Hoppa till innehåll

Varor som levereras till och från offshoreanläggningar

I statistikdeklarationen uppges varor som levereras till och från offshoreanläggningar. Med offshoreanläggningar avses utrustning och anordningar fast anlagda till havs utanför medlemsstaternas statistiska territorium. En offshoreanläggning anses tillhöra den medlemsstat som har ensamrätt att exploatera havsbottnen eller dess underliggande lager i området i fråga.

Med varor som levereras till offshoreanläggningar avses leveranser av varor avsedda för personalen på offshoreanläggningar och driftsförnödenheter för motorer, maskiner och annan utrustning till offshoreanläggningar. Med varor som erhålls från eller produceras vid offshoreanläggningar avses produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager eller som har tillverkats vid offshoreanläggningar.

Vid införsel anmäls varor som levereras från en annan medlemsstat till en finsk offshoreanläggning eller från en annan medlemsstats offshoreanläggning till Finland eller från en annan medlemsstats offshoreanläggning till en finsk offshoreanläggning.

Vid utförsel anmäls varor som levereras från en finsk offshoreanläggning till en annan medlemsstat eller från Finland till en annan medlemsstats offshoreanläggning eller från en finsk offshoreanläggning till en annan medlemsstats offshoreanläggning.

Vid varuleveranser till offshoreanläggningar tillämpas ett förenklat förfarande. I deklarationer används tre varukoder:

  • 99312400 (varorna i KN-kapitlen 1-24)
  • 99312700 (varorna i KN-kapitel 27)
  • 99319900 (varor som klassificeras någon annanstans)

Det är obligatoriskt att ange verklig nettovikt endast för varukoden 99312700. Som landkod anges antingen den verkliga landkoden eller koden QV.

Vid varuleveranser från offshoreanläggningar tillämpas inte det ovannämnda förenklade förfarandet, utan alla uppgifter anges enligt de allmänna anvisningarna för statistikföring.