelvärdet för uppgiftslämnande år 2024 är 800 000 vid införsel. Om värdet av företagets gemenskapsinterna förvärv under ett kalenderår överstiger 800 000 euro, ska företaget lämna in statistikdeklarationer för sin införsel.
Tröskelvärdet i 2023 var 800 000 vid införseln.
Det allmänna tröskelvärdet för uppgiftslämnande år 2024 är 800 000 vid utförsel. Om värdet av företagets gemenskapsinterna leveranser under ett kalenderår överstiger 800 000 euro, ska företaget lämna in statistikdeklarationer för sin utförsel.
Tröskelvärdet i 2023 var 800 000 vid utförseln.
Om värdegränsen överskrids för både gemenskapsinterna förvärv och leveranser, ska företaget lämna in statistikdeklarationer för både in- och utförsel.

När värdet av införseln och utförseln räknat från början av kalenderåret överskrider statistikgränsen, skickas företaget besked om tidpunkten då uppgifter ska börja lämnas in. Företagen måste således inte själva kontrollera när värdegränsen överskrids. I praktiken börjar uppgiftslämnandet från början av den första eller andra månaden efter den månad då företaget fått meddelandet om överskridningen av statistikgränsen och fortsätter därefter utan avbrott. Intrastat-deklaration ska inlämnas senast den 10 arbetsdagen efter statistikmånaden. Tidtabellen är på vår webbplats Tidtabellen för inlämning av Intrastat-deklarationer.

Ansvar för inlämning av Intrastat-uppgifter

De parter som ska lämna statistiska uppgifter om in- och utförseln har definierats i grund-förordningen om EU-internhandel – Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik EUR-Lex - 32019R2152 - SV - EUR-Lex (europa.eu).

Det huvudsakliga ansvaret för inlämning av uppgifterna åvilar den som slutit avtal (dock inte transportavtal) om anskaffning (införsel) eller leverans (utförsel) av varor (se exempel 1, 2 och 3).

Det sekundära ansvaret bärs vid införseln av varumottagaren och vid utförseln av avsändaren eller av den som är i besittning av de varor som är föremål för leveransen eller avsändningen (se exempel 4).

Ett finländskt företag (FI) säljer varor till ett svenskt företag (SE) och levererar varorna direkt till SE.

Här är det fråga om s.k. normal handel där säljaren också levererar varorna direkt till köparen. FI deklarerar varuleveranserna i sin statistikdeklaration.

Ett finländskt företag (FI 1) säljer (finländsk faktura inkl. moms) varor till ett annat finländskt företag (FI 2) som säljer (gemenskapsintern försäljning) dem vidare till ett danskt företag (DK). Varorna levereras direkt från FI 1:s lager till DK i Danmark.

FI 2 deklarerar varuleveranserna i sin Intrastat-deklaration, fastän varorna fysiskt avsänds direkt från FI 1:s lager.

Ett finländskt företag (FI 1) köper (gemenskapsinternt förvärv) varor från ett österrikiskt företag (AT) och säljer (finländsk faktura inkl. moms) dem vidare till ett annat finländskt företag (FI 2). Varorna levereras direkt från Österrike till FI 2 i Finland.

FI 1 deklarerar varuleveranserna i sin Intrastat-deklaration, fastän varorna fysiskt avsänds direkt till FI 2.

Ett finländskt företag (FI 1) säljer råvaror till ett italienskt företag (IT). Varorna levereras till ett annat finländskt företag (FI 2) för förädling. Efter förädlingen levererar FI 2 varorna till IT i Italien.

För att undvika dubbel statistikföring kan båda de finländska företagen inte deklarera varorna i sin statistik­deklaration. FI 2 deklarerar varuleveranserna i sin Intrastat-deklaration, eftersom han har varorna i sin besittning.

Obs! Värdet av förädlingsprodukterna är värdet av råvaran + förädlingskostnaderna. Värdet av råvaran utgörs av det pris som skulle faktureras för varan om den köptes/såldes på normalt sätt.

Försummande av uppgiftslämnande

Försummande av att lämna uppgifter inom utsatt tid fördröjer publiceringen av statistiken. Europaparlamentets och rådets förordning om statistikföring om europeisk företagsstatistik kräver nationellt fastställda sanktioner för försummande att lämna in uppgifter (EU) 2019/2152 EUR-Lex - 32019R2152 - SV - EUR-Lex (europa.eu).

I Finland stadgas det om försummande av Intrastat-deklarering i tullagen (304/2016) 96 § 1 mom. punkt 3. Felavgift påförs om statistikuppgifter inte har lämnats in inom utsatt tid. Felavgiften påförs månatligen skilt för varje försummelse. Felavgift kan påföras också om man avsiktligt lämnar in felaktiga uppgifter.

Beakta följande

Tullens statistikenhet kan på ett företags egen begäran tilldela företaget koder för olika verksamhetsställen, s.k. INT-koder som läggs till i slutet av momsnumret. Dessa koder används oftast i sådana fall där ett företag har verksamhet på olika orter och varje verksamhetsställe av praktiska skäl vill avge en egen statistikdeklaration. När inlämnandet av statistikuppgifter börjar eller upphör bestäms dock alltid utgående från hela företagets införsel och utförsel.

Uppgiftslämnaren kan överföra upprättandet av statistikdeklarationen delvis eller helt till ett ombud. Ombuden kan också vara flera. Ansvaret för att skicka uppgifterna och för uppgifternas riktighet kvarstår dock hos uppgiftslämnaren (grundförordningen om EU-interhandel - EUR-Lex - 32019R2152 - SV - EUR-Lex (europa.eu)). Om företaget anlitar ett ombud vid upprättande av deklarationer, ska uppgifterna om ombudet meddelas till Tullens statistikenhet per e-post: intrastat(at)tulli.fi (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om kontaktpersonen, momsnummer).

Också ombudet kan lämna uppgifter om sig självt till Tullens statistikenhet.

Distansförsäljning är försäljning av varor som transporteras till privatpersoner eller deras assimilerade köpare. När köparen av varan är en momsregistrerad näringsidkare sker ingen distansförsäljning av varan. I det här fallet är försäljningen av varor som transporteras till ett annat EU-land vanligtvis en gemenskapsintern försäljning och ett köp från ett annat EU-land är ett gemenskapsinternt förvärv.

Ett företag som idkar distansförsäljning fastställs hos oss som statistikuppgiftslämnare om EU-internhandeln enligt samma allmänna principer som andra uppgiftslämnare, dvs. när den statistiktröskel som fastställts för kalenderåret i fråga överskrids.

Om ett företag registrerar sig i OSS-systemet i ett annat medlemsland och företagets FO-nummer upphör i Finland (bolaget har inte längre ett finskt FO-nummer) måste företaget kontakta Tullstatistiken på intrastat@tulli.fi för att avsluta Intrastat-rapporteringsskyldighet.

De särskilda ordningarna för moms (One Stop Shop)

  • Enligt särskilda system kan säljaren betala moms på försäljning av varor och tjänster till konsumenter i hela EU genom ett enda EU-land.
  • En säljare som inte använder särskilda system kommer att registreras för moms i de EU-länder där den har försäljning till konsumenter.
  • Särskilda momssystem finns i alla EU-länder. Eftersom momsplikter kan hanteras centralt i ett EU-land kommer användningen av ett särskilt system att minska den administrativa bördan för företag som handlar gränsöverskridande.

Läs mer från Skatteverkets webbsida De särskilda ordningarna för moms (One Stop Shop) - vero.fi.

Om företagets momsnummer ändras på grund av en ändring i ägande, namn, adress, juridisk status eller någon annan omständighet, har företaget trots detta fortfarande samma skyldigheter att lämna statistiska uppgifter som före ändringen. En ändring i momsnumret eller någon annan ändring som har med uppgiftslämnandet att göra, t.ex. upphörande av företagets verksamhet, ska meddelas till Tullens statistikenhet per e-post: intrastat(at)tulli.fi.

När företagets adress eller kontaktperson ändras, ska ändringen anmälas till Tullens statistikenhet per e-post: intrastat(at)tulli.fi.

För att eventuella statistikförfrågningar ska kunna utredas ska statistikdeklarationernas uppgifter förvaras i minst två år efter utgången av statistikåret. Tullens statistikenhet rekommenderar av praktiska skäl att man utöver innevarande års uppgifter också bevarar tidigare två hela kalenderårs statistikuppgifter.

Tullens statistikenhet kan skicka uppgiftslämnare eller ombud en statistikförfrågan om de inlämnade uppgifternas riktighet. Förfrågningarna görs för det mesta inom två månader efter utgången av statistikmånaden, men de kan även göras ända till den 15 augusti i det år som följer efter statistikåret. I specialfall kan förfrågningar göras inom två år efter utgången av statistikåret (t.ex. Eurostats förfrågan).

Vid Tullens statistikenhet kontrollerar man att uppgiftsskyldigheten fullgörs genom att jämföra momsvärdeuppgifter som inlämnats till skattemyndigheten med värdeuppgifter som inlämnats i statistikdeklarationerna. Jämförelsen görs både varje månad och kvartalsvis separat för införsel och utförsel. Om de anmälda totalvärdena tydligt avviker från varandra, skickas företaget en begäran om utredning.

Vissa varuleveranser anges inte som gemenskapskapsintern försäljning eller gemenskapsinternt förvärv i mervärdesskattedeklarationen, t.ex. varor som levereras för lönbearbetning (transaktionskoderna 41, 42, 51 och 52) och reparation (kod 60) och som returneras efteråt. Dessa leveranser ska dock anmälas i Intrastatdeklarationen. Således uppstår en skillnad mellan Intrastat-deklarationen och mervärdes-skattedeklarationen för dessa varuleveranser. Transaktionskoden anger dock att skillnaden godkänns och ingen begäran om utredning skickas.

Registret över uppgiftslämnare för EU-internhandel granskas årligen på våren på basis av moms- och statistikuppgifterna för hela det föregående året. Då upphör inlämnandet av statistikuppgifter för de företag som blivit under tröskelvärdet. Dessa företag underrättas om saken per brev. Om ett företags moms- och statistikvärden för hela året blir under tröskelvärdena, men uppgiftsskyldigheten har börjat mitt under året, avförs företaget inte ur registret över uppgiftslämnare följande år.

Om det sker ändringar i ett företags verksamhet, t.ex. om företaget upphör med sin verksamhet, kan inlämnandet av statistikuppgifter antecknas ha upphört också vid någon annan tidpunkt. Företaget ska i sådant fall kontakta Tullens statistikenhet per e-post: intrastat(at)tulli.fi.