Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto huhtikuussa 2022

30.6.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 4,2 prosenttia, tuonnin volyymi nousi 0,2 prosenttia huhtikuussa

Tuontihinnat nousivat 33,9 prosenttia, vientihinnat 28,4 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi huhtikuussa 23,0 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,6 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 4,2 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 28,4 prosenttia vuoden 2021 huhtikuusta. Tuonnin arvo nousi huhtikuussa 34,0 prosenttia ja oli 7,5 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 33,9 prosenttia, mutta tuonnin volyymi vain 0,2 prosenttia vuoden 2021 huhtikuuhun verrattuna. Tammi-huhtikuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 22,7 prosenttia ja tuonnin arvo 35,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli huhtikuussa 947 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 4,4 miljardia euroa, mikä oli 3,0 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni mekaanisen metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden osalta tammi-huhtikuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski hieman, mutta kojeiden ja mittareiden ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni kuljetusvälineiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden huhtikuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli huhtikuussa 94,1 ja edellisen vuoden huhtikuussa 98,2. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2022 maaliskuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi huhtikuussa 14,4 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 19,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 147,8 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 13,0 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 11,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 19,6 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 34,6 prosenttia kasvua huhtikuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 10,6 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 13,5 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 182,3 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 24,9 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 5,7 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 33,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 10,4 prosenttia huhtikuussa. Tuonti EU-maista kasvoi 20,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 56,0 prosenttia huhtikuussa. Tammi-huhtikuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 29,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 14,2 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 23,7 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 52,0 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 17,0 prosenttia ja vienti Ruotsiin 22,1 prosenttia huhtikuussa. Vienti Kiinaan laski 2,8 prosenttia ja vienti Venäjälle 59,4 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 4,9 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 41,3 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 63,3 prosenttia. Tuonti Norjasta kasvoi 702,9 prosenttia ja tuonti Kiinasta 46,1 prosenttia. Tuonti Ruotsista nousi 28,4 prosenttia ja tuonti Venäjältä 2,6 prosenttia huhtikuussa. Tuonti Saksasta nousi 12,3 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 157,8 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Huhtikuu 2021 Huhtikuu 2022 Muutos % Tammi-huhtikuu 2021 Tammi-huhtikuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 5 348 6 578 23,0 20 413 25 041 22,7
Tuonti (cif) 5 615 7 526 34,0 21 792 29 452 35,2
Tase -267 -947   -1 379 -4 411  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Huhtikuu 2021 Huhtikuu 2022 Muutos %
2022:04/2022:03
Muutos %
2022:04/2021:04
Keskiarvo*
2021:05-2022:04
Muutos %
2021:05-2022:04/
2020:05-2021:04
Viennin volyymi-indeksi 101,6 97,3 -9,4 -4,2 103,6 2,7
Tuonnin volyymi-indeksi 100,5 100,7 -14,7 0,2 104,7 5,2
Viennin yksikköarvoindeksi 109,9 141,1 4,6 28,4 123,1 21,4
Tuonnin yksikköarvoindeksi 111,9 149,9 5,8 33,9 128,0 24,4

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 16,5 prosenttia huhtikuussa edeltävän vuoden huhtikuusta. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 1,2 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo kasvoi 2,6 prosenttia huhtikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo kasvoi 88,6 prosenttia ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo 18,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 16,9 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 18,2 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo laski 0,5 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 2,3 prosenttia huhtikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 12,3 prosenttia, mutta paperimassan viennin arvo nousi 6,2 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 28,0 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 22,8 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 164,8 prosenttia huhtikuussa. Vientihinnat nousivat lähes 40 prosenttia ja vientimäärät noin 77 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 25,8 prosenttia huhtikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 61,0 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo suureni 8,1 prosenttia huhtikuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 13,5 prosenttia. Lannoitteiden viennin arvo kasvoi 70,6 prosenttia vientihintojen lähes sadan prosentin nousun vuoksi, vientimäärät olivat laskussa.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 31,9 prosenttia huhtikuussa vientihintojen noustua. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi 37,7 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 32,6 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo väheni 28,4 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo suureni 209,7 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 122,3 prosenttia, vientihintojen lisäksi myös nikkelin vientimäärät olivat lähes viidenneksen kasvussa. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 8,3 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 8,8 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 1,9 prosenttia edeltävän vuoden huhtikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 40,0 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo kasvoi 74,7 prosenttia edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Energiatuotteiden tuonnin arvo jatkoi nousuaan huhtikuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo yhteensä kasvoi 227,6 prosenttia huhtikuussa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raakaöljyn tuonnin arvo nousi 463,9 prosenttia, kun sekä tuontihinnat että erityisesti tuontimäärät nousivat. Norjan osuus raakaöljyn tuonnin määrästä nousi yli 70 prosenttiin ja Venäjän osuus laski alle 11 prosenttiin huhtikuussa. Vielä helmikuussa Venäjään osuus oli 58 prosenttia, mutta laski jo maaliskuussa 22 prosenttiin koko raakaöljyn tuonnista. Öljyjalosteiden tuontimäärät kasvoivat vain hieman, mutta tuontihinnat nousivat yli 70 prosenttia. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 96,2 prosenttia huhtikuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuontimäärät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 4,2 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 10,0 prosenttia huhtikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti nousi 11,0 prosenttia. Henkilöautojen tuonti laski 12,1 prosenttia huhtikuussa. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 47,7 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 67,1 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 19,9 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kasvoi 3,7 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 25,6 prosenttia hintojen nopean nousun takia, tuontimäärät laskivat yli 55 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 71,0 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 5,7 prosenttia, muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo suureni 2,8 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 4,6 prosenttia ja elintarvikkeiden 23,5 prosenttia.


Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.7.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, huhtikuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, huhtikuu 2021 ja 2022