Hoppa till innehåll

Tullens kundnöjdhetsenkät för Intrastatdeklaranter 2023 – resultat

Utgivningsdatum 19.3.2024 13.00
Pressmeddelande

Den 29 november 2023 skickade Tullen en kundnöjdhetsenkät till 4183 Intrastat-kunder, varav 1181 svarade. (Enkäten avslutades den 20 december 2023). Svarsfrekvensen var 28,2 %. Varmt tack till alla svarade. Baserat på svaren och kommentarerna strävar vi efter att utveckla våra tjänster.

Med enkäten ville vi få svar på vilka deklareringstyper kunderna använder och hur nöjda de är med dem. Vi undersökte även hur nöjda kunderna är med Tullens instruktioner på webbplatsen, kundstöd för Intrastat-deklarering per telefon och e-post. Vi frågade också om hur kundupplevelsemålet förverkligas för tillfället. Bedömningsskalan var 1-5.

Enkäten genomfördes förra gången 2021. Förverkligandet av kundupplevelsemålet frågades om för första gången, så det finns inga tidigare vitsord. Betygen från föregående enkät står inom parentes.

Hur lämnar du in en Intrastat-deklaration?

De flesta deklaranter anger uppgifter i Intrastat-deklarationstjänsten. Näst flest är filavsändare och minst meddelanden.

  n Procent
I Tullens e-tjänst med en webblankett 735 62,2 %
I Tullens e-tjänst med en nedladdbar ASCII- eller CSV-fil 440 37,3 %
Via direkt meddelandedeklarering 45 3,8 %

Hur nöjd är du?

Vitsordet blev 4,0 (2021: 4,1) för nöjdheten sammanlagt. Kunderna är nöjda med den anmälningsmetod som används (vitsord 4,1, 2021: 4,1). Detsamma gäller Intrastat-anvisningarna på Tullens webbplats (vitsord 3,9, 2021: 4,0). Kunderna är något mer nöjda med kundstödet för Intrastat-deklarering per e-post (vitsord 4,0, 2021: 4,1) än per telefon (vitsord 3,9, 2021: 4,0).

Vitsordet blev 4,0 (2021: 4,1) för nöjdheten sammanlagt.

1 = mycket missnöjd, 2 = missnöjd, 3 = ganska nöjd, 4 = nöjd, 5 = mycket nöjd

Hur väl anser du att vårt mål för kundupplevelse verkställs i praktiken för närvarande?

Kundupplevelsemålet förverkligas för närvarande väl.

  1 = mycket dåligt 2 = dåligt 3 = ganska bra 4 = bra 5 = mycket bra Medelvärde
Mitt ärende blir skött rätt på en gång 0,9 % 2,7 % 14,3 % 42,2 % 39,9 % 4,2
Jag litar på att mitt Intrastat-ärende blir skött 1,0 % 2,8 % 15,4 % 41,4 % 39,4 % 4,2
Tullen står på min sida, lyssnar och vill hjälpa mig 1,7 % 2,9 % 20,8 % 40,5 % 34,1 % 4,0
Totalt 1,2 % 2,8 % 16,8 % 41,4 % 37,8 % 4,1

Vi fick respons

Vi fick 195 kommentarer. Vi fick mycket positiv respons, till exempel beröm för en väl fungerande deklarationstjänst. Smidig och vänlig kundservice fick också beröm. Vi fick även respons vars avsändare vi hade velat kunna kontakta. Eftersom det inte går att rikta svaren till avsändarna har vi listat efter ämne de saker som rör avsändarna och vi kommer att besvara dem här nedan.

Intrastat-uppgiftsskyldighet

1. Måste företaget deklarera Intrastat varje år om det har bara några EU-inköp eller EU-försäljningar per år?

Tullen följer de uppgiftsskyldiga företagens EU-internhandel utifrån moms och statistiska uppgifter. Om företagets hela års utförsel eller införsel understiger tröskelvärdet markeras företagets Intrastat-uppgiftsskyldighet upphörd för den ifrågavarande riktningen och Tullen skickar ett brev till företaget med besked om beslutet. I praktiken görs detta på våren baserat på föregående års uppgifter.

Om företaget endast har ett betydande EU-inköp eller EU-försäljning och ingen annan internhandel kan företaget undantagsvis ges uppgiftsskyldighet som varar endast den månaden. Kontakta i så fall kundtjänsten Intrastat intrastat[at]tulli.fi.

När du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post. Läs mer i anvisningarna för användning av säker e-post.

2. När kan angivningen av införseldeklarationer avslutas ifall data från utförseln ersätter dessa?

Under övergångsperioden på några år är målet för den Finska Tullen att huvudsakligen upphöra med Intrastat-rapporteringen av EU-handelsimport företagsspecifikt, då mikrodata från andra länder kommer att ersätta denna. Mer information om moderniseringen av Intrastat.

Tullen informerar per brev om upphörandet av Intrastat-uppgiftsskyldigheten.

Inlämningstid

1. Kan inlämningstiden för Intrastat-deklareringen förlängas?

Inlämningstiden kan inte förlängas då vi har en tidsfrist inom vilken Finlands utrikeshandelsstatistik skall produceras. Preliminär statistik publiceras ca 40 dagar och detaljerad statistik ca 8 veckor efter utgången av statistikmånaden.

Företaget kan lämna in en eller flera deklarationer för samma statistikperiod. Om något saknas i tidigare gjord anmälan inlämnas en ny anmälan endast för de saknade varorna.

Instruktioner

1. Skulle det vara möjligt att få flera exempel på Tullens webbsidor?

Vi kommer att lägga till exempel i Intrastat-instruktionerna enligt behov. Du kan kontakta oss om du önskar att vi lägger till ett nyttigt exempel på Intrastat-sidorna.

Reklamation/Inloggning

1. Kan Tullen via Suomi.fi-identifieringen se vem som har sänt  Intrastat-deklarationen och sända den mögliga statistikenkäten till hen?

I Intrastat-deklarationstjänsten loggas det in via Suomi.fi-autentisering. Identifieringsinformationen är inte synlig för oss.

Den statistiska enkäten skickas i första hand per e-post till avsändaren av anmälan, förutsatt att vi har personens e-postadress i vårt register. Hittas ingen kontaktinformation skickas enkäten per post. För att kommunikationen ska gå smidigt är det viktigt för företagen att se till att informationen om Intrastat kontaktpersonerna är aktuell. Ändringar ska rapporteras till Intrastat[at]tulli.fi.

Intrastat-deklarationstjänsten

1. Hur kan man under den samma sessionen byta det uppgiftsskyldiga företaget utan att logga ut?

När du loggar in till Intrastat-deklarationstjänsten med Suomi.fi-uppgifterna ser du alla företag som du kan deklarera i punkten "Uträtta ärenden för företag". Välj alla företag som du vill deklarera under den samma sessionen. Under samma session kan du endast deklarera för de företag du valt.

Efter detta måste det väljas en transaktionsroll. Välj det företag du vill sköta först och välj fortsätt. I det övre högra hörnet av Intrastat-deklarationstjänsten visas alternativet "Byt kundroll" under posten "Logga ut". Genom att klicka på " Byt kundroll" kan du byta företag vars ärenden du sköter

2. Skulle det vara möjligt att kopiera den gamla deklarationen som bas för en ny deklaration och bara ändra vikt och värdeuppgifterna?

Du kan kopiera en gammal deklaration. I tjänsten kan du kopiera antingen varukoder utan värde- och mängduppgifter eller varukoder med värde- och mängduppgifter till en ny deklaration. Mer information finns i bruksanvisningen för Intrastat-deklarationstjänsten.

Elektronisk blankett

1. I samma deklaration upprepas bestämmelselandet och handelspartnerns momsnummer. Hur kan man kopiera uppgifterna till den nästa varukodsrad?

I Intrastat-deklarationstjänsten kan du använda ett stift för att fästa informationen så att den förblir densamma när du matar in de följande varukodsraderna. Stiftet är vitt när ingen data bifogats. När stiftet är mörkt bifogas den fästa informationen.

2. Varför accepterar tjänsten inte små bokstäver i momsnumret?

De två första tecknen i momsnumret bildar landskoden, som alltid är versaler. Momsnumret är definierat enligt EU-kommissionen. Tjänsten accepterar endast stora bokstäver för momsnumret.

Ascii- och CSV-filen

1. Hur kan man ladda ner en CSV- eller ASCII-fil i deklarationstjänsten?

Instruktioner för att skicka filen finns på sidan Intrastat-deklarationstjänsten. Du kan vid behov kontakta Intrastat servicetelefon tel 0295 52334 eller skicka ett mejl till intrastat[at]tulli.fi

2. Skulle det vara mögligt att öka antalet av varukodsrader för den nedladdningsbara filen?

För att kunna garantera tjänstens hastighet kan storleken på deklarationerna inte vara mer än 3000 varukodrader.

3. Det finns fel i filen jag laddade ner. Kan felanmälan förbättras så att jag vet vilket fel det är frågan om?

Vi gör vårt bästa för att göra tjänsten så användarvänlig som möjligt. Om du försöker skicka en fil och får ett serverfelmeddelande bör du kontrollera filens rubrikrad. I rubrikraden måste all nödvändig information vara i rätt format. I synnerhet bör du kontrollera den statistiska perioden, att den är i rätt format ÅÅÅÅMM.

4. Varför måste filen innehålla både bestämmelselandet och handelspartnerns momsnummer?

Med bestämmelselandet anges vart varorna är på väg och med handelspartnern anges varans mottagare. I undantagsfall är landskoden och handelspartnern olika, och därför är båda uppgifterna viktiga och bör rapporteras.

5. Skulle transaktionstypen och transportsättet kunna framgå av den förberedda deklarationen redan innan det sänds?

Tjänsten kan för närvarande inte visa all information om deklarationen samlat på skärmen. Om du vill se informationen så får du den synlig med knappen Skriv ut.

KN8-koden

1. Skulle ni på er webbsida kunna bygga upp en länk mellan olika koduppsättningar? Detta skulle underlätta att hitta varukoder.

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature) är baserad på nomenklaturen för det harmoniserade systemet, det vill säga HS-nomenklaturen. KN-nomenklaturen (åtta siffror) är en mer exakt version av HS-nomenklaturen (sex siffror). Detta innebär att den sexsiffriga HS-beteckningen direkt motsvarar de första sex siffrorna i KN-beteckningen.

Omvandlingsnyckeln mellan KN-nomenklaturen och SITC-klassificeringen finns på Tullens sida SITC-varuklassificering, och omvandlingsnyckeln mellan KN-nomenklaturen och CPA-klassificeringen finns på sidan CPA-produktklassificering.

2. Skulle varukodsökningen med ord förbättras?

Vi är medvetna om detta problem och vi arbetar med att utveckla sökningen av varukoden i en mer användarvänlig riktning. Vid sökning av varukoden kan som hjälpmedel även användas varukodtjänsten Fintaric. Sökning är möjlig med varukod, ord eller en del av ett ord.

Statistikmeddelande