Hoppa till innehåll

Konfidentiella uppgifter

Alla EU-länder tillämpar egna nationella förfaranden och anvisningar för att garantera att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Företag har möjlighet att få sina uppgifter sekretessbelagda om det är möjligt att i publikationer känna igen enskilda uppgifter om företaget och om detta skulle skada företagets affärsverksamhet. En sådan här passiv sekretesspraxis (på uppgiftslämnarens begäran) tillämpas i de flesta länder som publicerar statistik över utrikeshandeln.

Vid bearbetning av konfidentiella uppgifter kan information som gäller en viss aktör eller transaktion hemlighållas genom att aggregera statistiska uppgifter innan de publiceras. I vissa fall måste informationen hållas hemlig helt och hållet när det är fråga om en mängduppgift eller en uppgift om en viss varukod och ett visst land. Tullen hemlighåller statistiska uppgifter endast på berörda företags begäran. Sekretess beviljas om ett företags affärstransaktion tydligt framkommer av statistiken. Normalt innebär detta att någon statistikklass upptar färre än tre företag eller att det företag som begärt sekretess är dominerande, dvs. representerar minst 75 % av statistikklassens totalvärde. Sekretessen granskas för varje statistikår.

Följande sekretessklasser som tillämpas på CN-nomenklaturen används i Finlands statistik över utrikeshandeln:

  • mängduppgifter per land publiceras inte
  • mängduppgifter publiceras inte alls
  • endast uppgiften om totalvärde publiceras
  • endast uppgiften om både totalvärde och totalmängd publiceras

Fastän en uppgift är delvis eller helt sekretessbelagd, publiceras totalvärdeuppgifterna för sekretessbelagda varukoder. Därför täcker värdeuppgifterna för import och export hela materialet trots sekretessen, vilket inte är fallet i alla länder. Sekretessbelagda uppgifter kan också publiceras på grövre nivåer i en klassificering, när man säkerställt att det inte går att kalkylmässigt härleda en enstaka sekretessbelagd uppgift i statistiken. Enligt detta förfarande är totalsiffrorna för utrikeshandeln alltid tillgängliga på en viss klassificeringsnivå.

I fråga om tabelluppgifter som publiceras enligt näringsgrensgrupp tillämpas en aktiv sekretesspraxis.Näringsgrensgrupper med färre än tre företag eller grupper där ett företag är dominerande, dvs. representerar minst 75 % av statistikklassens totalvärde, hemlighålls aktivt.

Aktiv sekretess tillämpas också i fråga om viss detaljerad statistik, såsom regionstatistik (baserade på företagens postnummeradresser) eller i statistik på nivån TOL-land-vara (TOL-nivåerna 4 eller 5).Gränsen går vid 10 företag; de gemensamma värdena för grupper med färre företag offentliggörs i dessa fall inte, eftersom det skulle vara ganska lätt att identifiera företagen bakom siffrorna.I fråga om större grupper av företag offentliggörs även företagens antal.I företagsöversikterna tillämpas ännu högre sekretess i fråga om företagens antal.

Sekretessen i statistiken är baserad på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (artiklar 20 och 21).

Sekretess enligt varukod görs på begäran av företag och baseras på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 (artikel 19).

Tidigare sekretesslistor

Åren 2019-2022