Hoppa till innehåll

Statistikbeskrivning: Landsskapsspecifik statistik över utrikeshandeln med varor

Eftersom metoden för statistikföringsprocessen vad gäller den landskapsspecifika statistiken över utrikeshandeln har förändrats är de landskapsspecifika statistikuppgifterna sedan 2013 inte fullt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Statistiken grundade sig fram till år 2012 på uppgifter för de företag vars värde på exporten eller importen av varor

a) överskred 12 000 euro om året och var fördelad på minst två månader, eller
b) överskred 120 000 euro om året.

Från och med år 2013 omfattar statistiken alla företags utrikeshandel med varor utan värdegräns.

Den landskapsspecifika statistiken över utrikeshandeln med varor grundar sig på sådana uppgifter om värdet på exporten och importen som lämnats in av företag som bedriver utrikeshandel. Förutom industrisektorn omfattar statistiken alla övriga näringsgrenar, såsom parti-, minut- och bilhandeln, gruv- och byggnadsverksamhet, företag som återexporterar varor samt den handel med varor som bedrivits av företag inom servicesektorn. Utrikeshandeln med tjänster ingår inte i denna statistik.

Statistiken beskriver handeln med varor över statens gränser enligt det landskap till vilket företaget har riktat sin Intrastatdeklaration för export eller import eller sin tulldeklaration. Samma företag kan ha flera driftställen i Finland, och dessa rapporteras till Tullen förutom med företagets FO-nummer även med en kod för verksamhetsställe. Vissa storföretag har centraliserad deklarering och då finns det inga uppgifter om driftställe angivna i Intrastat- eller tulldeklarationerna. För dessa storföretag har fördelningen enligt driftställe därför uppskattats vid Tullen utifrån tidigare års deklarationer enligt driftställe. I materialet har man också strävat efter att korrigera uppgiften om var företaget är beläget, om företaget enligt Tullens utredning har faktisk produktion i något annat landskap än det där företagets huvudkontor är beläget. De årliga ändringarna i värdet på landskapens export och import kan delvis bero på dessa manuella korrigeringar i materialet, speciellt om landskapets export eller import är mycket koncentrerad. I materialet för åren 2017-2018 har större manuella korrigeringar än normalt gjorts för vissa företag, vars verksamhetsställen lämnar in Intrastat- och tulldeklarationer för samma företags andra verksamhetsställen till Tullen. Detta syns särskilt i de landskapsspecifika exportuppgifterna för Mellersta Österbotten, Satakunta, Södra Karelen och Kymmenedalen. På grund av korrigeringarna är statistiken inte fullt jämförbar med uppgifterna för år 2016.

Uppgifterna om internhandeln, dvs. handeln EU-medlemsländerna emellan, insamlas via Intrastat-systemet från uppgiftsskyldiga aktörer. I systemet ingår endast företag som överstiger det årligen fastställda tröskelvärdet för import och/eller export. De enda tillgängliga uppgifterna om den EU-interna handeln som förs av företag som inte ingår i Intrastat-systemet är de uppgifter som ingår i deklarationerna som lämnas till Skatteförvaltningen. Tillgängligt periodskattematerial är totalvärdet på gemenskapsinterna förvärv och försäljningar. Eftersom periodskattematerialet inte innehåller utrikeshandelns landsuppgifter eller uppgifter om varuklassificering, kan man för dessa företag statistikföra utrikeshandelns totalvärde för export och import samt uppgifter om bransch. Uppgifterna om externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningssystemet.

Exporten av varor statistikförs vid Finlands gräns enligt FOB-värdet ("free on board") och importen av varor statistikförs vid Finlands gräns enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Vid statistikföringen används EG:s näringsgrensklassificering (NACE/TOL). I denna statistik kombineras branscherna under industri, handel och övriga branscher enligt följande:

industri = grupp C: Tillverkning
handel = grupp G: Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
övriga branscher = övriga grupper (andra än C och G).

Det första steget i statistikföringsprocessen innebär att det företagsspecifika statistikmaterialet över externhandeln kombineras med de deklarationsspecifika postnumren, och statistikmaterialet över internhandlen med de postnummer som ingår i adressuppgifterna för Intrastat i Tullens kundregister. De observationer som fattas eller som inte överskrider tröskelvärdet för internhandeln tas ur Skatteförvaltningens skattematerial. Sedan kombineras materialet över intern- och externhandeln. I nästa fas korrigeras vid behov postnummer på driftställesnivå vad beträffar företag vars import- eller exportvärde uppgår till över fem miljoner euro årligen. Slutligen läggs de postnummeruppgifter som fattas till med hjälp av en tabell över företagsadresser som upprätthålls av Tullens statistik, och därefter kombineras materialet med Statistikcentralens postnummer-landskap-nyckel. Ur det material som erhålls på detta sätt summeras exporten och importen enligt landskap.

Därtill räknas enligt landskap antalet driftställen för företag vilkas utrikeshandel (export och import sammanlagt) under året överstiger 5 000 euro. Värdegränsen på 5 000 euro är samma som i Eurostats TEC-företagstypsstatistik (Trade by Enterprise Characteristics). Ett företag kan ha flera olika driftställen på olika håll i Finland, och då anmäler företaget uppgifterna till Tullen förutom med FO-nummer också med kod för verksamhetsställe. Företaget registreras bara en gång i fråga om antalet verksamhetsställen om företaget inte har driftställen och det har verksamhet bara i ett landskap.

I det sista skedet kombineras materialet från det föregående skedet med uppgifterna från tabellen med företagsadresser om näringsgrensindelning (TOL) och om ägartyp (OTY) på FO-nummernivå. Sedan summeras exporten och importen enligt näringsgren och ägartyp.