Hoppa till innehåll

Statistikbeskrivning: Statliga inkomster som uppbärs i Tullen

Statistikens namn

Statliga inkomster som uppbärs i Tullen

Producent

Tullen

Beskrivning

Statistiken beskriver de skatter och avgifter som Tullen uppbär och redovisningen av dem åt staten, andra myndigheter och EU.

Informationsinnehåll

Av statistiken framgår det månad för månad hur mycket skatt Tullen uppbär för import som mervärdesskatt och andra skatter samt som tullavgifter. Tullen uppbär avfallsskatt, oljeavfallsavgift och en del andra skatter och avgifter. Tullen får även intäkter från avgiftsbelagda tjänster. Av statistiken framgår dessutom punktskatterna för tobak, alkoholdrycker och läskedrycker samt energiskatterna för flytande bränslen, el och vissa andra energikällor fram till 2017. I början av 2017 överfördes punktskattebeskattningen till skatteförvaltningen, men Tullen sköter i vissa fall beskattningen av produkter som importeras från länder utanför EU.

Tullen redovisar mest de skatter och avgifter som uppburits till staten. En del medel redovisas för EU och andra myndigheter.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna samlas in från tullverkets bokföring.

Använda klassificeringar

Skatter och avgifter uppbärs enligt de skatteslag och bokföringsprinciper som fastställs i lagstiftningen.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Statistiken om tulluppbörden publiceras 30 dagar efter utgången av betalningsmånaden. Publiceringen sker i samband med månadsstatistiken för utlandshandeln. Publiceringstidtabellen upprätthålls på Tullens webbplats. Uppgifterna publiceras även i de månatliga publikationerna och årspublikationerna om utrikeshandeln. Månadspublikationen färdigställs cirka 12 veckor efter statistikmånaden. Målet är att årspublikationen ska utkomma före slutet av det kalenderår som följer på statistikåret.

Tidsserie

Det finns uppgifter från och med 1905. Statistiken finns i tjänsten Uljas från och med 2001.

Nyckelord

tullavgifter, tulluppbörd, mervärdesskatt, moms, bilskatt, punktskatt, tobaksskatt, punktskatt på alkoholdrycker, läskedrycksaccis, energiskatt, motorfordonsskatt, avfallsskatt, oljeavfallsavgift, lästavgift, oljeskyddsavgifter, växtkontrollavgifter, försörjningsberedskapsavgifter, farledsavgifter, gränsbevakningsavgifter, jordbruksavgifter, uppbördsprovision

Kontaktuppgifter

Tullen, Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Webbplatsen: tilastot.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi