Hoppa till innehåll

Uppdelning efter typ av transaktion

1. Transaktioner som innebär ett faktiskt ägarbyte mot ekonomisk ersättning

11 Direkt försäljning/köp utom direkt handel med/av privata konsumenter

12 Direkt handel med/av privata konsumenter (inklusive distansförsäljning)

2. Varor som returneras samt kostnadsfria ersättningsleveranser efter registrering av den ursprungliga transaktionen

21 Återlämnade varor

22 Ersättningsleveranser för återlämnade varor

23 Ersättningsleveranser för icke-återlämnade varor (t.ex. enligt garanti)

3. Transaktioner som innebär planerat ägarbyte eller ägarbyte utan ekonomisk ersättning

31 Förflyttningar till/från ett lager (utom avropslager och konsignationslager)

32 Leverans för försäljning efter godkännande eller efter provning (inklusive avropslager och konsignationslager) [1]

33 Finansiell leasing [2]

34 Transaktioner som innebär ägarbyte utan ekonomisk ersättning

4. Transaktioner för lönbearbetning (utan ägarbyte) [3]

41 Varor som förväntas återföras till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet

42 Varor som inte förväntas återföras till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet

5. Transaktioner efter lönbearbetning (utan ägarbyte)

51 Varor som återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet

52 Varor som inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet

60 Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor [4]

7. Transaktioner för/efter tullklarering (utan ägarbyte, i samband med varor i kvasi-import eller export)

71 Övergång till fri omsättning av varor i en medlemsstat med efterföljande export till en annan medlemsstat

72 Transport av varor från en medlemsstat till en annan medlemsstat för att hänföra varorna till exportförfarandet

80 Transaktioner med leveranser av byggnadsmaterial och teknisk utrustning inom ramen för ett avtal om allmän bygg- och anläggningsverksamhet för vilka ingen separat fakturering för varorna krävs och för vilka en faktura för hela kontraktet ställs ut

9. Övriga transaktioner som inte kan klassificeras under andra koder

91 Hyra, lån och operationell leasing som överstiger 24 månader

99 Övriga

Förklaringar:

[1] Med avropslager avses ett lager i ett annat EU-land från vilket en köpare som känns på förhand senare har rätt att ta ut varorna i sin besittning. Att överföra varor till ett avropslager (call off-lager) innebär, att man överför varor till ett sådant lager i ett annat EU-land som köparen eller en tredje part äger.

[2] Finansiell leasing omfattar operationer där leasingkostnaden beräknas så att den täcker hela eller praktiskt taget hela varuvärdet. Risker och förmåner kopplade till äganderätten överförs på leasingtagaren. Vid kontraktstidens utgång blir leasingtagaren ägare till varan.

[3] Lönbearbetning omfattar ingrepp (ombyggnad, tillverkning, montering, utbyggnad, renovering m.m.) som syftar till att åstadkomma en ny eller ordentligt förbättrad vara. Detta betyder inte nödvändigtvis att varan byter varuklass. Bearbetning på förädlarens egen bekostnad omfattas inte utan bör redovisas under punkten 1.

[4] Reparationer medför ett återställande av varorna till deras ursprungliga funktion. Detta får innefatta viss ombyggnad eller vissa förbättringar.