Hoppa till innehåll

Kvalitetsdeklaration: Månadsstatistik om utrikeshandel med varor från och med år 2022

1. De statistiska uppgifternas relevans

1.1 Datainnehåll och ändamål

Månadsstatistiken över utrikeshandeln omfattar information om Finlands utrikeshandel med varor på månadsnivå. Av månadsstatistiken framgår hur Finlands export, import och handelsbalans har utvecklats för det första enligt olika varuklasser, och för det andra enligt näringsgrenarna hos företag som för handel och för det tredje enligt landsgrupp och land.

Enhetsvärde- och volymindexen för utrikeshandeln publiceras i samband med månadsstatistiken. De ger månatlig och kumulativ information om utvecklingen av export- och importpriserna, bytesförhållandet samt av export- och importvolymerna.

Månadsstatistiken ger en tillförlitlig bild av den senaste utvecklingen inom utrikeshandeln med varor, för ekonomiska analyser och undersökningar. Månadsstatistiken är en informationskälla för beslutsfattare och forskare både inom den offentliga och inom den privata sektorn såväl nationellt som i EU samt i flera andra internationella organisationers verksamhet.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Uppgifterna om internhandeln, dvs. handeln EU-medlemsländerna emellan, samlas i regel in via Intrastat-systemet från uppgiftsskyldiga aktörer. Statistiska uppgifter om externhandeln, dvs. varuhandeln med länder utanför EU får man från förtullningssystemen.

Klassificeringen av varor i statistiken över utrikeshandeln grundar sig på EU:s Kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Exporten av varor statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och importen av varor statistikförs per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Med ursprungsland avses det land i vilket varan är tillverkad eller det land där den senaste betydande och ekonomiskt motiverade tillverkningen eller behandlingen har skett. Till exempel packning av varor betraktas inte som tillverkning. Med bestämmelseland för exporten avses det senaste kända landet vid tidpunkten för export av produkten från Finland, antingen direkt eller genom ett annat land. Importuppgifterna publiceras också enligt avsändningsland i statistikdatabasen Uljas.

I månadsstatistiken har det statistiska materialet, som baseras på KN-klassificeringen, sammanförts enligt följande klassificeringar:

  • Klassificeringsstandard för internationell handel; Standard International Trade Classification (SITC, rev. 4, med början år 2007)
  • Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA)
  • Varorna enligt makroekonomiska kategorier, Classification by Broad Economic Categories (BEC, rev. 4)

1.3 Lagar och förordningar

Utrikeshandelsstatistiken grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning samt på Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av förordningar om europeisk företagsstatistik:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1704 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 vad gäller närmare detaljer för de statistiska uppgifter som skatte- och tullmyndigheterna ska lämna och om ändring av bilagorna V och VI
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1225 om förfaringssätt för datautbytet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 vad gäller exporterande medlemsstater vid unionsextern export och skyldigheter för rapporteringsenheter

Landsklassificeringen baseras på kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1470 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik. Landskoderna följer Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 3166.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om handeln mellan Finland och de andra EU-länderna insamlas i regel med ett Intrastat-system från statistikdeklarationer som företagen lämnar in. Där anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen, om värdet på företagets export och/eller import överstiger det årliga tröskelvärdet som Tullen fastställt.

Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och länder utanför EU fås från tulldeklarationerna, som ska inlämnas för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt anländer till eller lämnar landet. Undantag till detta utgörs dock av fartyg och flygplan som statistikförs efter att det ekonomiska ägandeförhållandet har ändrats.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Varornas utrikeshandelsstatistik är statistik som revideras och månadsstatistikens siffror är preliminära tills statistikåret avslutas. Siffrorna ändras allt eftersom grundmaterialet kompletteras och granskas. I månadsstatistikens uppgifter uppskattas bl.a. andelen av uteblivna statistikdeklarationer och andelen av de företag som hamnar under tröskelvärdet.

Utanför statistiken hamnar bl.a. transiteringar samt reparerade varor. Dessutom har de minsta företagen befriats från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandeln med tjänster har lämnats utanför denna statistik.

4. De publicerade uppgifternas aktualitet och punktlighet

För månadsstatistiken anges en exakt publiceringstid ett kalenderår i taget. Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats. Månadsstatistiken publiceras ca 60 dagar från utgången av den statistikförda månaden, den sista vardagen i månaden.

Uppgifterna i månadsstatistiken specificeras i samband med produktionen av följande månadsstatistik. De slutgiltiga uppgifterna för varje kalenderår publiceras alltid i slutet av augusti följande år när statistikåret avslutas.

5. Uppgifternas tillgänglighet och transparens / tydlighet

Månadsstatistiken över utrikeshandeln med varor publiceras på Tullens webbplats vid tidpunkter som meddelas på förhand. Man kan också beställa månadsstatistiken till sin egen e-post. Detaljerad statistik enligt varugrupp och land finns tillgänglig i den kostnadsfria Uljas-statistikdatabasen och uppgifterna publiceras vid samma tid som månadsstatistiken. Enhetsvärde- och volymindexen publiceras i samband med månadsstatistiken.

Mera information om månadsstatistik och om övrig utrikeshandelsstatistik finns på Tullens webbplats under rubriken Statistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt all statistik, alla översikter och meddelanden som Tullen publicerat om Finlands utrikeshandel med varor.

Mer information fås också från Statistikservicen:
- telefon: 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- webbplatsen: tulli.fi
- statistikdatabasen Uljas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Månadsstatistik över utrikeshandeln har producerats sedan början av 1960-talet. På Tullens webbplats har de publicerats sedan år 2000. Äldre statistik finns endast i pappersformat. Enhetsvärde- och volymindexen har producerats med CPA-klassificering sedan år 1997. På Tullens webbplats finns korrelationstabeller för de olika versionerna av CPA-klassificeringen.

7. Tydlighet och integritet / enhetlighet

EU:s medlemsstater har strävat efter att harmonisera de metoder, begrepp och definitioner som används i statistikföringen av utrikeshandeln med varor. Harmoniseringen förbättrar statistikens enhetlighet och jämförbarhet.

Uppgifterna i månadsstatistiken preciseras månadsvis i samband med publiceringen av följande månadsstatistik fram till avslutandet av statistikåret.

Utöver utrikeshandelsstatistiken kan statistiska uppgifter om utrikeshandel också fås från Statistikcentralens nationalräkenskaper samt betalningsbalansstatistik. Olika metoder har använts för sammanställningen av denna statistik.

På Tullens webbplats under Statistikservice finns länkar till olika länders och internationella organisationers (bl.a. EU och FN) webbsidor om utrikeshandel.