Hoppa till innehåll

Varför insamlas Intrastat-uppgifter?

Det finns två olika system för insamling av statistiska uppgifter om utrikeshandeln i Europeiska unionen (EU). Statistiska uppgifter om handeln med länderna utanför EU, s.k. tredje länder (externhandeln) får man genom förtullningssystemet. Uppgifterna om handeln medlemsländerna emellan (internhandeln) insamlas däremot genom ett särskilt förfarande, som kallas INTRASTAT-systemet.

I Finland är det Tullen som samlar in statistiska uppgifter om både externhandeln och internhandeln. Importörer och exportörer lämnar varje månad behövliga uppgifter om sin internhandel till Tullen, som tar emot och granskar uppgifterna samt använder uppgifterna om intern- och externhandeln för att sammanställa Finlands officiella utrikeshandelsstatistik.  Statistiken sänds varje månad också till EU:s statistikbyrå Eurostat.

Statistikföringen av internhandeln grundar sig på EU:s förordningar som gäller i alla medlemsländer som lagar. De inlämnade uppgifterna är sekretessbelagda och konfidentiella. Uppgifterna används huvudsakligen för upprättande av utrikeshandelsstatistiken, men de kan också användas för statistiska undersökningar och utredningar eller kombineras med annat administrativt material, t.ex. företagsregistret, för ovan nämnda syften.

För vilka ändamål används statistiken över utrikeshandel?

Tullen offentliggör månatliga statistiska uppgifter om utrikeshandeln. Förhandsstatistiken offentliggörs ungefär 40 dygn och detaljerade statistiska uppgifter ungefär 8 veckor efter utgången av den månad statistiken gäller.

Statistiken över utrikeshandeln utnyttjas av beslutsfattare, planerare och forskare inom den offentliga och privata sektorn. Uppgifterna används vid uppföljning av bl.a. hur EU:s inre marknad och nationalekonomin utvecklas, vid beredning av handelspolitiska förhandlingar samt vid upprättande av statistik över betalningsbalans och bokföring. Företagen använder statistiska uppgifter i synnerhet vid marknadsundersökningar och utveckling av handelsstrategier.

Statistiska uppgifter om Finlands utrikeshandelsstatistik finns att få på Tullens webbplats. Detaljerade statistiska uppgifter fås avgiftsfritt ur ULJAS - Statistikdatabas. Avgiftsbelagda statistikuppgifter fås via statistikservicens telefonservice eller per e-post till adressen: statistik(at)tulli.fi.

Nedan finns en lista över de väsentligaste bestämmelserna gällande statistikföring, med länkar antingen till Statens författningsdata - Finlex, som upprätthålls av justitieministeriet, eller till EUR-Lex-databasen, som upprätthålls av EU:s publikationsbyrå.

2022

 • Grundförordningen om EU-internhandel – Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik »
  EUR-Lex - 32019R2152 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
 • Tillämpningsförordningen om EU-internhandel – Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 av den 30 juli 2020 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik »
  EUR-Lex - 32020R1197 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

2021

 • Grundförordningen om EU-internhandel - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna, ändringar (EG) nr 222/2009, (EU) nr 1093/2013 och (EU) nr 659/2014 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tillämpningsförordningen om EU-internhandel - Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004, ändringar (EG) nr 1915/2005, (EU) nr 91/2010, (EU) nr 96/2010, (EU) nr 1093/2013 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • GEONOM 2021 »
  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/geonom
 • Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tullagen 304/2016 »
  http://www.finlex.fi
 • Statistiklagen 280/2004 »
  http://www.finlex.fi